DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 4395

Prejudiciële vragen gesteld over geïmiteerde autojournalist in het kader van de AVG

De verweerder PTAC heeft een informatiecampagne gevoerd waarbij een video op verschillende websites werd verspreid. De hoofdrolspeler in de video waarschuwt consumenten voor belangrijke risico’s die ze kunnen lopen bij de aankoop van een tweedehandsauto. In de video imiteerde de hoofdrolspeler de stem en het uiterlijk van een bekende Letse autojournalist en -deskundige. De geïmiteerde journalist (verzoeker) was ontevreden over de manier waarop hij in de video werd afgebeeld en verzocht PTAC om de vertoning te stoppen, openbare excuses aan te bieden en een vergoeding te betalen voor geleden immateriële schade. PTAC weigerde dit verzoek, waarna verzoeker een rechtszaak aanspande om de handeling van PTAC onwettig te verklaren en compensatie te eisen voor immateriële schade. Het beroep werd gedeeltelijk toegewezen, maar verzoeker ging in cassatieberoep. Het Letse hof heeft hierop prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in het kader van de AVG gesteld. Lees hier de verwijzingsuitspraak.

IT 4392

Immateriële schade toegekend bij hack bijzondere persoonsgegevens van oud student hogeschool

Rechtbank Gelderland 4 okt 2023, IT 4392; ECLI:NL:RBGEL:2023:5435 (Eiser tegen Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen), https://itenrecht.nl/artikelen/immateriele-schade-toegekend-bij-hack-bijzondere-persoonsgegevens-van-oud-student-hogeschool

Rechtbank Gelderland 4 oktober 2023, IT 4392; ECLI:NL:RBGEL:2023:5435 (Eiser tegen Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen). Eiser is in 2021 afgestudeerd van de hogeschool met enige studievertraging vanwege persoonlijke omstandigheden. Begin 2022 heeft eiser een bericht van de hogeschool ontvangen dat zijn gegevens gestolen zijn bij een hack, waarbij ook de reden van zijn studievertraging in handen is gekomen van de hacker. Begin december heeft eiser de hogeschool verzocht schadevergoeding te betalen wegens diefstal van zijn persoonsgegevens. De hogeschool heeft aangegeven deze schadevergoeding niet te zullen betalen.  

IT 4386

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus, Houthoff.

RDW handelt niet in strijd met de AVG

Overige instanties 20 sep 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens), https://itenrecht.nl/artikelen/rdw-handelt-niet-in-strijd-met-de-avg

ABRvS 20 september 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens) De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft in 2018 het verzoek van appellant afgewezen om op te treden tegen schendingen van de AVG door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW). Appellant heeft klachten ingediend bij de AP om de manier waarop de RDW registervergelijkingen uitvoert ter bepaling van een overtreding van de keuringsplicht en verzekerplicht van rijtuigen. Op basis hiervan stelt de RDW boetes vast indien mensen niet voldoen aan de genoemde verplichtingen. Appellant heeft deze boetes ook opgelegd gekregen, terwijl zij geen houder is van een voertuig. Hierdoor vindt zij de werkwijze van RDW in strijd met privacywetgeving en heeft zij een verzoek gedaan tot handhaving bij de AP. De AP heeft dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard, omdat RDW adequaat heeft gereageerd op de klachten door de gegevens meteen te verwijderen of corrigeren. De Afdeling oordeelt dat appellante geen belang meer heeft bij het veroordelen van de RDW, omdat geen onjuiste persoonsgegevens meer worden verwerkt door de RDW. Het bezwaar is daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard door de AP.

IT 4384

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

Rechtbank 11 sep 2023, IT 4384; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://itenrecht.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IT 4382

E-archief rechtspraak niet in strijd met AVG

Hoge Raad 21 jul 2023, IT 4382; ECLI:NL:PHR:2023:823 (Klager tegen gerechten), https://itenrecht.nl/artikelen/e-archief-rechtspraak-niet-in-strijd-met-avg

Parket bij de Hoge Raad 21 juli 2023, IT 4381; ECLI:NL:PHR:2023:823 (klager tegen gerechten) Het E-archief is de interne databank van Rechtspraak.nl en bevat een selectie aan uitspraken die niet geanonimiseerd in de databank worden opgenomen. Het E-archief bevat daardoor persoonsgegevens van onder andere klager. In deze conclusie wordt besproken of de gegevens van klager op rechtmatige wijze door de gerechten zijn verwerkt. Klager richt zich tegen drie gerechten. Een rechter had in het E-archief gezocht of klager aanspraak maakte op proceskostenvergoeding en zag dat klager in een uitspraak niet als professionele rechtsbijstandverlener aangemerkt en in een uitspraak van een andere rechtbank wel. Klager meent dat de rechter onterecht in het E-archief heeft gezocht, omdat hier geen grondslag voor was uit de AVG. Daarnaast betoogt klager dat de rechter deze informatie niet ter zitting had mogen mededelen of in de uitspraak had mogen opnemen. Klager geeft aan dat ten aanzien van alle uitspraken van de gerechten dat deze niet opgenomen hadden mogen worden in het E-archief, omdat klager niet wist van het bestaan daarvan. Hierop zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gerechtsbesturen en klager, maar dit heeft op niets uitgelopen. Klager wil dat zijn persoonsgegevens niet meer in het E-archief verspreid worden.

IT 4376

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.

IT 4372

Schending AVG door basisschool

Rechtbank Rotterdam 16 aug 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool), https://itenrecht.nl/artikelen/schending-avg-door-basisschool

Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2023, IT 4372; ECLI:NL:RBROT:2023:7625 (Eisers tegen de basisschool) Eisers zijn de vader en moeder van een zoon die naar een basisschool van Stichting H30 voor Christelijk Peuterwerk Kinderopvang (hierna: de basisschool) ging. Zij vorderen schadevergoeding omdat de basisschool hun zoon geen passend onderwijs zou hebben gegeven. Zo zou de school onterecht het niveau van de zoon lager ingeschat hebben. Daarnaast vinden ook zij dat de basisschool onrechtmatig persoonsgegevens van hun zoon en andere leerlingen heeft verwerkt. 

IT 4360

DSA treedt in werking voor negentien grootste platforms

Afgelopen 25 augustus 2023 is de Digital Services Act (hierna: de DSA), een Europese verordening, deels in werking getreden. Deze wetgeving heeft als doel om de grondrechten van gebruikers van de negentien grootste platforms beter te waarborgen. Ook wordt getracht een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. De DSA treedt met stappen in werking en de diensten hebben nu vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die uit de DSA voortvloeien.

IT 4357

Beweegbare camera op perceel eiser gericht maakt inbreuk op privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 aug 2023, IT 4357; (Camera van de buren), https://itenrecht.nl/artikelen/beweegbare-camera-op-perceel-eiser-gericht-maakt-inbreuk-op-privacy

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, IT 4357; Zaaknr C/16/559804 (Camera van de buren) In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland over een geschil tussen twee buren. Gedaagde heeft twee camera’s op zijn perceel geplaatst, een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van de woning. De camera’s zijn op afstand bestuurbaar. Eiser heeft gedaagde verzocht deze camera’s te verwijderen of zo te verplaatsen dat zijn huis niet op de camera te zien is. Gedaagde heeft hier niet aan voldaan. De vorderingen van eiser slaan op het verwijderen, ofwel het verplaatsen van de camera’s. Eiser beroept zich daartoe op het recht op privacy. Ook stelt eiser dat de camera’s slechts zijn opgehangen om hem te intimideren, niet om gedaagde te beveiligen.

IT 4350

Recentelijk verschenen: Cybersecuritymonitor 2022

Op 4 augustus 2023 is de Cybersecuritymonitor 2022 uitgekomen. Deze wordt mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgesteld en betreft een rapportage over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland weer, onderbouwd door cijfers van het CBS. Daarbij staan twee domeinen centraal, namelijk cybersecuritymaatregelen (de mogelijkheden om de veiligheid van digitale netwerken te verbeteren) en cybersecurityincidenten (de gevolgen van acties die de veiligheid van deze netwerken ondermijnen).