IT 4216
9 februari 2023
Uitspraak

De wijze waarop de korpschef inzage geeft voldoet

 
IT 4215
3 februari 2023
Artikel

Europese Commissie start formalisering EU-US Data Privacy Framework

 
IT 4214
3 februari 2023
Uitspraak

Verzameling politiele biometrische gegevens en EU wetgeving

 
IT 4185

Facturen voor digitaal televisiesysteem in Suriname moeten betaald worden

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur), https://itenrecht.nl/artikelen/facturen-voor-digitaal-televisiesysteem-in-suriname-moeten-betaald-worden

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IT 4185; ECLI:NL:RBDHA:2022:12399 (Divitel tegen Wise en Telesur) Divitel is in liquidatie. Haar activiteiten richtten zich op de verkoop en dienstverlening voor televisie en video in de breedste zin van het woord. Zo verkocht Divitel apparatuur, systemen en software om digitale signalen op televisie, computer en mobiele telefoon te ontvangen. Ook leverde Divitel goederen en verrichtte zij diensten ten behoeve van de aanleg van televisienetwerken. Wise, een dochtervennootschap van Telesur, houdt zich onder meer bezig met het aanbieden van digitale televisie aan consumenten. Telesur is een telecombedrijf. Divitel heeft met Wise een SLA gesloten, deze is vanuit Divitel op 17 februari 2017 beëindigd. Uit hoofde van deze overeenkomst vordert Divitel Telesur en Wise $ 238.872,80 te betalen. De rechtbank veroordeelt Wise en Telesur, ieder voor de helft, tot betaling aan Divitel Holding van $ 109.523,38.

IT 4184

BKR en Volksbank gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Rechtbank Gelderland 15 aug 2022, IT 4184; ECLI:NL:RBGEL:2022:6832 (verzoekster tegen BKR), https://itenrecht.nl/artikelen/bkr-en-volksbank-gezamenlijke-verwerkingsverantwoordelijken

Rb. Gelderland 15 augustus 2022, IT 4184; ECLI:NL:RBGEL:2022:6932 (verzoekster tegen BKR) In het CKI staat een registratie op naam van verzoekster met betrekking tot een overeenkomst waar zij niet bekend mee is. Het betreft een overeenkomst met De Volksbank, verzoekster is hier geen klant en heeft ook geen betalingsachterstand bij De Volksbank. BKR voert aan dat zij verwijderverzoeken niet in behandeling hoeft te nemen, dan wel mag afwijzen, omdat de rechtmatigheid van bijzonderheidscoderingen niet onder de verwerkingsverantwoordelijkheid valt van BKR, maar onder die van de kredietaanbieder die de gegevens in het CKI heeft geregistreerd. De rechtbank oordeelt dat zowel De Volksbank, als BKR verwerkingsverantwoordelijke is. Artikel 26 lid 3 AVG bepaalt uitdrukkelijk dat bij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken een betrokkene zijn rechten uit de AVG tegenover iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke kan uitoefenen. BKR is dus verplicht om verwijderverzoeken te behandelen. Verder oordeelt de rechtbank dat één van de twee geregistreerde coderingen onrechtmatig is, die moet worden verwijderd.

IT 4183

Geen nieuwe gunningsbeslissing vereist

Rechtbank Den Haag 17 okt 2022, IT 4183; ECLI:NL:RBDHA:2022:12468 (CIMSolutions tegen de Staat, Hero, Need Staffing en NCIM), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-nieuwe-gunningsbeslissing-vereist

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 oktober 2022, IT 4183; ECLI:NL:RBDHA:2022:12468 (CIMSolutions tegen de Staat, Hero, Need Staffing en NCIM) De Staat heeft op 25 februari 2022 door middel van een “Aankondiging van een opdracht” een Europese openbare aanbesteding aangekondigd voor de tijdelijke inzet van ICT-professionals ten behoeve van het ministerie van Defensie.  Er was op 12 mei 2022 een storing in Tendernet waardoor er geen communicatie mogelijk was tussen IUC-EZK en de inschrijvers. Nadat de storing verholpen was, heeft IUC-EZK aan CIMSolutions de juiste reactie op haar vragen gestuurd en ook de beantwoording verzonden aan de zes inschrijvers aan wie dat vanwege de storingen eerder niet mogelijk was. Op 12 juli 2022 is de gunningsbeslissing bekend gemaakt. Daarin is vermeld dat CIMSolutions eindigde als achtste en daardoor niet in aanmerking voor gunning komt. CIMSolutions vordert dat het de Staat wordt verboden de opdracht definitief te gunnen, en wordt geboden een nieuwe Proeve van Bekwaamheid uit te schrijven en de scores van die nieuwe Proeve van Bekwaamheid te gebruiken voor het maken van een nieuwe gunningsbeslissing. De vordering wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter het onvoldoende aannemelijk acht dat CIMSolutions daadwerkelijk is benadeeld door het feit dat zij een uur korter dan een aantal andere inschrijvers de tijd heeft gehad om de beantwoording van de door haar gestelde vragen mee te nemen in de door haar op te stellen uitwerking van de casus.

IT 4182

KPN mocht overeenkomst ontbinden

Rechtbank Amsterdam 30 aug 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN), https://itenrecht.nl/artikelen/kpn-mocht-overeenkomst-ontbinden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 augustus 2022, IT 4182; ECLI:NL:RBAMS:2022:7105 (Datasims tegen KPN) Datasims is een onderneming die IT en telecommunicatie gerelateerde producten en diensten ontwerpt, ontwikkelt en uitvoert. Naam 1 was tot 28 juli 2022 indirect bestuurder van Datasims en heeft op enig moment een SD-WAN-oplossing ontwikkeld. Voor de werking van deze oplossing bij de klant is mobiel internet nodig. Op 26 april 2020 heeft Datasims een overeenkomst gesloten met KPN op grond waarvan KPN aan Datasims simkaarten met data en vaste telefonie is gaan leveren. Begin mei 2022 ontstond bij KPN het vermoeden dat Datasims op oneigenlijke wijze gebruik maakte van de simkaarten van KPN. Op 3 mei 2022 heeft KPN aan Datasims meegedeeld dat KPN per direct stopt met het leveren van simkaarten aan Datasims. Op 28 mei 2022 heeft KPN voor het laatst simkaarten geleverd aan Datasims. Datasims vordert de voorzieningenrechter KPN te veroordelen de overeenkomst na te komen. De voorzieningenrechter oordeelt dat KPN de overeenkomst mocht ontbinden. Verder leidt een belangenafweging er niet toe dat KPN de overeenkomst na 1 september 2022 nog tijdelijk moet voortzetten. De vorderingen van Datasims worden afgewezen.

IT 4181

Geschil overeenkomst onderhoud webportaal

Gerechtshof Den Haag 22 nov 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize), https://itenrecht.nl/artikelen/geschil-overeenkomst-onderhoud-webportaal

Hof Den Haag 22 november 2022, IT 4181; ECLI:NL:GHDHA:2022:2332 (TTI tegen Utilize) Utilize en TTI sloten in 2017 een overeenkomst inhoudende dat Utilize een webportaal voor TTI zou bouwen en onderhouden. De uitvoering daarvan legden zij tijdelijk stil en na hervatting werkte de koppeling tussen het webportaal en de financiële software van TTI niet. Daarna ontstond een geschil over de vraag of TTI eerst rekeningen van Utilize moest betalen of dat Utilize eerst verdere werkzaamheden moest uitvoeren. In deze zaak vordert Utilize betaling van haar facturen en wil TTI ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding. De kantonrechter oordeelde dat TTI de facturen moet betalen en de overeenkomst niet kon ontbinden omdat zij zelf de uitvoering van de overeenkomst verhinderde. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter en oordeelt dat TTI nog niet hoefde te betalen. Het hof oordeelt ook dat TTI niet verhinderde om de overeenkomst uit te voerden. TTI mocht de overeenkomst ontbinden, Utilize moet terugbetalen wat TTI al betaald heeft. Schadevergoeding hoeft Utilize niet te betalen, omdat de Algemene Voorwaarden dat uitsluiten.

IT 4180

Gepubliceerde uitlatingen in Quote niet onrechtmatig

Gerechtshof Den Haag 6 dec 2022, IT 4180; ECLI:NL:GHDHA:2022:2357 (appellant tegen verweerder), https://itenrecht.nl/artikelen/gepubliceerde-uitlatingen-in-quote-niet-onrechtmatig

Hof Den Haag 6 december 2022, IT 4180; ECLI:NL:GHDHA:2022:2357 (appellant tegen verweerder) Deze zaak gaat over de vraag of verweerder in strijd heeft gehandeld met een contractuele geheimhoudingsverplichting door bedrijfsinformatie te overhandigen aan een redacteur van Quote en of hij onrechtmatig jegens appellant heeft gehandeld door negatieve uitlatingen over appellant te doen die zijn gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift Quote. De rechtbank heeft de vorderingen van appellant afgewezen. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis. Niet is vast komen te staan dat verweerder vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met Quote. Verder kan niet als vaststaand worden aangenomen dat verweerder zich als eerste tot Quote heeft gewend. Ook is geen sprake van onrechtmatig handelen van verweerder ter zake van vier citaten die hij over appellant heeft gedaan.

IT 4179

Nationaal Reclamerechtcongres: laatste plaatsen

Morgen, donderdag 15 december a.s., het Nationaal Reclamerechtcongres onder leiding van Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

In de ochtend beginnen we met presentaties van Otto van der Harst en Fiona Vening (SRC) over actualiteiten rondom zelfregulering, Anne-Jel Hoelen (ACM) over beleid en belangrijke thema´s bij de ACM. En we starten met het jaarlijkse overzicht van Ebba Hoogenraad: ‘Hot topics en Greatest Hits'.

IT 4178

Uitzending Roddelpraat terecht offline gehaald

Gerechtshof Amsterdam 13 dec 2022, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat), https://itenrecht.nl/artikelen/uitzending-roddelpraat-terecht-offline-gehaald

Hof Amsterdam 13 december 2022, IEF 21144, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat) [IEF 20600]. Het gaat in dit kort geding om een conflict over een uitzending van Roddelpraat, die een veel bekeken programma op een juicekanaal maakt. In die uitzending wordt een rap afgespeeld van A, die bekend is als muzikant en influencer. De makers van Roddelpraat hebben vervolgens een deel van de uitzending besteed aan het bespreken van de tekst daarvan. Daarbij hebben zij een lezing van die tekst besproken die erop neerkomt dat een andere bekende Nederlander grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover A. De voorzieningenrechter heeft Roddelpraat bevolen de uitzending offline te halen. Roddelpraat heeft daartegen hoger beroep ingesteld, vooral omdat hij beschikt over nieuw bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de rap al lang voor de uitzending openbaar gemaakt was. Het hof oordeelt dat de uitputtingsleer niet van toepassing is op het onderhavige geschil. Ook Roddelpraats argument dat er sprake is van een parodie gaat niet op.

IT 4177

Prejudiciële vragen over art. 82 AVG

HvJ EU 10 okt 2022, IT 4177; (PS), https://itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-art-82-avg

Amtsgericht Wesel (Duitsland) 13 oktober 2022, IT 4177; C-590/22 (PS) Via MinBuza. Eisers in het hoofdgeding vorderen vergoeding van immateriële schade van verweerders wegens schending van bepalingen van de AVG. Eisers waren opdrachtgevers van de eerste verweerder, een belastingadvieskantoor, waarvan de tweede tot en met de zesde verweerder de vennoten zijn. Nadat eisers de eerste verweerder hadden meegedeeld dat hun adres was gewijzigd, stuurde de eerste verweerder per post verscheidene brieven naar het nieuwe adres. De adreswijziging is eveneens ingevoerd in de basisgegevens die zijn opgeslagen in het elektronisch gegevensverwerkingssysteem van verweerder. 

IT 4176

Rechtvaardigingsgrond voor camera's op toegangsweg woning

Rechtbank Midden-Nederland 6 dec 2022, IT 4176; ECLI:NL:RBMNE:2022:5091 (eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtvaardigingsgrond-voor-camera-s-op-toegangsweg-woning

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 december 2022, IT 4176; ECLI:NL:RBMNE:2022:5091 (Eiser tegen gedaagde) Op het perceel van eiser staat onder andere een bedrijfswoning waarin eiser woont met zijn familie. Eiser kan de woning alleen bereiken via de toegangsweg naar gedaagde. Hij heeft daarom recht op overpad op deze toegangsweg. Om het terrein van gedaagde heen, wat deels op de percelen van eiser ligt, staat een hek met op de toegangsweg een poort. In juli 2022 heeft gedaagde camera’s geplaatst op het hek, gericht op de poort en de toegangsweg. Eiser vordert gedaagde de camera's te verwijderen. De voorzieningenrecht wijst de vordering af omdat gedaagde een rechtvaardigingsgrond heeft. Er hebben namelijk meerdere incidenten hebben plaatsgevonden, in de vorm van vernielingen aan het hek en de toegangspoort en het achterlaten van huisdieren en dat het achterlaten van huisdieren door deze bijvoorbeeld aan het hek vast te binden of er overheen te gooien sinds de coronacrisis en nadien is toegenomen.