IT 4438
11 december 2023
Artikel

Voorlopig akkoord voor regels over kunstmatige intelligentie

 
IT 4437
7 december 2023
Uitspraak

Gebod om persoonsgegevens en afbeeldingen van medewerkers CBR te verwijderen

 
IT 4436
6 december 2023
Uitspraak

Slachtoffer van oplichting met cryptovaluta kan schade niet verhalen op Coinbase

 
IT 4407

Afwijzing verzoek verwijdering BKR-registratie op grond van de AVG

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2023, IT 4407; ECLI:NL:RBAMS:2023:5743 (Verzoeker tegen ING), https://itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-verzoek-verwijdering-bkr-registratie-op-grond-van-de-avg

Rb. Amsterdam 6 september 2023, IT 4407; ECLI:NL:RBAMS:2023:5743 (Verzoeker tegen ING). Verzoeker had krediet afgesloten bij ING voor zijn eenmanszaak. Op een bepaald moment kon verzoeker het krediet niet meer terugbetalen en is hij failliet verklaard. ING heeft meerdere malen verzocht om het betaalde bedrag terug te betalen, maar verzoeker was hiertoe niet in staat en is toegelaten tot de schuldsanering. Toen verzoeker de schuldsanering had afgerond met een schone lei, heeft ING de bijzonderheidscode 3 toegevoegd in het BKR-systeem aan de kredietverlening van verzoeker. Verzoeker heeft ING tweemaal verzocht om de bijzonderheidscode bij de BKR-registratie te verwijderen, maar kreeg tweemaal nul op rekest. Verzoeker verzoekt nu de rechtbank om ING te veroordelen de codering van de BKR-registratie te verwijderen. Partijen zijn het erover eens dat de BKR-registratie juist is. De einddatum van bijzonderheidscodering 3 aan de BKR-registratie is 2025, maar verzoeker is van mening dat deze eerder verwijderd dient te worden. Een BKR-registratie is aan te merken als het verwerken van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is.

IT 4405

Conclusies van de Raad over digitale empowerment ter bescherming van grondrechten

Op 20 oktober 2023 heeft de Raad van de Europese Unie conclusies aangenomen met betrekking tot digitale empowerment voor de bescherming en handhaving van grondrechten in het digitale tijdperk. Deze conclusies richten zich op twee kernthema's: de bevordering van digitale empowerment bij individuen en belangrijke sectoren, en het tot stand brengen van een veilige digitale omgeving waarin grondrechten worden gewaarborgd. In deze aangenomen conclusies doet de Raad een oproep aan de lidstaten om binnen hun bevoegdheden passende maatregelen te nemen. Hieronder vallen het bevorderen van adequate mediawijsheid en digitale geletterdheid, het intensiveren van inspanningen om de digitale kloof te verkleinen, en het implementeren van geschikte initiatieven om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot online overheidsdiensten. Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan de specifieke behoeften van diverse groepen, waaronder kinderen en jongeren, ouderen, vrouwen en meisjes, evenals personen met een handicap. Het doel is om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten en dat digitale empowerment en de bescherming van grondrechten voor alle Europese burgers een realiteit worden. Deze conclusies weerspiegelen de voortdurende inzet van de EU om de uitdagingen van het digitale tijdperk aan te pakken en de digitale inclusie te bevorderen.

IT 4403

Ontwikkeling van een digitaal dossier voor de Jeugdzorg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 okt 2023, IT 4403; ECLI:NL:GHARL:2023:8323 (GGD Utrecht tegen Finalist IT group), https://itenrecht.nl/artikelen/ontwikkeling-van-een-digitaal-dossier-voor-de-jeugdzorg

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2023, IT 4403; ECLI:NL:GHARL:2023:8323 (GGD Utrecht tegen Finalist). De GGD regio Utrecht (hierna: GGD) en Finalist IT Group (hierna: Finalist) hebben een software-ontwikkelingsovereenkomst gesloten, waarbij GGD opdracht heeft gegeven tot ontwikkeling van een digitaal dossier voor de Jeugdzorg. Nadat GGD de aangeboden software niet had geaccepteerd, hebben GGD en Finalist een bindend advies-overeenkomst gesloten. Na de oplevering van de software heeft de GGD een voorlopig deskundigenonderzoek verzocht, maar dit kon de rechtbank niet in behandeling nemen wegens de bindend advies-overeenkomst. GGD is het niet met dit oordeel van de rechtbank eens en vraagt het hof het verzoek alsnog toe te wijzen.

IT 4402

Eiseres had psychische belasting door gebruik van haar portret beter moeten onderbouwen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 sep 2023, IT 4402; ECLI:NL:RBZWB:2023:6767 (Eiser tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-had-psychische-belasting-door-gebruik-van-haar-portret-beter-moeten-onderbouwen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 27 september 2023, IT 4402; ECLI:NL:RBZWB:2023:6767 (Eiseres tegen gedaagden). Eiseres en gedaagde 2 zijn in 2009 gehuwd en hebben tijdens hun huwelijk een box en een online platform ontwikkeld met een zindelijkheidstraining. Deze training wordt aangeboden via gedaagde 1 BV waarvan gedaagde 2 enig aandeelhouder en bestuurder is. De marketing vindt vooral plaats via de website en sociale media. Hiervoor worden foto’s van eiser en gedaagde samen gebruikt of van eiseres alleen. In 2022 zijn eiseres en gedaagde 2 gescheiden en hebben de huwelijksgoederengemeenschap verdeeld.

IT 4401

Europese Commissie stuurt informatieverzoek naar X wegens aanwijzingen verspreiding desinformatie

Europese Commissie 12 oktober 2023, IT 4401. Vandaag hebben de diensten van de Europese Commissie X formeel een verzoek om informatie gestuurd in het kader van de Digital Services Act (DSA). Dit verzoek werd gedaan naar aanleiding van aanwijzingen die de diensten van de Commissie hebben ontvangen over de vermeende verspreiding van illegale inhoud en desinformatie, met name de verspreiding van terroristische en gewelddadige inhoud en haatzaaiende taal. Het verzoek heeft ook betrekking op de naleving van andere bepalingen van de DSA.

IT 4400

ACM organiseert op 21 november kennisbijeenkomst over data delen rondom verkeer

Op dinsdag 21 november organiseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een kennisbijeenkomst om met verschillende partijen van gedachten te wisselen over het belang van datadeling en goed toezicht, in dit geval over het delen van data bij verkeer.

Als onderdeel van nieuwe digitale wetgeving (o.a. DGA en Data Act) verkent de ACM als beoogd toezichthouder hoe het toezicht op deze wetten er uit zal gaan zien. Dat doen we graag met marktpartijen en met andere betrokken toezichthouders. Deze kennisbijeenkomst over data delen rondom verkeer, maakt daar onderdeel van uit. Juist dat onderwerp is qua toezicht complex, met meerdere betrokken toezichthouders in een ontwikkelende markt waar economische-, technische- en veiligheidsvraagstukken spelen.

Op deze middag presenteren onder andere TNO en de RDW over recente onderzoeken op het gebied van data en mobiliteit. KPN, Connekt, netwerk voor mobiliteit en logistiek en datadeel ondersteuner iShare presenteren over hun projecten. Ook brancheorganisaties BOVAG en de RAI vereniging delen hun ervaring met dit onderwerp. Er is een interactief deel en gelegenheid tot netwerken.

IT 4397

App met virtuele diensten valuta heeft registratieplicht bij DNB

Rechtbank Rotterdam 6 sep 2023, IT 4397; ECLI:NL:RBROT:2023:9599 (Verzoekster tegen De Nederlandsche Bank), https://itenrecht.nl/artikelen/app-met-virtuele-diensten-valuta-heeft-registratieplicht-bij-dnb

Vzr. Rb. Rottedam 6 september 2023, IT 4397; ECLI:NL:RBROT:2023:9599 (verzoekster tegen De Nederlandsche Bank). Verzoekster is een rechtspersoon die bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire valuta. Sinds 21 mei 2020 zijn op deze bedrijfsactiviteiten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn van toepassing. Op grond van deze wet dienen bedrijven met bedrijfsactiviteiten als die van verzoekster zich te registreren bij De Nederlansche Bank (hierna: DNB). Dit heeft verzoekster nagelaten, waarop DNB een verzoek om informatie heeft gestuurd aan verzoekster. DNB heeft onder andere informatie gevraagd betreffende het affiliate en referral programma van verzoekster. Verzoekster heeft in haar reactie aangegeven voornemens te zijn een registratieverzoek in te dienen bij DNB, waarop DNB heeft aangegeven van verzoekster te verwachten de overtreding zo spoedig mogelijk te beëindigen. Verzoekster dient daarbij het affiliate en referral programma voor Nederlandse gebruikers op te schorten, de verwijzingen naar Nederland op haar website te verwijderen en de dienstverlening aan de huidige Nederlandse klanten zo snel mogelijk te beëindigen. Verzoekster heeft aangegeven gehoor te zullen geven aan deze verzoeken, waarbij zij nogmaals benadrukt voornemens te zijn een registratieverzoek bij DNB in te dienen. Verzoekster heeft de overtreding niet beëindigd en vervolgens een boete opgelegd gekregen wegens het zonder registratie aanbieden van diensten met betrekking tot virtuele valuta. Verzoekster is hiertegen in beroep gegaan en betoogt dat zij zich niet hoefde te registreren bij DNB, omdat zij zich niet op de Nederlandse markt heeft gericht en haar diensten dus niet aanbiedt in Nederland. Daarnaast heeft zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, namelijk schorsing van het besluit.

IT 4399

SGOA Academy: Actualiteiten en recente IT jurisprudentie

Op 9 november 2023 vindt de volgende SGOA Academy plaats. Naast actualiteiten op het snijvlak van IT en recht besteden twee sprekers aandacht aan recente IT-jurisprudentie. Tijdens deze SGOA Academy zal Dorine ten Brink ingaan op de volgende thema’s:

Procesrechtelijke aspecten: de rol van de SGOA, de kans op vernietiging van een arbitraal vonnis, een verplichtend karakter voor mediation?

Cybersecurity: met aandacht voor databeveiliging en andere perikelen rondom data.

Bijzondere zorgplicht van de IT-leverancier: de ontwikkelingen in 2023.

 

Aansluitend zal Ernst-Jan van de Pas ingaan op:

De uitleg van overeenkomsten: kun je Haviltex wegcontracteren? En zo ja, hoe wenselijk is dat? Welke uitlegleer moet je toepassen bij aanbestedingsstukken?

De ingebrekestelling: is er sprake van een trend van deformalisatie van de ingebrekestelling?

Beide sprekers hebben aangegeven graag de discussie op te zoeken over deze onderwerpen, daar zal voldoende ruimte voor worden ingebouwd. Schrijf je nu in om er op 9 november bij te zijn.

 

Praktische informatie

Tijd: 16.00 – 18.00 uur met aansluitend borrel

Waar: Capital-C, Weesperplein 4B, Amsterdam

Prijs: € 195,00 excl. BTW (VIRA en NVvIR leden ontvangen 10% korting)

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname (2PO punten).

Inschrijven kan hier.

IT 4398

Gedupeerde datalek UWV krijgt schadevergoeding

Rechtbank Den Haag 21 sep 2023, IT 4398; ECLI:NL:RBDHA:2023:14359 (Eiseres tegen UWV), https://itenrecht.nl/artikelen/gedupeerde-datalek-uwv-krijgt-schadevergoeding

Rb. Den Haag 21 september 2023, IT 4398; ECLI:NL:RBDHA:2023:14359 (Eiseres tegen UWV). Verweerder heeft eiseres in kennis gesteld van een datalek, waarbij vijf brieven bestemd voor eiseres naar een verkeerd adres zijn gestuurd. Eiseres heeft verweerder daarna aansprakelijk gesteld op grond van dit datalek en verzocht om immateriële schadevergoeding. Haar is daarop een vergoeding aangeboden van €250,-. Eiseres vond deze vergoeding onvoldoende en eiste een hoger bedrag en inzage in haar persoonsgegevens bij UWV ten aanzien van het datalek. Het UWV heeft dit verzoek afgewezen, waartegen eiseres beroep heeft ingesteld.

IT 4396

Beantwoording Kamervragen Risico Analyse Model

Beantwoording kamervragen RAM 2022-2023, IT 4396; 2023-0000229107. In deze stukken worden Kamervragen beantwoord naar aanleiding het bericht dat een grote hoeveelheid gegevens verzameld zou worden door de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft beloofd een extern onderzoek laten doen naar het Risico Analyse Model (hierna: RAM). Wegens bepaalde ontwikkelingen zijn deze onderzoeken echter niet gestart. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft aangegeven ook een onderzoek te willen starten en de staatssecretaris wil afwachten of de aankondiging door de AP nog gevolgen heeft voor de vraagstelling en reikwijdte van het externe onderzoek. De staatssecretaris is van plan om de vragen van Kamerleden en het onderzoek van de AP te betrekken bij het onderzoek en blijft van mening dat dit externe onderzoek noodzakelijk is om helderheid te krijgen over de informatievoorziening rondom RAM, zoals data, analyses en het gebruik van die analyses. In alle waarschijnlijkheid gaat het onderzoek in november beginnen. De staatssecretaris beantwoordt Kamervragen, maar benadrukt dat pas na het externe onderzoek en het onderzoek van de AP definitieve antwoorden gegeven kunnen worden.