DOSSIERS
Alle dossiers

Contracten  

IT 4096

Mogelijk sprake van tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 18 aug 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (Eiseres tegen Drimpy), https://itenrecht.nl/artikelen/mogelijk-sprake-van-tekortkoming-die-ontbinding-rechtvaardigt

Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (eiseres tegen Drimpy) Eiseres is gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwareproducten. Drimpy ontwikkelt een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dat is een website of applicatie waar consumenten gezondheidsgegevens op een veilige manier kunnen verzamelen, beheren of delen. Partijen zijn overeengekomen dat eiseres bepaalde diensten aan Drimpy zal verlenen. Eiseres heeft Drimpy meerdere facturen gestuurd voor haar werkzaamheden, die maar deels betaald zijn door Drimpy. Eiseres heeft de overeenkomst tussen haar en Drimpy beëindigd, maar Drimpy meent dat de overeenkomst nog van kracht zou zijn. In dit geding vordert eiseres dat Drimpy wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen.

IT 4094

Aansprakelijkheid wegens onbevoegdheid bij sluiten telecomovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 sep 2022, IT 4094; ECLI:NL:GHARL:2022:7714 (appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/aansprakelijkheid-wegens-onbevoegdheid-bij-sluiten-telecomovereenkomst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 september 2022, IT 4094, ECLI:NL:GHARL:2022:7714 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant is agent geweest bij het tot stand komen van telefoonabonnementen tussen telecomaanbieders en anderzijds klanten van telecomdiensten. Zo is appellant ook agent geweest bij de tot stand gekomen overeenkomst tussen geïntimeerde en Telfort. Appellant heeft een zakelijk telefoonabonnement afgesloten met Telfort voor SAVA Verkeersregelaars. Geïntimeerde handelde hierbij als vertegenwoordiger van SAVA Verkeersregelaars, zonder dat hij daartoe bevoegd was. De overeenkomst is derhalve niet rechtsgeldig tot stand gekomen, appellant lijdt hierdoor schade. Het hof oordeelt dat geïntimeerde onrechtmatig heeft gehandeld jegens appellant en de door appellant geleden schade, verminderd met eigen schuld, dient te vergoeden.

IT 4091

Koopovereenkomst tokens rechtsgeldig

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Amsterdam 20 sep 2022, IT 4091; ECLI:NL:GHAMS:2022:2712 (appellant tegen geïntimeerde ), https://itenrecht.nl/artikelen/koopovereenkomst-tokens-rechtsgeldig

Gerechtshof Amsterdam 20 september 2022, IT 4091; ECLI:NL:GHAMS:2022:2712 (appellant tegen geïntimeerde) Appellant heeft MMTM tokens, een voorloper van een cryptocurrency, gekocht van Mobile Bridge Momentum. De kantonrechter heeft de overeenkomst vernietigd wegens oneerlijke handelspraktijk. Mobile Bridge Momentum is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het Hof. Het Hof heeft het vonnis van de kantonrechter vonnis vernietigd en geoordeeld dat de overeenkomst in stand moet blijven. De vordering van Mobile Bridge Momentum tot nakoming van de overeenkomst wordt wel toegewezen, het resterende bedrag van de koopprijs van de MMTM tokens moet aan Mobile Bridge Momentum worden betaald. 

IT 4088

Vordering gemaakte ontwikkelkosten toegewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 31 aug 2022, IT 4088; ECLI:NL:RBDHA:2022:8730 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-gemaakte-ontwikkelkosten-toegewezen

Rb. Den Haag 31 augustus 2022, IT 4088; ECLI:NL:RBDHA:2022:8730 (eiser tegen gedaagde) Eiser en gedaagde hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de (verdere) ontwikkeling van het door gedaagde bedachte ‘Self Decision Workbench-concept’ (hierna: “SDWC”). Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat eiser de website van de SDWC door een opdrachtnemer zal laten bouwen zonder daarvoor kosten bij gedaagde in rekening te brengen, tenzij er sprake is van beëindiging van de overeenkomst. Gedaagde besluit na twee jaar niet verder mee te willen werken aan SDWC. Eiser vordert op grond van de samenwerkingsovereenkomst vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte kosten aan ontwikkeling van de website. 

IT 4080

Onrechtmatige opzegging samenwerkingsovereenkomst

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 24 aug 2022, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek), https://itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-opzegging-samenwerkingsovereenkomst

Rb. Den Haag 24 augustus 2022, IEF 20966, IT 4080; ECLI:NL:RBDHA:2022:8829 (V.O.F. tegen WebinarGeek) De V.O.F. houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van software en websites. WebinarGeek houdt zich bezig met de exploitatie van een webinar platform onder de naam ‘WebinarGeek’. Op 10 juli 2014 is V.O.F. in opdracht van C4C (nu WebinarGeek Holding) gestart met de ontwikkeling van het WebinarGeek platform. De eerste paar facturen die V.O.F. had gestuurd zijn betaald, maar de laatste factuur is onbetaald gelaten. Eind juli 2016 heeft WebinarGeek te kennen gegeven de samenwerking met V.O.F. te willen beëindigen. Hierna zijn er vragen ontstaan over aan wie de exploitatie van het platform toekomt en bij wie de auteursrechten liggen.  

IT 4079

Voldoende duidelijk dat betalingsverplichting wordt aangegaan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (Bol.com tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/voldoende-duidelijk-dat-betalingsverplichting-wordt-aangegaan

Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4079; ECLI:NL:RBNNE:2022:3318 (bol.com tegen gedaagde) Bol.com vordert betaling van een bepaald bedrag waar zij meent recht op te hebben op grond van de tussen haar en consument gesloten koopovereenkomst. Het gaat om een op afstand gesloten koopovereenkomst. Hierdoor gelden er bepaalde informatieverplichtingen voor bol.com, waaronder de verplichting uit 6:230v lid 3 BW. Uit dit artikel volgt dat het bestelproces zo moet worden ingericht dat het duidelijk is dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Bol.com voert aan dat haar bestelproces bestaat uit drie stappen: Bestelling, Betaling en Bevestiging. Gedaagde heeft na op de knop ‘Naar betalen’ geklikt te hebben, aangegeven op welke wijze hij wilde betalen. Pas nadat hij die stap heeft afgerond, kwam er een koopovereenkomst tot stand. De laatste knop in het proces bevat de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de bestelknop met deze woorden in combinatie met de direct rondom de knop zichtbare informatie en het bestelproces, voldoende duidelijk blijkt dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan. Er is dus voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het door bol.com gevorderde bedrag.

IT 4077

Handelaar heeft niet voldaan aan informatieverplichting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 7 sep 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/handelaar-heeft-niet-voldaan-aan-informatieverplichting

Rb. Noord-Holland 7 september 2022, IT 4077; ECLI:NL:RBNHO:2022:7749 (Intrum tegen gedaagde) Intrum was voorheen h.o.d.n. Lindorff, rechtsopvolger van Vattenfall (voorheen genaamd Nuon). Tussen Vattenfall en gedaagde is op afstand een overeenkomst gesloten. Bij deze overeenkomst tussen handelaar en consument moet er zijn voldaan aan enkele (pre)contractuele informatieverplichtingen. Vattenfall (en Nuon deed dit ook) maakt gebruik van de bestelknop ‘Aanvraag versturen’. De kantonrechter oordeelt dat hiermee geen duidelijke mededeling is gedaan dat de consument met het aanklikken van deze bestelknop een betalingsverplichting aangaat. Hierdoor heeft Vattenfall niet voldaan aan haar informatieverplichting en is de overeenkomst vernietigbaar. De vordering van Intrum tot betaling van termijnbedragen die voortvloeiden uit de overeenkomst, wordt afgewezen door de kantonrechter.

IT 4066

Overeenkomst niet van rechtswege geëindigd

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (Eiser tegen gedaagde ), https://itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-niet-van-rechtswege-geeindigd

Ktr. Rb. Midden-Nederland 25 mei 2022, IT 4066; ECLI:NL:RBMNE:2022:2400 (eiser tegen gedaagde) Eiser levert software/licenties voor onder meer online dashboards voor rijschoolhouders. Gedaagde is rijschoolhouder en heeft een abonnement bij eiser voor dit product. Eiser vordert betaling van door gedaagde niet-betaalde facturen. De kantonrechter stelt vast dat partijen per 1 juni 2020 een overeenkomst hebben gesloten voor de duur van 2 jaar. Uit niets blijkt dat de overeenkomst al in september 2021 van rechtswege geëindigd zou zijn, zoals door gedaagde wordt aangevoerd. De kantonrechter gaat er vanuit dat gedaagde gebruik kon maken van de software. Gedaagde heeft wel aangevoerd dat hij de software niet heeft kunnen gebruiken omdat hij nooit een cursus van gedaagde heeft gehad, maar het lag dan op zijn weg om pogingen te doen om instructies te verkrijgen. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde onvoldoende onderbouwd heeft dat hij dit heeft gedaan. De kantonrechter wijst de vordering van eiser toe.

IT 4065

Bestelknop voldoet aan vereiste uit artikel 6:230v lid 3 BW

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Nederland 13 sep 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (Bol.com tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/bestelknop-voldoet-aan-vereiste-uit-artikel-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Noord-Nederland 13 september 2022, IT 4065; ECLI:NL:RBNNE:2022:3328 (bol.com tegen gedaagde) In deze zaak staat een op afstand gesloten koopovereenkomst tussen bol.com en gedaagde centraal. Bij deze overeenkomst moet er onder meer rekening worden gehouden met de informatieplicht uit artikel 6:230v lid 3 BW. Op grond hiervan moet bol.com haar elektronische bestelproces zo inrichten dat het voor consumenten op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. In dit geval stonden op de bestelknop de woorden ‘Bestelling plaatsen’. De kantonrechter oordeelt dat de woorden ‘Bestelling plaatsen’ gelden als een ondubbelzinnige formulering waaruit de betalingsverplichting duidelijk wordt. Er wordt voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230v lid 3 BW en de vorderingen van bol.com komen daarom voor toewijzing in aanmerking.

IT 4055

Handelswijze kon tot opzegging overeenkomst leiden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Gerechtshof Den Haag 23 aug 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData), https://itenrecht.nl/artikelen/handelswijze-kon-tot-opzegging-overeenkomst-leiden

Hof Den Haag 23 augustus 2022, IT 4055; ECLI:NL:GHDHA:2022:1548 (HMF tegen DraadData) HMF en DraadData hebben op 23 augustus 2016 een overeenkomst gesloten. Op 5 oktober 2018 stuurt HMF DraadData enkele facturen, die DraadData vervolgens niet (volledig) heeft voldaan. DraadData heeft op 31 oktober 2018 de overeenkomst eenzijdig opgezegd. Op 25 januari 2019 stuurt HMF nog twee facturen aan DraadData, die DraadData vervolgens (ook) niet voldoet. De rechtbank heeft in het vonnis van 12 februari 2022 de vorderingen van HMF afgewezen en oordeelt onder meer dat de overeenkomst rechtsgeldig geëindigd is per 31 december 2018. HMF is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de rechtbank. Zij wil dat het vonnis van de rechtbank vernietigd wordt en haar vorderingen alsnog worden toegewezen.