DOSSIERS
Alle dossiers

Contracten  

IT 4480

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Hof 6 feb 2024, IT 4480; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024,IEF 21897,IT&R 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IT 4476

Uitleg samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling software na beëindiging samenwerking

Hof 6 feb 2024, IT 4476; ECLI:NL:GHDHA:2024:178 (Appellante tegen Geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/uitleg-samenwerkingsovereenkomst-voor-ontwikkeling-software-na-beeindiging-samenwerking

Hof Den Haag 6 februari 2024, IT&R 4476; ECLI:NL:GHDHA:2024:178 (Appellante tegen Geïntimeerde) Appellante en geïntimeerde hebben op 15 mei 2018 een overeenkomst gesloten voor de bouw van software en het op de markt brengen van deze software. Vervolgens heeft appellante de overeenkomst beëindigd. Geïntimeerde heeft appellante in eerste aanleg gedagvaard, omdat hij kosten heeft gemaakt voor het inhuren van Bulgaarse programmeurs die de software bouwden. De rechtbank heeft een deel van de vordering van geïntimeerde toegewezen en appellante veroordeeld in de proceskosten.

IT 4474

Unisys moet zeven miljoen betalen aan DJI na mislukte levering van softwareapplicatie

Rechtbank Den Haag 31 jan 2024, IT 4474; ECLI:NL:RBDHA:2024:762 (DJI tegen Unisys), https://itenrecht.nl/artikelen/unisys-moet-zeven-miljoen-betalen-aan-dji-na-mislukte-levering-van-softwareapplicatie

Rb. Den Haag 31 januari 2024, IT 4474; ECLI:NL:RBDHA:2024:762 (DJI tegen Unisys) Geschil over de levering van een softwareapplicatie. De Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) heeft in 2015 een aanbestedingsprocedure gehouden voor de vernieuwing van de informatievoorziening middels de levering en implementatie van een Basisvoorziening Justitiabelen (hierna: de BVJ). Het technologiebedrijf Unisys won deze aanbesteding. Hierna is tussen partijen een overeenkomst gesloten, waarin een fatale opleverdatum is overeengekomen. Na opleveringen van een versie van de BVJ ter voorlopige acceptatie oordeelde DJI dat deze niet slaagde voor de acceptatietest, waarna een herstelovereenkomst tot stand kwam met termijnen voor volledige acceptatie en definitieve acceptatie. Toen deze mijlpalen ook niet gehaald werden, heeft DJI haar zorgen geuit over het project. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat DJI de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden heeft met aanspraak op (onder andere) ongedaanmaking van de betalingen aan Unisys en schadevergoeding. Partijen hebben in het kader van de ontbinding beëindigingswerkzaamheden uitgevoerd.

IT 4461

Efficy is toerekenbaar tekortgeschoten in de overeenkomst met Zinzia

Rechtbank 10 jan 2024, IT 4461; ECLI:NL:RBGEL:2024:103 (Stichting Zinzia Zorggroep tegen Efficy Nederland), https://itenrecht.nl/artikelen/efficy-is-toerekenbaar-tekortgeschoten-in-de-overeenkomst-met-zinzia

Rb. Gelderland 10 januari 2024, IT&R 4461; ECLI:NL:RBGEL:2024:103 (Stichting Zinzia Zorggroep tegen Efficy Nederland) Stichting Zinzia Zorggroep (hierna: Zinzia) is een zorgverlener. Efficy Nederland (hierna: Efficy) is een IT-dienstverlener. Tussen partijen is een overeenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft Efficy zich ertoe verbonden om een CRM-systeem voor Zinzia te ontwikkelen. Vervolgens is de overeenkomst ontbonden, omdat Zinzia vindt dat Efficy toerekenbaar tekortgeschoten is in de overeenkomst.

IT 4460

CA Europe Sarl niet verplicht om licentie aan KPN te verstrekken

Rechtbank 7 dec 2023, IT 4460; ECLI:NL:RBAMS:2023:7937 (KPN tegen CA Europe Sarl), https://itenrecht.nl/artikelen/ca-europe-sarl-niet-verplicht-om-licentie-aan-kpn-te-verstrekken

Vzr. Rb. Amsterdam 7 december 2023,IT&R 4460; ECLI:NL:RBAMS:2023:7937 (KPN tegen CA Europe Sarl) KPN is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in informatie- en telecommunicatietechnologie. CA Europe Sarl (hierna: Broadcom) is een dochtervennootschap van Broadcom Inc, een Amerikaanse beursgenoteerde technologieonderneming. Partijen zijn in 2006 een samenwerking aangegaan in de vorm van een softwarelicentieovereenkomst. KPN heeft recentelijk een request for proposal uitgebracht voor software en diensten. Broadcom heeft deze offerte afgewezen vanwege 'onvoordelige commerciële voorwaarden'. Broadcom heeft hierop besloten om geen licenties meer rechtstreeks aan KPN te verkopen en stelt voor dat KPN voortaan via een reseller licenties aanschaft.

IT 4456

Gedaagde is Proximedia geen bedrag verschuldigd

Rechtbank 29 mrt 2023, IT 4456; ECLI:NL:RBMNE:2023:6992 (Proximedia Nederland tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-is-proximedia-geen-bedrag-verschuldigd

Rb. Midden-Nederland 29 maart 2023, IT&R 4456; ECLI:NL:RBMNE:2023:6992 (Proximedia Nederland tegen gedaagde) Deze zaak betreft een overeenkomst tussen Proximedia Nederland (hierna: MKB) en gedaagde, waarbij MKB zich verplichtte om voor gedaagde een webshop te ontwikkelen, call tracking te leveren en een Google Ads advertentiecampagne te beheren. In ruil hiervoor zou gedaagde een maandelijkse bijdrage en eenmalige dossierkosten betalen. Na het niet betalen van in totaal €1.293,95 heeft MKB de resterende maandelijkse bijdragen en dossierkosten opgeëist, wat gedaagde niet heeft betaald.

IT 4454

Uitspraak ingezonden door Matthijs Schonewille en Lars Bakers, BINGH Advocaten.

Gemeente Purmerend dient digitaal afschrift van de bescheiden te verschaffen aan Xlim

Rechtbank Noord-Holland 10 jan 2024, IT 4454; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend), https://itenrecht.nl/artikelen/gemeente-purmerend-dient-digitaal-afschrift-van-de-bescheiden-te-verschaffen-aan-xlim

Vzr. Rb. Noord-Holland 10 januari 2024, IT 4454, IEF 21841; C/15/345574 / KG ZA 23-595 (Xlim Solutions tegen Gemeente Purmerend) Xlim Solutions (hierna: Xlim) is een bedrijf dat een softwareapplicatie genaamd ‘Prognose Model Gemeenten’ (hierna: PMG) heeft ontwikkeld. Gemeente Purmerend (hierna: gemeente) heeft gebruik gemaakt van deze applicatie op basis van een licentieovereenkomst met Xlim. Deze overeenkomst is per 1 januari 2021 beëindigd. Na beëindiging van de overeenkomst heeft Xlim de jaarrekeningen en begrotingen bekeken van de gemeente. Xlim constateerde hierin grote gelijkenissen met die van het PMG, terwijl die gelijkenis er niet was voordat de licentieovereenkomst tot stand werd gekomen. Om te controleren of de gemeente haar verplichtingen die volgen uit de (aanvullende) overeenkomst nakomt, heeft Xlim belang bij inzage van bepaalde stukken die geen onderdeel uitmaakten van een eerder gevoerde bodemprocedure. 

IT 4449

Overeenkomst tussen eiseres en Calago ontbonden vanwege toerekenbare tekortkoming

Rechtbank Oost-Brabant 13 dec 2023, IT 4449; ECLI:NL:RBOBR:2023:5782 (Eiseres tegen Calago), https://itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-tussen-eiseres-en-calago-ontbonden-vanwege-toerekenbare-tekortkoming

Rb. Oost-Brabant 13 december 2023, IT&R 4449; ECLI:NL:RBOBR:2023:5782 (Eiseres tegen Calago). Eiseres heeft een onderneming dat zich richt op het fabriceren van materialen voor het bewegingsonderwijs. Calago is een IT-bedrijf dat zich onder andere bezig houdt met E-commerce oplossingen. Tussen partijen was een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is uiteindelijk ontbonden.

IT 4448

Uitleg aandeelhoudersovereenkomst over de koopprijs

Rechtbank Amsterdam 15 nov 2023, IT 4448; ECLI:NL:RBAMS:2023:7233 (Eiser tegen Nucleoo), https://itenrecht.nl/artikelen/uitleg-aandeelhoudersovereenkomst-over-de-koopprijs

Rb. Amsterdam 15 november 2023, IT 4448; ECLI:NL:RBAMS:2023:7233 (Eiser tegen Nucleoo). Naam 1 is houder van een vennootschap (hierna: eiser) en is in 2020 een samenwerking aangegaan met het bedrijf Bi4 om een SAAS-bedrijf op te zetten. Hiervoor heeft overleg plaatsgevonden over de vennootschappelijke structuur en is de vennootschap Nucleoo opgericht. Kort hierna zijn alle aandelen in Bi4 aan Nucleoo overgedragen. In oktober 2021 hebben Nucleoo en eiser een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin bedongen is dat bij het eindigen van de overeenkomst tussen partijen de door eiser gehouden aandelen automatisch worden aangeboden en dat Nucleoo dit aanbod accepteert. Op 13 mei 2022 heeft eiser inderdaad deze overeenkomst opgezegd. Het geschil betreft de prijs waarvoor de aandelen zijn overgedragen. De nominale waarde bedraagt € 20,-, maar eiser voert aan dat de inbreng mede bestaat uit een verleende korting per maand op zijn loon. 

IT 4443

Info Support in conventie verwijtbaar, vordering in reconventie ook toegewezen

Rechtbank 13 dec 2023, IT 4443; ECLI:NL:RBOBR:2023:5780 (Peelgemeenten tegen Info Support), https://itenrecht.nl/artikelen/info-support-in-conventie-verwijtbaar-vordering-in-reconventie-ook-toegewezen

Rb. Oost-Brabant 13 december 2023, IT&R 4443;ECLI:NL:RBOBR:2023:5780 (Peelgemeenten tegen Info Support). In deze zaak is een overeenkomst gesloten tussen Peelgemeenten en Info Support waarbij Info Support zich heeft verplicht om de applicatie c2GO bij Peelgemeenten te implementeren. De Go Live moest op 1 januari 2017 plaatsvinden. Peelgemeenten vordert in conventie schadevergoedingen die gebaseerd zijn op drie verwijten aan Info Support.