DOSSIERS
Alle dossiers

Contracten  

IT 4201

Schadevergoeding wegens ontvreemding cryptocurrency

Rechtbank Rotterdam 28 dec 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-wegens-ontvreemding-cryptocurrency

Rb. Rotterdam 28 december 2022, IT 4201; ECLI:NL:RBROT:2022:11517 (Litebit tegen gedaagde) Litebit is een cryptocurrency broker, dat wil zeggen dat zij voor klanten cryptocurrency fondsen beheert en klanten in staat stelt om cryptocurrencies te verhandelen via haar handelsplatform. Gedaagde was werknemer van Litebit en had vanwege zijn functie toegang tot de cryptocurrency- en de klantenaccounts. Uit intern onderzoek van Litebit begin 2019 is gebleken dat gedaagde cryptocurrencies heeft ontvreemd. Litebit heeft haar bevindingen over de verdwenen cryptocurrency vastgelegd in een onderzoeksrapport ‘Interne Fraude en Diefstal’. Op 17 juli 2019 is gedaagde tijdens een gesprek met de onderzoeksresultaten geconfronteerd. Hij heeft tijdens dit gesprek erkend dat hij cryptocurrencies heeft ontvreemd. Direct na het gesprek is gedaagde op staande voet ontslagen. Litebit vordert gedaagde €152.842,14 aan schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van onrechtmatige daad.

IT 4185

Facturen voor digitaal televisiesysteem in Suriname moeten betaald worden

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur), https://itenrecht.nl/artikelen/facturen-voor-digitaal-televisiesysteem-in-suriname-moeten-betaald-worden

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur) Divitel is in liquidatie. Haar activiteiten richtten zich op de verkoop en dienstverlening voor televisie en video in de breedste zin van het woord. Zo verkocht Divitel apparatuur, systemen en software om digitale signalen op televisie, computer en mobiele telefoon te ontvangen. Ook leverde Divitel goederen en verrichtte zij diensten ten behoeve van de aanleg van televisienetwerken. Wise, een dochtervennootschap van Telesur, houdt zich onder meer bezig met het aanbieden van digitale televisie aan consumenten. Telesur is een telecombedrijf. Divitel heeft met Wise een SLA gesloten, deze is vanuit Divitel op 17 februari 2017 beëindigd. Uit hoofde van deze overeenkomst vordert Divitel Telesur en Wise $ 238.872,80 te betalen. De rechtbank veroordeelt Wise en Telesur, ieder voor de helft, tot betaling aan Divitel Holding van $ 109.523,38.

IT 4182

KPN mocht overeenkomst ontbinden

Rechtbank Amsterdam 30 aug 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN), https://itenrecht.nl/artikelen/kpn-mocht-overeenkomst-ontbinden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 augustus 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN) Datasims is een onderneming die IT en telecommunicatie gerelateerde producten en diensten ontwerpt, ontwikkelt en uitvoert. Naam 1 was tot 28 juli 2022 indirect bestuurder van Datasims en heeft op enig moment een SD-WAN-oplossing ontwikkeld. Voor de werking van deze oplossing bij de klant is mobiel internet nodig. Op 26 april 2020 heeft Datasims een overeenkomst gesloten met KPN op grond waarvan KPN aan Datasims simkaarten met data en vaste telefonie is gaan leveren. Begin mei 2022 ontstond bij KPN het vermoeden dat Datasims op oneigenlijke wijze gebruik maakte van de simkaarten van KPN. Op 3 mei 2022 heeft KPN aan Datasims meegedeeld dat KPN per direct stopt met het leveren van simkaarten aan Datasims. Op 28 mei 2022 heeft KPN voor het laatst simkaarten geleverd aan Datasims. Datasims vordert de voorzieningenrechter KPN te veroordelen de overeenkomst na te komen. De voorzieningenrechter oordeelt dat KPN de overeenkomst mocht ontbinden. Verder leidt een belangenafweging er niet toe dat KPN de overeenkomst na 1 september 2022 nog tijdelijk moet voortzetten. De vorderingen van Datasims worden afgewezen.

IT 4181

Geschil overeenkomst onderhoud webportaal

Gerechtshof Den Haag 22 nov 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize), https://itenrecht.nl/artikelen/geschil-overeenkomst-onderhoud-webportaal

Hof Den Haag 22 november 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize) Utilize en TTI sloten in 2017 een overeenkomst inhoudende dat Utilize een webportaal voor TTI zou bouwen en onderhouden. De uitvoering daarvan legden zij tijdelijk stil en na hervatting werkte de koppeling tussen het webportaal en de financiële software van TTI niet. Daarna ontstond een geschil over de vraag of TTI eerst rekeningen van Utilize moest betalen of dat Utilize eerst verdere werkzaamheden moest uitvoeren. In deze zaak vordert Utilize betaling van haar facturen en wil TTI ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat TTI de facturen moet betalen en de overeenkomst niet kon ontbinden omdat zij zelf de uitvoering van de overeenkomst verhinderde. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat TTI nog niet hoefde te betalen. Het hof oordeelt ook dat TTI niet verhinderde om de overeenkomst uit te voerden. TTI mocht de overeenkomst ontbinden, Utilize moet terugbetalen wat TTI al betaald heeft. Schadevergoeding hoeft Utilize niet te betalen, omdat de Algemene Voorwaarden dat uitsluiten.

IT 4163

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IT 4151

Influencer geen schending vaststellingsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 9 nov 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/influencer-geen-schending-vaststellingsovereenkomst

Ktr. Rb. Noord-Holland 9 november 2022, IT 4151; ECLI:NL:RBNHO:2022:9713 (eiseres tegen gedaagden) Eiser is de voormalige buurvrouw van gedaagde. In 2004 hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin onder meer werd bedongen dat gedaagde zijn weiland met paardenbak niet bedrijfsmatig mocht exploiteren. Deze verplichting moest ook gedaagdes rechtsopvolger worden opgelegd. Gedaagde heeft zijn woning verkocht aan twee mannen die actief zijn in de paardensport en daarnaast influencers zijn. In dat kader nemen zij op voormeld weiland video’s op, bestemd voor sociale media. Eiseres vordert betaling van een boete wegens schending van de vaststellingsovereenkomst omdat de nieuwe eigenaren hun perceel bedrijfsmatig exploiteren. De kantonrechter wijst de vorderingen af omdat het in de vastellingsovereenkomst genoemde verbod ertoe strekt potentiële overlast door bedrijfsmatige exploitatie van de paardenbak te voorkomen, en niet te voorkomen dat iemand er min of meer toevallig geld verdient.

IT 4150

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Klachten beoordelingensysteem Marktplaats afgewezen

Overige instanties 4 nov 2022, IT 4150; (eiser tegen Marktplaats), https://itenrecht.nl/artikelen/klachten-beoordelingensysteem-marktplaats-afgewezen

Geschillencommissie Thuiswinkel 4 november 2022, IT 4150, RB 3721; 175488/181774 (eiser tegen Marktplaats) Marktplaats maakt gebruik van een systeem waarbij gebruikers op geautomatiseerde wijze kan worden gevraagd om elkaars ervaringen te delen en elkaar te beoordelen. Eiser klaagt dat Marktplaats zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk en tekortschiet in verplichtingen uit de met hem gesloten overeenkomsten. Dit omdat consumenten en aanbieders worden gevraagd om elkaar beoordelen zonder dat er iets gekocht is. Hierdoor wordt geen betrouwbaar beeld verkregen. Met betrekking tot de oneerlijke handelspraktijk oordeelt de Geschillencommissie dat zij op grond van haar reglement niet bevoegd is om hierover te oordelen. Ook een algemene principiële beslissing over het door Marktplaats gehanteerde systeem behoort niet tot de taak en bevoegdheid van de commissie. De eis met betrekking tot de gesloten overeenkomsten wordt afgewezen omdat op grond van de Algemene Bepalingen van Marktplaats niet is vereist dat daadwerkelijk een koop wordt gesloten.

IT 4146

Auteursrecht op software is niet overgedragen

Rechtbank Den Haag 31 okt 2022, IT 4146; ECLI:NL:RBDHA:2022:11934 (eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/auteursrecht-op-software-is-niet-overgedragen

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 oktober 2022, IEF 21085, IT 4146; ECLI:NL:RBDHA:2022:11934 (eiser tegen gedaagde) Gedaagde heeft een eenmanszaak die zich bezig houdt met het ontwikkelen en aanbieden van een softwarepakket waarmee VvE’s hun administratie kunnen voeren. Eiser is een klant van gedaagde en betaalt hem jaarlijks een licentievergoeding. De software wordt in eigendom overgedragen aan eiser door middel van een intentieverklaring. Er ontstaat, onder meer, een geschil over de auteursrechten op de software en het gebruik van de software. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat eiser rechthebbende is geworden van de auteursrechten op de software omdat niet in de intentieverklaring staat dat partijen hebben beoogd de auteursrechten op de software over te dragen. Eiser mag de software wel blijven gebruiken vanwege het belang om zijn klanten te bedienen. De vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

IT 4129

Geen schending zorgplicht bij belegging in crypto

Rechtbank Noord-Holland 12 okt 2022, IT 4129; ECLI:NL:RBNHO:2022:9336 (eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-schending-zorgplicht-bij-belegging-in-crypto

Rechtbank Noord-Holland 12 oktober 2022, IT 4129; ECLI:NL:RBNHO:2022:9336 (eisers tegen gedaagde) Gedaagde heeft met het vermogen van eisers gehandeld in cryptovaluta. Op enig moment zijn de door gedaagde gebruikte cryptorekeningen leeggehaald. Gedaagde zegt dat er sprake is van een hack, eisers betwisten dat. Eisers spreken gedaagde primair aan op grond van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht omdat gedaagde zijn zorgplicht heeft geschonden. Subsidiair spreken eisers gedaagde aan op grond van onrechtmatige daad. De rechtbank oordeelt dat er geen bijzondere zorgplicht is omdat gedaagde niet als een professionele beleggingsdienstverlener moet worden beschouwd. Er is ook geen grond om aan te nemen dat gedaagde de gebruikelijke zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden, de primaire vordering wordt afgewezen. De rechtbank wijst ook de subsidiare vordering af omdat eisers onvoldoende hebben gemotiveerd dat gedaagde onverantwoorde risico’s met hun vermogen heeft genomen en onvoldoende heeft gedaan om hun Binance-accounts te beveiligen. 

IT 4096

Mogelijk sprake van tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt

Rechtbank Amsterdam 18 aug 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (Eiseres tegen Drimpy), https://itenrecht.nl/artikelen/mogelijk-sprake-van-tekortkoming-die-ontbinding-rechtvaardigt

Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2022, IT 4096; ECLI:NL:RBAMS:2022:4913 (eiseres tegen Drimpy) Eiseres is gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwareproducten. Drimpy ontwikkelt een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dat is een website of applicatie waar consumenten gezondheidsgegevens op een veilige manier kunnen verzamelen, beheren of delen. Partijen zijn overeengekomen dat eiseres bepaalde diensten aan Drimpy zal verlenen. Eiseres heeft Drimpy meerdere facturen gestuurd voor haar werkzaamheden, die maar deels betaald zijn door Drimpy. Eiseres heeft de overeenkomst tussen haar en Drimpy beëindigd, maar Drimpy meent dat de overeenkomst nog van kracht zou zijn. In dit geding vordert eiseres dat Drimpy wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen.