IT 4284
31 mei 2023
Artikel

Nederland geen actieve rol in oprichting Cybersecurity Skills Academy

 
IT 4283
30 mei 2023
Artikel

Save the date: IE-zomerfeest

 
IT 4282
30 mei 2023
Uitspraak

Conclusie A-G HvJ EU: verwerking medische persoonsgegevens niet onrechtmatig

 
IT 4232

Artikel ingezonden door Prof. mr. D.J.G. Visser, Visser Schaap & Kreijger

AI kunst, auteursrecht, bewijslast en informatieplicht

'Er rust geen auteursrecht op ‘kunstwerken’ die volledig door kunstmatige intelligentie (een ‘generatief AI-programma’) zijn gemaakt, zonder creatieve menselijke instructie en/of zonder creatieve menselijke nabewerking. Voor auteursrechtelijke bescherming is nodig dat er sprake is ‘van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest’, aldus de Hoge Raad in 2008.

Hoe gedetailleerd en creatief de instructie aan een kunstmatige intelligentie moet zijn om het resultaat auteursrechtelijk beschermd te doen zijn is nog onduidelijk. Daar bestaat nog geen ervaring mee. Er is geen rechtspraak of vergelijkingsmateriaal.

IT 4231

Digital Services Act: Commissie stelt regels vast voor toezichtsvergoedingen voor VLOP's en VLOSE's

Via de press corner van de EC. De Digital Services Act (DSA) stelt de Europese Commissie in staat om een vergoeding te vragen aan dienstverleners onder haar toezicht, die voor het eerst in de herfst van 2023 zal worden opgelegd. De Commissie heeft nu gedetailleerde regels en procedures vastgesteld voor het heffen van dergelijke toezichtskosten, die juridische zekerheid bieden aan dienstverleners die zijn aangewezen als zeer grote online platforms (VLOP's) of zeer grote online zoekmachines (VLOSE's) onder de DSA. De verordening specificeert de methodologie en procedures om de kosten te berekenen en te heffen, en geeft verdere details over de berekening van de totale geschatte kosten die gedekt moeten worden met de geheven kosten en over de vaststelling van individuele kosten. De DSA is op 16 november 2022 in werking getreden, en de verplichtingen voor VLOPs of VLOSEs worden van kracht vier maanden na hun formele benoeming in overeenstemming met de DSA. De voorgestelde verordening volgt op een openbare raadpleging over het ontwerp, en zal worden overgedragen aan het Europees Parlement en de Raad ter beoordeling. Zij hebben drie maanden om het te onderzoeken, met een mogelijke verlenging van drie maanden op hun verzoek.

IT 4230

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

Let op: aanmelden is nog mogelijk voor het actualiteitenoverzicht Privacyrecht op woensdag 8 maart! U wordt o.a. meegenomen in de eerste Nederlandse vonnissen over collectieve claims. De uitkomst van deze uitspraken is relevant voor bijvoorbeeld de actuele massaclaim tegen Twitter [zie IT 4145]. Hierin wordt onder meer schadevergoeding gevorderd op grond van de AVG. Op 6 oktober 2022 heeft A-G Campos Sánchez-Bordona namelijk heel stellig geconcludeerd dat een enkele schending van de AVG niet voldoende is voor het recht op schadevergoeding. Dient het Hof zijn conclusie te volgen?

Dit onderwerp wordt komende woensdag samen met andere uitspraken besproken door Vita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof). Zij nemen de belangrijkste privacy-uitspraken van de afgelopen 18 maanden met u door. Zo krijgt u in slechts twee uur tijd een helder en actueel overzicht van relevante rechtspraak, aan de hand van de volgende thema's:

  • Openbare registers en informatieverstrekking in het algemeen belang, met o.a. de uitspraken van het HvJ EU over openbare registers ter bestrijding van witwassen (UBO) en corruptie, de verstrekking van PNR-gegevens en de toetsing van nationale wetten die telecom-aanbieders en advocaten verplichten om persoonsgegevens te verstrekken
  • Schadeclaims en collectieve acties, met de eerste Nederlandse vonnissen over collectieve claims en de opinie van AG Campos Sánchez-Bordona over het AVG-schadebegrip
  • Grondslagen, de VoetbalTV- en KNTLB-zaken over het gerechtvaardigd belang, de Facebook en WhatsApp-boetes van de Ierse toezichthouder over de grondslag van de uitvoering van de overeenkomst)
  • Rechten van de betrokkene, de nadere uitleg van het HvJ EU van het inzagerecht en het verwijderrecht

Datum: woensdag 8 maart 2023
Tijd: 15.00 - 17.15 uur (met afsluitend borrel)
Accreditatie: 2 opleidingspunten NOvA
LocatieCircl, Gustav Mahlerplein 1B, Amsterdam
Ook op de hoogte blijven: meteen aanmelden kan via deze link

 

IT 4227

Judica Krikke treedt aan als partner bij Kennedy Van der Laan

Judica behoort tot de top van technologie-advocaten in Nederland. Ze begeleidt cliënten in de publieke en private sector bij complexe vraagstukken op het snijvlak van IT, privacy en intellectuele eigendom. Judica brengt specifieke expertise mee op het gebied van softwarelicentiegeschillen en -audits. Met de komst van Judica groeit Kennedy Van der Laan als marktleider op het gebied van technologie naar twintig gespecialiseerde IT-advocaten.

Naast advocaat is Judica hoofddocent informatierecht aan de Grotius Academie. Ook is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), het Nederlandse forum voor alternatieve beslechting van IT-geschillen.

IT 4226

Geïntimeerde heeft geen recht op wissing van persoonsgegevens

Gerechtshof Den Haag 3 feb 2023, IT 4226; ECLI:NL:GHDHA:2023:306 (Veilig Thuis tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/geintimeerde-heeft-geen-recht-op-wissing-van-persoonsgegevens

Gerechtshof Den Haag 3 februari 2023, IT 4226; ECLI:NL:GHDHA:2023:306 (Veilig Thuis tegen geïntimeerde) In deze zaak heeft een man verzocht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens die zijn verwerkt door Veilig Thuis. Het hof oordeelt dat de verwerking van de gegevens van de man door Veilig Thuis rechtmatig is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat het verzoek om gegevenswissing daarom wordt afgewezen. Veilig Thuis is niet verplicht persoonlijke gegevens van de man te wissen om te voldoen aan de wettelijke verplichting ex artikel 17, lid 1 sub e AVG, omdat de bewaring van de gegevens van belang kan zijn voor de ex-partner van de man. Bovendien heeft de man geen recht op wissing krachtens artikel 17, lid 1 sub c AVG, omdat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van de man. Het hoger beroep van Veilig Thuis slaagt en dat van de man niet. 

IT 4224

Actualiteiten Privacyrecht | woensdag 8 maart

Onder welke voorwaarden mag de overheid, uit oogpunt van corruptiebestrijding of belangenverstrengeling, de particuliere belangen publiceren van natuurlijke personen in openbare dienst of werkzaam voor gesubsidieerde instellingen? Dit is, niet verrassend, niet snel toegestaan volgens het HvJ EU in ´Vyriausioji tarnybinės etikos komisija´ [IT 4099], een arrest over nationale anti-corruptie wetgeving. Het Unierecht verzette zich tegen deze nationale wetgeving, omdat de 'opbrengsten' in dit geval niet opwogen tegen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die publicatie met zich meebracht. Wat waren de afwegingen, en wat speelde nog meer mee in deze casus? 

Tezamen met meer uitspraken over privacy, persoonsgegevens en handhaving wordt dit besproken op woensdag 8 maart 2023, tijdens het seminar Actualiteiten PrivacyrechtVita Zwaan (bureau Brandeis) en Quinten Kroes (Brinkhof) leiden u deze middag door de belangrijkste privacy-uitspraken van de afgelopen 18 maanden. In slechts twee uur tijd krijgt u een helder en actueel overzicht van relevante rechtspraak.

IT 4223

De op de AVG gebaseerde rechten zijn niet voor overgang vatbaar

Rechtbank Den Haag 24 jan 2023, IT 4223; ecli:NL:RBDHA:2023:612 (Eisers tegen de minister van Financiën), https://itenrecht.nl/artikelen/de-op-de-avg-gebaseerde-rechten-zijn-niet-voor-overgang-vatbaar

Rechtbank Den Haag 24 januari 2023, IT 4223; ECLI:NL:RBDHA:2023:612 (eisers tegen verweerder) A is overleden op 30 april 2022. De erven van A hebben zich vervolgens als opvolgende procespartij in de procedure van wijlen A gesteld. De rechtbank ziet zich primair voor de vraag gesteld of de beroepen en het verzoek om schadevergoeding ontvankelijk zijn. Eisers stellen dat de vorderingen op grond van de AVG, die A voor zijn overlijden heeft ingediend, krachtens erfopvolging op hen zijn overgaan. De rechtbank zal eerst beoordelen of het inzagerecht, het rectificatierecht, het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens en de kennisgevingsplicht van de AVG voor overgang vatbare rechten zijn. De op de AVG gebaseerde rechten op inzage, correctie, beperking van de verwerking en de kennisgevingsplicht zijn bij uitstek persoonlijk rechten, die alleen door de betrokkene zelf zijn in te roepen. Zij zijn niet vermogensrechtelijk of familierechtelijk van aard. Het zijn daarom geen voor overgang vatbare rechten zoals bedoeld in artikel 182, eerste lid, van het BW. Daarbij komt dat de AVG niet van toepassing is op gegevens van overleden personen. Ook het schadevergoedingsverzoek, dat is gebaseerd op artikel 82 van de AVG, is geen voor overgang vatbaar recht. De rechtbank concludeert daarom dat eisers de procedures niet als erfgenamen kunnen voortzetten.

IT 4222

Artikel ingezonden door Rudi Holzhauer, The Legal Group

AI, kunst en auteursrecht

In de vorige blog brengt mijn collega Helen Maatjes een aantal zaken naar voren over AI in relatie tot 'kunst' en 'auteursrecht'. Het belang van die discussie blijkt meteen ook met het verschijnen van een artikel van de Leidse hoogleraar Dirk Visser in het NJB van 17 februari j.l. over 'Robotkunst en auteursrecht'. Alweer drie jaar geleden was er de tafelrede van Berber Brouwer. Het onderwerp van die tafelrede op het IE-diner van 30 januari 2020 was 'het einde van de intellectuele schepping'. In haar rede schetst Berber Brouwer een toekomstperspectief voor het auteursrecht. Dat auteursrecht lijkt toch niet weggelegd voor resultaten van AI-programma’s (een algoritme of anderszins) of AI-apparaten.

Lees hier het gehele artikel van Rudi Holzhauer op Thelegalgroup.nl.
 

IT 4221

Artikel ingezonden door Prof. mr. D.J.G. Visser, Visser Schaap & Kreijger

Nederlands Juristenblad: 'Robotkunst en auteursrecht'

Via Visser, Schaap & Kreijger. In dit hoogst relevante artikel wordt een overzicht gegeven van auteursrechtelijke en aanverwante vragen die programma’s zoals DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT oproepen. Visser behandelt in dit artikel de volgende vragen. Hoe zit het met de auteursrechtelijke bescherming voor echte schrijvers en kunstenaars, nu nieuwe technologieën steeds gemakkelijker en massaler teksten en stilstaande beelden kunnen vervaardigen? Is robotkunst (auteursrechtelijk) beschermd? Wanneer maakt een individueel robotkunstwerk inbreuk op auteursrechten van anderen? Wordt er in het samenstellingsproces inbreuk gemaakt door de robot op de auteursrechten van anderen? Wat zijn de gevolgen voor (de ontwikkeling van) deze nieuwe technologieën indien auteursrechthebbenden massaal een tekst- en datamining voorbehoud zullen maken?