IT 4387
28 september 2023
Uitspraak

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

 
IT 4385
27 september 2023
Uitspraak

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

 
IT 4386
26 september 2023
Uitspraak

RDW handelt niet in strijd met de AVG

 
IT 4361

ING niet gehouden om registratie in BKR te verwijderen

Rechtbank Rotterdam 4 apr 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING), https://itenrecht.nl/artikelen/ing-niet-gehouden-om-registratie-in-bkr-te-verwijderen

Rechtbank Rotterdam 5 april 2023, IT 4361; ECLI:NL:RBROT:2023:7438 (Verzoekster/ING) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de vraag of ING gehouden is om de registratie van verzoekster bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) te verwijderen. Verzoekster heeft eind 2017 een creditcard aangevraagd bij ING. Zij heeft een tijd lang ongeoorloofd rood gestaan, waarna zij in het BKR is ingeschreven. In 2018 en 2019 hebben ING en verzoekster betalingsregelingen getroffen, waar verzoekster zich niet aan heeft gehouden. In 2022 betaalt verzoekster haar schuld aan de ING in één keer af en verzoekt zij verwijdering uit het BKR. ING wijst dit verzoek af. Verzoekster vraagt de rechter om ING op te dragen haar registratie uit het BKR te verwijderen. 

IT 4331

Stichting Opleidingen Gilde ontbindt onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 jul 2023, IT 4331; ECLI:NL:RBLIM:2023:4161 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen), https://itenrecht.nl/artikelen/stichting-opleidingen-gilde-ontbindt-onrechtmatig

Rechtbank Limburg 19 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4161, IT 4331 (Stucomm/Stichting Gilde Opleidingen) In deze zaak kijkt de rechtbank naar het geschil tussen Stucomm en het opleidingsinstituut Stichting Gilde Opleidingen (hierna: Gilde). Stucomm, eiser in deze zaak, stelt dat Gilde de overeenkomst tussen haar en Stucomm onterecht heeft ontbonden. De overeenkomst sloeg op de ontwikkeling en implementatie van een app waarmee leerlingen informatie over hun lesroosters en behaalde resultaten konden zien. Gilde stelt dat Stucomm hierbij ernstig tekort is geschoten, omdat de app niet aan de gestelde eisen voldeed. Stucomm stelt dat Gilde geen realistische verwachtingen had en niet meehielp in de totstandkoming van de app. In conventie vordert Stucomm een verklaring voor recht dat de ontbinding onrechtmatig was. Gilde vordert in reconventie een schadevergoeding voor de gemaakte projectkosten.

IT 4366

Verzoek op inzage afgewezen vanwege procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 aug 2023, IT 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.), https://itenrecht.nl/artikelen/verzoek-op-inzage-afgewezen-vanwege-procesbelang

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2023, IEF 4366; ECLI:NL:RBAMS:2023:5257 (Verzoeker/Stichting Hoger Onderwijs Nederland c.s.) Verzoeker werkt op basis van een arbeidsovereenkomst bij Inholland. Bezemer, een van de gedaagden, heeft in 2021 een onderzoek verricht naar het gesteld grensoverschrijdend gedrag van verzoeker. Verzoeker heeft hier niet op gereageerd, maar verzoekt een jaar later om inzage in  de verwerking van zijn persoonsgegevens. Nu deze verzoeken nergens op uitlopen, wendt verzoeker zich tot de rechtbank en vraagt hij een bevel om Inholland te dwingen om vrij te geven of zijn persoonsgegevens zijn gedeeld. Inholland c.s. voert verweer.

 

IT 4343

Gebrekkig stappenplan leidt tot afwijzing inzage in persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 jul 2023, IT 4343; ECLI:NL:RBLIM:2023:4475 (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Limburg-Noord/Mutsaersstichting), https://itenrecht.nl/artikelen/gebrekkig-stappenplan-leidt-tot-afwijzing-inzage-in-persoonsgegevens

Rechtbank Limburg 28 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4475, IT 4343 (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord/Mutsaersstichting) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Limburg over inzage in medische dossiers van jeugdigen. Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (hierna: MGR) is een gemeenschappelijke regeling die de belangen van een aantal gemeenten in Noord-Limburg behartigt op, onder andere, het gebied van jeugdzorg. Zij voert detailcontroles uit op declaraties van zorgaanbieders. Mutsaersstichting (hierna: MSS) is een stichting die jeugdigen met psychische problematiek behandelt. MGR heeft een raamovereenkomst gesloten met MSS, namens de gemeente Venlo, voor het inkopen van zorg. Bij een controle van MSS door MGR komt MGR tot het oordeel dat de zorg die MSS levert niet voldoet aan deze overeenkomst. MSS is het hier niet mee eens en weigert mee te werken aan verdere controle door MGR. MGR vordert in kort geding inzage in de dossiers van MSS. 

IT 4367

Advies inzake de Verordening Mediavrijheid

20 juli 2023 is een advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs gezonden, inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt. Dit voorstel wordt aangeduid als de verordening mediavrijheid en is ontstaan uit een wens om de toenemende druk die door zowel de overheid als machtige bedrijven op journalisten wordt uitgeoefend. Aangezien de mediamarkt steeds meer een grensoverschrijdenden karakter krijgt, vindt de Europese Unie het raadzaam om hier een gemeenschappelijk kader voor op te stellen. Met dit kader wordt beoogd een veilige en eerlijke omgeving voor de activiteiten van de media te waarborgen.

IT 4337

Groene Hart Ziekenhuis veroordeeld tot betaling

Rechtbank Den Haag 5 apr 2023, IT 4337; ECLI:NL:RBDHA:2023:8753 (Medned/Stichting Groene Hart ), https://itenrecht.nl/artikelen/groene-hart-ziekenhuis-veroordeeld-tot-betaling

Rechtbank Den Haag 5 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8753, IT 4337, LSR 2198 (Medned/Stichting Groene Hart) De rechtbank doet in deze zaak uitspraak over het geschil tussen Medned Information Consultancy (hierna: Medned) en Stichting Groene Hart Ziekenhuis (Hierna: Groene Hart). Medned levert medische software aan Groene Hart. Deze software voldoet niet meer aan de eisen die Groene Hart aan deze software stelt en zij wisselt van leverancier. Wel neemt zij een ‘raadpleegpakket’ af bij Medned, om bij oude patiëntgegevens te kunnen komen. Daartoe hebben zij nadere overeenkomsten gesloten. Groene Hart stelt nu dat Medned misbruik maakt van haar machtspositie om, middels naheffingspercentages in de facturen, zoveel mogelijk geld van het Groene Hart te ontvangen. Ook zou Medned de implementatie van het raadpleegpakket opzettelijk vertragen. Hierom laat zij enkele facturen van Medned onbetaald. Medned vordert betaling van de facturen.

IT 4340

Gedaagden niet te goeder trouw in online misdrijf

Overige instanties 9 jan 2023, IT 4340; ECLI:NL:OGEAC:2023:187 (Eiseres/Gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagden-niet-te-goeder-trouw-in-online-misdrijf

Gerecht in eerste aanleg Curaço 9 januari 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:187, IT 4340 (Eiseres/Gedaagden) In deze zaak oordeelt de rechter over een online misdrijf waarbij eiseres geld afhandig is gemaakt en over is gemaakt naar de bankrekeningen van gedaagden. De vraag is of deze gedaagden te goeder trouw hebben ontvangen. Tegen een aantal van de gedaagden is verstek verleend. De gedaagden die wel aanwezig waren hebben aangevoerd dat zij niet wisten dat de ontvangen gelden uit een misdrijf en te goeder trouw waren.

IT 4365

Journalisten onderzoeken effectiviteit AVG

Uit een onderzoek van een aantal Duitse journalisten blijkt dat, vijf jaar na invoering van de AVG, grote techbedrijven zich niet veel aantrekken van de regelgeving rond databescherming. Een van de belangrijkste spelers in deze problematiek is de online datamarktplaats Xandr. De journalisten hebben onderzoek gedaan naar een recent datalek bij dit bedrijf, waaruit blijkt dat ook data verwerkt wordt die volgens de AVG niet verwerkt mag worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over religie, gezondheid, hoeveel iemand drinkt en hoe zij met geld omgaan. Deze data wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties voor deze betrokkenen te maken. 

 

IT 4362

Rechtbank voornemens prejudiciële vragen te stellen in WAMCA-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 aug 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Right to Consumer Justice/Apple), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtbank-voornemens-prejudiciele-vragen-te-stellen-in-wamca-procedure

Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2023, IT 4362; ECLI:NL:RBAMS:2023:5310 (Stichting Right To Consumer Justice/Apple) In deze zaak oordeelt de rechtbank over de ontvankelijkheid van een drietal stichtingen (Stichting Right to Consumer Justice, Stichting Consumenten Competition Claims en Stichting App Stores Claims, hierna samen: de Stichtingen) in een WAMCA-procedure tegen Apple. Onderwerp van het geschil is de machtspositie die Apple op de markt voor de distributie van iOS-apps heeft, nu gebruikers van producten van Apple slechts bij de App Store, die door Apple wordt beheerd, terecht kunnen. Apple zou deze machtspositie hebben misbruikt, door een te hoge provisie in rekening te brengen bij aankopen op dit platform. De rechtbank oordeelt in deze fase van het traject slechts over procedurele aspecten. Het belangrijkste aspect is of de rechtbank Amsterdam rechtsmacht heeft om over dit geschil te oordelen, maar ook de vragen of de tijdelijkheid van de dagvaardingen en of het oude of nieuwe collectieve-actie recht moet worden toegepast worden behandeld. 

IT 4360

DSA treedt in werking voor negentien grootste platforms

Afgelopen 25 augustus 2023 is de Digital Services Act (hierna: de DSA), een Europese verordening, deels in werking getreden. Deze wetgeving heeft als doel om de grondrechten van gebruikers van de negentien grootste platforms beter te waarborgen. Ook wordt getracht een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen. De DSA treedt met stappen in werking en de diensten hebben nu vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen die uit de DSA voortvloeien.