DOSSIERS
Alle dossiers

Internet  

IT 4436

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

Rechtbank Midden-Nederland 15 nov 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase), https://itenrecht.nl/artikelen/slachtoffer-van-oplichting-met-cryptovaluta-kan-schade-niet-verhalen-op-coinbase

Rb. Midden-Nederland 15 november 2023, IT 4436; ECLI:NL:RBMNE:2023:6299 (Eiser tegen Coinbase). Coinbase is een platform waarop consumenten in cryptomunten kunnen handelen. Consumenten moeten hiervoor een account aanmaken en daarbij de gebruiksvoorwaarden van Coinbase te accepteren. Eiser is het slachtoffer geworden van fraude. Hij wilde enige begeleiding bij het investeren in bitcoins en heeft bij zijn zoektocht op het internet zijn contactgegevens achtergelaten op een website. Hierna werd hij gebeld door een adviseur (hierna: A), die eiser een Coinbase account heeft laten aanmaken. Op advies en met behulp van A heeft eiser via Coinbase bitcoins gekocht. In werkelijkheid was A niet oprecht en zijn de bitcoins overgemaakt naar externe wallets van de oplichters. Eiser heeft later telefonisch en per e-mail contact gehad met andere personen, die hem ertoe hebben bewogen grote geldbedragen over te maken. Eiser heeft aangifte gedaan, maar de oplichters zijn niet achterhaald. In deze procedure vordert eiser een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen eiser en Coinbase buitengerechtelijk is vernietigd, dan wel dat Coinbase onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser. De vordering strekt tot terugbetaling van de geleden schade. 

IT 4435

Europese Commissie lanceert database: inzicht in algemene voorwaarden van digitale diensten

De Europese Commissie heeft vandaag de Digital Services Terms and Conditions Database gelanceerd, met daarin de voorwaarden van digitale diensten, met een focus op online platforms zoals sociale media, app stores of marktplaatsen. Deze database is een initiatief van de Commissie, dat aansluit bij de verschillende transparantievereisten die zijn geïntroduceerd door de Digital Services Act (DSA), waaronder de verplichting voor online platforms om een eenvoudig te begrijpen, in duidelijke taal opgestelde samenvatting van hun voorwaarden te verstrekken, in de talen van de lidstaten waarin ze actief zijn. De Digital Services Terms and Conditions Database zal dienen als een bron voor gebruikers, toezichthouders en belanghebbenden. Toezichthouders kunnen het digitale landschap volgen en juridische naleving van regelgeving beoordelen. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om in real-time inzicht te krijgen in veranderende voorwaarden via de database.

IT 4426

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU 15 nov 2023, IT 4426; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT&R 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

IT 4428

Minister Weerwind geeft antwoorden op Kamervragen AI-sites

Op 16 november 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz (D66) over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe te voegen. De minister geeft aan dat het essentieel is om nauwkeurige bronvermelding toe te passen om verspreiding van mis- en desinformatie te beperken. Correcte verwijzingen stellen lezers in staat om de oorsprong en betrouwbaarheid van informatie te verifiëren en te beoordelen. De minister vindt het van belang dat onder andere AI-sites hun bronnen correct vermelden.

IT 4415

Arts dient gegevens van patiënt kosteloos te verstrekken

HvJ EU 26 okt 2023, IT 4415; ECLI:EU:C:2023:811 (FT tegen DW), https://itenrecht.nl/artikelen/arts-dient-gegevens-van-patient-kosteloos-te-verstrekken

HvJ 26 oktober 2023, IT 4415; ECLI:EU:C:2023:811 (FT tegen DW). DW heeft tandheelkundige zorg gekregen van FT. DW vermoedde dat er fouten waren gemaakt bij zijn behandeling als patiënt en vroeg daarom of hij het dossier kosteloos doorgestuurd kon krijgen van FT. FT vroeg dat DW de kosten voor de kopie van het medisch dossier op zich droeg, zoals de nationale wet voorschrijft. DW heeft tegen FT een vordering ingesteld, welke in eerste aanleg en hoger beroep is toegewezen. Het Bundesgerichtshof is van oordeel dat de beslechting van het geschil afhangt van de uitlegging die aan de bepalingen van de AVG moeten worden gegeven. Volgens het nationale recht is de patiënt namelijk gehouden de kosten van de kopie van het medische dossier te dragen, terwijl volgens de AVG de behandelaar verplicht is de eerste kopie van het medische dossier kosteloos te verstrekken. DW wilde op grond van de gegevens FT aansprakelijk stellen voor de vermoedelijk foute behandeling.

IT 4413

De ontwikkelaar van het softwaresysteem is niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst

Gerechtshof Amsterdam 26 sep 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe), https://itenrecht.nl/artikelen/de-ontwikkelaar-van-het-softwaresysteem-is-niet-tekortgeschoten-in-de-nakoming-van-haar-verbintenissen-uit-de-overeenkomst

Hof Amsterdam 26 september 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe). Allsafe heeft appellante ingeschakeld om een op maat gemaakt softwaresysteem voor haar te ontwikkelen. Allsafe is niet tevreden over het systeem dat appellante heeft geleverd en heeft daarom de facturen onbetaald gelaten. Ook heeft Allsafe de overeenkomst ontbonden. Appellante vordert in deze procedure betaling van die facturen. Appellante vordert in deze procedure betaling van de facturen. Allsafe vordert op haar beurt terugbetaling van de betaalde facturen als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. De rechtbank heeft de vorderingen van appellante afgewezen en de vorderingen van Allsafe gedeeltelijk toegewezen.

IT 4411

Advies Raad van State over Uit­voe­rings­wet di­gi­ta­le­mark­ten­ver­or­de­ning

Met het aanhangige wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de digitale marktverordening (hierna: DMA). De Afdeling advisering Raad van State (hierna: Afdeling) adviseert hier over het wetsvoorstel. Handhaving van de DMA vindt plaats door de Europese Commissie (hierna: Commissie), nationale instanties ondersteunen hierbij. In de uitvoeringswet wordt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) benoemd als de bevoegde nationale autoriteit in Nederland. Zowel de ACM als de Commissie heeft de bevoegdheid onderzoek te starten naar de naleving van de DMA, waardoor overlap ontstaat in hun werkzaamheden. Volgens de DMA eindigt in dat geval het onderzoek van de nationale autoriteit wanneer de Commissie een onderzoek start naar dezelfde inbreuk. Op voorhand is echter niet altijd duidelijk of een handeling van een poortwachter onder de DMA valt of dat een ander soort overtreding aan de orde is. In gevallen van overtredingen van het mededingingsrecht of van de P2B-verordening heeft de ACM namelijk een zelfstandige toezichthoudende rol, waarbij zij handhavingsmaatregelen kan opleggen. De DMA laat daartoe ruimte, maar verlangt wel dat de ACM de Commissie op de hoogte stelt van onderzoeken en eventuele opgelegde maatregelen.

IT 4404

Technologiebedrijf mag niet langer tracking cookies op de computer van eiser plaatsen zonder zijn toestemming

Rechtbank Amsterdam 18 okt 2023, IT 4404; ECLI:NL:RBAMS:2023:6530 (Eiser tegen Criteo), https://itenrecht.nl/artikelen/technologiebedrijf-mag-niet-langer-tracking-cookies-op-de-computer-van-eiser-plaatsen-zonder-zijn-toestemming

Vzr. Rb. Amsterdam 18 oktober 2023, IT 4404; ECLI:NL:RBAMS:2023:6530 (Eiser tegen Criteo). Eiser is een Nederlandse natuurlijke persoon. Gedaagden zijn rechtspersonen die onderdeel uitmaken van het Criteo-concern. Criteo is een belangrijke speler in de ‘Adtech-industrie’. Criteo plaatst via de website van derden zogeheten ‘tracking cookies’ op computers en/of mobiele apparaten. Tracking cookies bevatten een uniek ID, een willekeurige lijst van karakters, die wordt toegewezen aan de browser van een bepaalde websitebezoeker. Bij iedere website die een link heeft met Criteo en die met die browser wordt bezocht, wordt dezelfde tracking cookie uitgelezen. Het doel van Criteo met de tracking cookies is om advertenties af te stemmen op het gedrag van websitebezoekers. Dit is ook gebeurd bij eiser zonder dat hij daarvoor toestemming heeft verleend, waardoor hij stelt dat in strijd met de AVG en de telecommunicatiewet is gehandeld. Eiser vordert staking en gestaakt houden van het plaatsen van tracking cookies via websites van derden door Criteo. Daarnaast vordert eiser dat hij in kan zien met wie zijn persoonsgegevens gedeeld zijn en dat deze verwijderd worden.

IT 4409

Kamervragen beantwoord over het gebruik van ChatGPT op scholen

Aanhangsel Handelingen II 2022/23, nr. 2037. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs beantwoorden Kamervragen ten aanzien van tekstgenerator ChatGPT. De minister antwoordt dat hij van het bestaan van ChatGPT weet en dat hij ChatGPT geen geschikte tool vindt voor leerlingen om schrijfvaardigheden te leren. ChatGPT is echter niet in staat om context of betekenis uit tekst af te leiden volgens de minister, waardoor kritisch lezen en analyseren van teksten nog belangrijker worden in de toekomst. Op scholen worden plannen opgesteld om basisvaardigheden zoals taal en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Aan de ministers wordt gevraagd of ze de gevaren zien van ChatGPT. De ministers stellen dat ChatGPT mogelijkheden biedt voor efficiëntie en verkrijging van informatie. Zij zien mogelijkheden in het bevorderen van de competentie, digitale geletterdheid en het verminderen van werkdruk voor leraren. Ook is het kabinet volgens de ministers op de hoogte van eventuele gevaren van deze technologie. Zo bestaan risico’s op het gebied van privacy en kan ChatGPT gebruikt worden voor schadelijke doeleinden. Daarom is een nationaal onderwijslab (NOLAI) aan het werk om veilige en verantwoorde innovaties te ontwikkelen en evalueren. Zij houden daarbij privacy en autonomie van leraren en leerlingen in het oog.

IT 4403

Ontwikkeling van een digitaal dossier voor de Jeugdzorg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 okt 2023, IT 4403; ECLI:NL:GHARL:2023:8323 (GGD Utrecht tegen Finalist IT group), https://itenrecht.nl/artikelen/ontwikkeling-van-een-digitaal-dossier-voor-de-jeugdzorg

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2023, IT 4403; ECLI:NL:GHARL:2023:8323 (GGD Utrecht tegen Finalist). De GGD regio Utrecht (hierna: GGD) en Finalist IT Group (hierna: Finalist) hebben een software-ontwikkelingsovereenkomst gesloten, waarbij GGD opdracht heeft gegeven tot ontwikkeling van een digitaal dossier voor de Jeugdzorg. Nadat GGD de aangeboden software niet had geaccepteerd, hebben GGD en Finalist een bindend advies-overeenkomst gesloten. Na de oplevering van de software heeft de GGD een voorlopig deskundigenonderzoek verzocht, maar dit kon de rechtbank niet in behandeling nemen wegens de bindend advies-overeenkomst. GGD is het niet met dit oordeel van de rechtbank eens en vraagt het hof het verzoek alsnog toe te wijzen.