IT 4481
21 februari 2024
Uitspraak

Tonen van foto en ter beschikking stellen van camerabeelden geen inbreuk op AVG

 
IT 4480
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IT 4459
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IT 4430

Hoger beroep over licentievergoeding voor softwarepakket slaagt

Gerechtshof Amsterdam 24 okt 2023, IT 4430; ECLI:NL:GHAMS:2023:2810 (Appellante tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/hoger-beroep-over-licentievergoeding-voor-softwarepakket-slaagt

Hof Amsterdam 24 oktober 2023, IT 4430; ECLI:NL:GHAMS:2023:2810 (Appellante tegen geïntimeerde). Geïntimeerde verleent aan appellante supportdiensten voor een door laatstgenoemde gebruikt softwarepakket. Appellanten heeft hierover een aantal jaar de facturen betaald, maar niet die van 2020 en 2021. Deze bedragen omvatten onder andere een licentievergoeding. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de vordering tot betaling van de facturen van 2020 en 2021 toegewezen, nu bij de oorspronkelijk overeenkomst door beide partijen is afgesproken dat het softwarepakket ook supportwerkzaamheden bevat waar appellante jaarlijks voor dient te betalen. In hoger beroep stelt appellante dat geïntimeerde bij aanschaf van het softwarepakket de licentievergoeding 'voor eeuwig' heeft afgekocht en dus een eeuwige licentie heeft verkregen op het pakket. Hierdoor zou de licentievergoeding niet betaald hoeven worden. Ze richt drie grieven tegen het oordeel van de kantonrechter. 

IT 4429

Rabobank mocht persoonsgegevens registreren in het IR, EVR en IVR.

Hof 7 nov 2023, IT 4429; ECLI:NL:GHARL:2023:9394 (Rabobank tegen de klant), https://itenrecht.nl/artikelen/rabobank-mocht-persoonsgegevens-registreren-in-het-ir-evr-en-ivr

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, IT&R 4429; ECLI:NL:GHARL:2023:9394 (Rabobank tegen de klant) In deze zaak heeft de Rabobank de persoonsgegevens van de klant opgenomen in het intern verwijzingsregister (hierna: IVR), het incidentenregister (hierna: IR) en het extern verwijzingsregister (hierna: EVR). Voorts heeft de Rabobank de bankrelatie met de klant opgezegd. De klant heeft in dit kort geding verwijdering van zijn gegevens uit deze registers en herstel van de bankrelatie gevorderd. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen toegewezen. Met dit hoger beroep wil de Rabobank dat de toegewezen vorderingen van de klant alsnog worden afgewezen.

IT 4426

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU 15 nov 2023, IT 4426; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://itenrecht.nl/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT&R 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

IT 4428

Minister Weerwind geeft antwoorden op Kamervragen AI-sites

Op 16 november 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) gereageerd op vragen van de leden Sjoerdsma, Kat en Dekker-Abdulaziz (D66) over het bericht dat AI-sites teksten van nieuwsmedia gebruiken zonder daar bronvermelding aan toe te voegen. De minister geeft aan dat het essentieel is om nauwkeurige bronvermelding toe te passen om verspreiding van mis- en desinformatie te beperken. Correcte verwijzingen stellen lezers in staat om de oorsprong en betrouwbaarheid van informatie te verifiëren en te beoordelen. De minister vindt het van belang dat onder andere AI-sites hun bronnen correct vermelden.

IT 4425

Europees Parlement neemt EU Data Act aan

Op 9 november 2023 heeft het Europees Parlement de EU Data Act aangenomen, een nieuwe verordening die geharmoniseerde regels vaststelt voor toegang tot gegevens, het wisselen van cloudproviders en interoperabiliteitseisen in de EU. Deze wet wordt verwacht aanzienlijke gevolgen te hebben voor bedrijven die actief zijn in de EU. De Data Act, die van kracht wordt 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad en 20 maanden na inwerkingtreding van toepassing zal zijn, heeft als doel de EU-data-economie te stimuleren en een digitale interne markt te creëren. Het legt regels vast voor het gebruik en de waardecreatie van data, met een focus op het verlenen van meer rechten aan gebruikers van verbonden producten en het vergroten van de concurrentie in digitale markten, met name voor het versterken van de positie van het midden- en kleinbedrijf.

IT 4424

Toetsing van de ontvankelijkheid van de stichtingen in WAMCA-zaak tegen TikTok

Rechtbank Amsterdam 25 okt 2023, IT 4424; ECLI:NL:RBAMS:2023:6694 (Stichtingen tegen TikTok), https://itenrecht.nl/artikelen/toetsing-van-de-ontvankelijkheid-van-de-stichtingen-in-wamca-zaak-tegen-tiktok

Rb. Amsterdam 25 oktober 2023, IT 4424; ECLI:NL:RBAMS:2023:6694 (Stichtingen tegen TikTok) Drie claimstichtingen (Stichting Onderzoek Marktinformatie, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument) menen dat het videoplatform TikTok fundamentele rechten van kinderen en volwassenen schendt en zijn een procedure begonnen. In 2022 verklaarde de rechter zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de stichtingen [zie IT 4142]. Hiermee is de tweede fase van het proces aangebroken en dient te worden bekeken of de stichtingen ontvankelijk zijn, wat het toepasselijke recht is en wordt er een exclusieve belangenbehartiger aangewezen. In dit vonnis beoordeelt de rechtbank of de drie claimstichtingen die vorderingen tegen TikTok hebben ingediend ontvankelijk zijn. 

IT 4422

Vordering om de NZa te verbieden gegevens te verwerken

Rechtbank 1 nov 2023, IT 4422; ECLI:NL:RBMNE:2023:5728 (Eisers tegen NZa), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-om-de-nza-te-verbieden-gegevens-te-verwerken

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2023, IT 4422, LS&R 2219; ECLI:NL:RBMNE:2023:5728 (eisers tegen NZa) Deze zaak gaat over een vordering van eisers om de NZa te verbieden gegevens te verwerken totdat het eindvonnis is gewezen. In deze zaak dient er gekeken te worden of eisers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan duidelijk in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden.

IT 4423

EU vraagt opheldering van AliExpress over illegale producten

De Europese Commissie heeft Alibaba's dochteronderneming, AliExpress, om verduidelijking gevraagd over de aanpak van illegale producten, waaronder vervalsingen, die op het platform worden verkocht. Dit verzoek komt in lijn met de onlangs aangenomen Europese regels, de Digital Services Act (DSA), die eist dat grote techbedrijven meer doen om illegale en schadelijke inhoud op hun platforms tegen te gaan. AliExpress krijgt drie weken, tot 27 november, om informatie te verstrekken over de maatregelen die het heeft genomen om te voldoen aan de DSA-regels tegen de verspreiding en verkoop van illegale producten, zoals nepgeneesmiddelen. "DSA is er ook om ervoor te zorgen dat illegale of onveilige producten die via e-commerceplatforms in de EU worden verkocht, worden verwijderd, waaronder het groeiende aantal valse en potentieel levensbedreigende medicijnen en farmaceutica die online worden verkocht," aldus EU-industriechef Thierry Breton.

IT 4421

Groot lek bij het Kadaster: Minister de Jonge beantwoordt Kamervragen

Het Kadaster, dat normaliter een gesloten deel bevat, was een lange tijd openlijk toegankelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in reactie hierop het Kadaster opgedragen om het ernstige lek per direct te dichten om verder misbruik te voorkomen. Dit speelde zich rond eind augustus dit jaar af. Op 30 augustus stelden leden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) vragen in aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening over de berichtgeving van het lek bij het Kadaster, waarin onder meer stond dat miljoenen woonadressen door iedereen in te zien waren.