IT 4387
28 september 2023
Uitspraak

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

 
IT 4385
27 september 2023
Uitspraak

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

 
IT 4386
26 september 2023
Uitspraak

RDW handelt niet in strijd met de AVG

 
IT 4387

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

Overige instanties 19 sep 2023, IT 4387; ECLI:NL:CBB:2023:517 (KRCO tegen minister van Economische Zaken en Klimaat), https://itenrecht.nl/artikelen/nieuwe-frequentie-radio-omroep-onterecht-toegewezen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023, IT 4387; ECLI:NL:CBB:2023:517 (KRCO tegen minister van Economische Zaken en Klimaat). Het geschil gaat over een wijziging van de vergunning voor het gebruik van een frequentieruimte van de radio SRC FM. In 2019 heeft een herverdeling van de gemeente plaatsgevonden, waardoor SRC FM een groter verzorgingsgebied heeft gekregen. SRC FM is hierdoor van oordeel dat de toegekende frequentie niet meer toereikend is en heeft verzocht om een frequentiewijziging, welke door de minister toegekend. KRCO heeft hiertegen beroep ingesteld.

IT 4385

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

Rechtbank 15 sep 2023, IT 4385; ECLI:NL:RBGEL:2023:4959 (EKZ tegen Dialoc en Xafax), https://itenrecht.nl/artikelen/rechten-op-software-niet-voldoende-duidelijk-in-kort-geding

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 augustus 2023, IT 21682; ECLI:NL:RBGEL:2023:4959 (EKZ tegen Dialoc en Xafax). EKZ (voorheen: HSBib en Autocheck Systems) is leverancier van software voor zelfbedieningsbalies in bibliotheken onder de naam iTrack selfcheck. Dialoc is eveneens producent en leverancier van bibliotheekoplossingen. In een periode van 2016 tot en met 2019 hebben HSib en Dialoc samengewerkt. Daarna heeft Dialoc haar eigen MyLib-software ontwikkeld, welke Xafax verder distribueert. EKZ heeft later een brief naar Dialoc en Xafax gestuurd, waarin zij inbreuk maken op haar auteursrechten op de iTrack-software door gebruik van de daaraan ontleende MyLib-software. Zij eist dat Dialoc en Xafax de inbreuk staakt en gestaakt houdt. Dialoc heeft op de brief gereageerd door te stellen dat zij een eigen software heeft geschreven na beëindiging van de samenwerking en dat zij zo nodig gebruik heeft gemaakt van de aangeschafte licenties die door EKZ destijds zijn verleend. Dit was hen toegestaan volgens art. 45m Auteurswet, omdat het gebruik van de software noodzakelijk was voor het gebruik van het softwareprogramma. EKZ stelt dat deze uitzondering niet van toepassing is, omdat de iTrack-software niet in opdracht van Dialoc is ontwikkeld en dat MyLib-software geen nieuw werk betreft. EKZ vordert daarom een inbreukverbod tegenover Xafax en Dialoc.

IT 4386

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus, Houthoff.

RDW handelt niet in strijd met de AVG

Overige instanties 20 sep 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens), https://itenrecht.nl/artikelen/rdw-handelt-niet-in-strijd-met-de-avg

ABRvS 20 september 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens) De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft in 2018 het verzoek van appellant afgewezen om op te treden tegen schendingen van de AVG door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW). Appellant heeft klachten ingediend bij de AP om de manier waarop de RDW registervergelijkingen uitvoert ter bepaling van een overtreding van de keuringsplicht en verzekerplicht van rijtuigen. Op basis hiervan stelt de RDW boetes vast indien mensen niet voldoen aan de genoemde verplichtingen. Appellant heeft deze boetes ook opgelegd gekregen, terwijl zij geen houder is van een voertuig. Hierdoor vindt zij de werkwijze van RDW in strijd met privacywetgeving en heeft zij een verzoek gedaan tot handhaving bij de AP. De AP heeft dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard, omdat RDW adequaat heeft gereageerd op de klachten door de gegevens meteen te verwijderen of corrigeren. De Afdeling oordeelt dat appellante geen belang meer heeft bij het veroordelen van de RDW, omdat geen onjuiste persoonsgegevens meer worden verwerkt door de RDW. Het bezwaar is daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard door de AP.

IT 4384

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

Rechtbank 11 sep 2023, IT 4384; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://itenrecht.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IT 4383

Geen betalingsverplichting na drukken op verzendknop

Rechtbank 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-betalingsverplichting-na-drukken-op-verzendknop

Rechtbank Noord-Holland 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde) Gedaagde heeft met Innova Energie (hierna: Innova) een overeenkomst gesloten voor het leveren van energie voor één jaar. Gedaagde heeft een halfjaar later de overeenkomst opgezegd. De energiemaatschappij vordert nakoming van de betalingsverplichting waartoe gedaagde zich heeft verbonden voor het overige halfjaar. Bij het sluiten van een digitale overeenkomst dient de handelaar te voldoen aan de informatieverplichting van art. 6:230m en 6:230v BW ter bescherming van de consument. De energiemaatschappij moet het bestelsysteem zodanig inrichten dat duidelijk is dat een betalingsverplichting in leven wordt geroepen bij het aangaan van de bestelling. Doordat op de bestelknop in kwestie het woord ‘verzenden’ stond, is niet duidelijk een betalingsverplichting geschept door Innova. De overeenkomst is daardoor vernietigbaar en de rechter wijst de vorderingen van Innova af.

IT 4382

E-archief rechtspraak niet in strijd met AVG

Hoge Raad 21 jul 2023, IT 4382; ECLI:NL:PHR:2023:823 (Klager tegen gerechten), https://itenrecht.nl/artikelen/e-archief-rechtspraak-niet-in-strijd-met-avg

Parket bij de Hoge Raad 21 juli 2023, IT 4381; ECLI:NL:PHR:2023:823 (klager tegen gerechten) Het E-archief is de interne databank van Rechtspraak.nl en bevat een selectie aan uitspraken die niet geanonimiseerd in de databank worden opgenomen. Het E-archief bevat daardoor persoonsgegevens van onder andere klager. In deze conclusie wordt besproken of de gegevens van klager op rechtmatige wijze door de gerechten zijn verwerkt. Klager richt zich tegen drie gerechten. Een rechter had in het E-archief gezocht of klager aanspraak maakte op proceskostenvergoeding en zag dat klager in een uitspraak niet als professionele rechtsbijstandverlener aangemerkt en in een uitspraak van een andere rechtbank wel. Klager meent dat de rechter onterecht in het E-archief heeft gezocht, omdat hier geen grondslag voor was uit de AVG. Daarnaast betoogt klager dat de rechter deze informatie niet ter zitting had mogen mededelen of in de uitspraak had mogen opnemen. Klager geeft aan dat ten aanzien van alle uitspraken van de gerechten dat deze niet opgenomen hadden mogen worden in het E-archief, omdat klager niet wist van het bestaan daarvan. Hierop zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gerechtsbesturen en klager, maar dit heeft op niets uitgelopen. Klager wil dat zijn persoonsgegevens niet meer in het E-archief verspreid worden.

IT 4380

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

19 sep 2023, IT 4380; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://itenrecht.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.

IT 4379

Wijziging opdracht niet in strijd met aanbestedingsrecht

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IT 4379; ECLI:NL:RBGEL:2023:5120 (Arvato tegen TenneT), https://itenrecht.nl/artikelen/wijziging-opdracht-niet-in-strijd-met-aanbestedingsrecht

Vzr. rechtbank Gelderland 30 augustus 2023, IT 4379; ECLI:NL:RBGEL:2023:5120 (Arvato tegen Tennet). TenneT c.s. (hierna: TenneT) zijn voornemens hun IT-infrastructuur te moderniseren, omdat de huidige niet in staat is de energietransitie goed te ondersteunen. Zij hebben een selectie gemaakt van uitvoerders om de infrastructuur te moderniseren, waaronder Arvato, en hiermee een aanbestedingsovereenkomst gesloten. TenneT heeft in dezelfde overeenkomst neergelegd dat partijen akkoord moeten gaan met elke wijziging van de opdracht. TenneT heeft later bekend gemaakt dat de mogelijkheid bestaat dat TenneT NL en DL gaan splitsen en hiervoor twee dezelfde, maar losse clouds dienen te worden ingericht door de opdrachtnemende partij.

IT 4377

Termijnverstrijking AVG, nog steeds ontvankelijk in kort geding

Hoge Raad 15 sep 2023, IT 4377; ECLI:NL:HR:2023:1216 https://itenrecht.nl/artikelen/termijnverstrijking-avg-nog-steeds-ontvankelijk-in-kort-geding

HR 15 September 2023, IT 4377, ECLI:NL:HR:2023:1216 Het gaat in deze cassatieprocedure over de vraag of het mogelijk is in kort geding een vordering tot verwijdering van persoonsgegevens in te stellen nadat de termijn van zes weken is verstreken. Normaliter betekent het overschrijden van de termijn van zes weken, die volgt uit uit art. 35 lid 2 Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens (hierna: UAVG), dat betrokkene niet-ontvankelijk zal zijn in zijn vordering. De vraag is of betrokkene wel ontvankelijk is in een vordering in kort geding na het verstrijken van de termijn.

IT 4376

Man plaatst foto's kinderen in strijd met AVG

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 sep 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/man-plaatst-foto-s-kinderen-in-strijd-met-avg

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, IT 4376; ECLI:NL:RBZWB:2023:6367 (Eiser tegen gedaagde).Uit de relatie van gedaagde en eiser zijn kinderen geboren, daarna zijn eiser en gedaagde uit elkaar gegaan. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's van de kinderen op social media. Gedaagde heeft zich niet aan deze afspraken gehouden en deelde op zijn sociale kanalen niet alleen foto’s van de kinderen, maar ook van de familieleden van eiser en contactgegevens van een hulpverlener. Gedaagde handelt in strijd met de AVG door deze foto’s en gegevens zonder toestemming te plaatsen. Eiser eist dat hij bepaalde accounts van sociale media verwijdert en daarnaast geen uitingen meer doet over haar, de opvoeding van de kinderen en haar familieleden.