IT 4387
28 september 2023
Uitspraak

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

 
IT 4385
27 september 2023
Uitspraak

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

 
IT 4386
26 september 2023
Uitspraak

RDW handelt niet in strijd met de AVG

 
IT 4323

Verwerking van persoonsgegevens vond rechtmatig plaats

Rechtbank Gelderland 20 jul 2023, IT 4323; ECLI:NL:RBGEL:2023:4185 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming), https://itenrecht.nl/artikelen/verwerking-van-persoonsgegevens-vond-rechtmatig-plaats

Rechtbank Gelderland 20 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4185, IT 4323 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming) Bestuursprocesrecht. In deze zaak oordeelt de bestuursrechter over de vraag of het beroep van eiser tegen de afwijzing van een verzoek om verwijdering, dan wel rectificatie, van zijn persoonsgegevens kan slagen. Eiser stelde dit verzoek in omdat zijn aanvraag tot twee omgevingsvergunningen is afgezegd omdat de gemeente via een adviesorgaan te weten kwam dat er een ernstig vermoeden was dat eiser zich schuldig maakte aan witwassen. Het verzoek tot verwijdering van de gegevens die eiser vervolgens tot de minister van Rechtsbescherming (hierna: de minister) heeft gericht werd afgewezen, omdat de verwerking van zijn persoonsgegevens rechtmatig heeft plaatsgevonden, in de uitoefening van een taak van algemeen belang. Een tweede verzoek, ter rectificatie, werd afgewezen omdat alleen feitelijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd en het verzoek van eiser slechts betrekking had op de waardering van brongegevens, niet de juistheid van deze gegevens.

IT 4322

Eerste Rapportage Algoritmerisico's

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP) heeft recentelijk haar Rapportage Algoritmerisico's gepubliceerd. Dit totaaloverzicht van ontwikkelingen, risico's en uitdagingen is het eerste van haar soort in Nederland. Het doel is om elk half jaar een rapportage uit te brengen, om de actuele ontwikkelingen en risico's in kaart te brengen.

IT 4321

Reijer Passchier stuurt brief aan de Staatscommissie rechtsstaat

Reijer Passchier (Hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat, Open Universiteit) heeft een brief aan de Staatscommissie rechtsstaat geschreven betreffende de gevolgen van digitalisering voor de constitutionele borging van de democratische rechtsstaat. Daarin bespreekt hij de gevolgen van de toenemende digitalisering. Deze legt hij breed uit als een ‘sociotechnologische’ ontwikkeling waarbij de technieken voor het opslaan, gebruiken en delen van numerieke gegevens steeds geavanceerder worden. Hij beschrijft de gevolgen van deze digitalisering voor de constitutionele structuren binnen het Nederlandse staatsbestel.

 

IT 4320

VN-vergadering over AI

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, voor het eerst, een vergadering over Artificial Intelligence (hierna: AI) gehouden. Daarin werden de voordelen van generatieve AI besproken, maar stonden vooral de gevaren en nadelen die aan de opkomst van AI kleven centraal. António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep in zijn toespraak op tot een universele aanpak van alle betrokken landen in het bestrijden van desinformatie en het gebruik van AI voor criminele doeleinden.

IT 4319

Rabobank heeft gerechtvaardigd belang bij registratie persoonsgegevens

Gerechtshof Den Haag 11 jul 2023, IT 4319; ECLI:NL:GHDHA:2023:1262 (Appellant/Rabobank), https://itenrecht.nl/artikelen/rabobank-heeft-gerechtvaardigd-belang-bij-registratie-persoonsgegevens

Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023, IT 4319, ECLI:NL:GHDHA:2023:1262 (Appellant/Rabobank) In deze zaak staat centraal de vraag of de registratie van de persoonsgegevens van appellant in de incidentenregisters van Rabobank noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Rabobank. Meer specifiek staat centraal de vraag of appellant in 2019 als geldezel in een fraudezaak betrokken is geweest en of de persoonsgegevens van appellant daarom geregistreerd mochten worden in de incidentenregisters. Appellant vordert verwijdering van zijn gegevens.

IT 4318

Ingezonden door Pieter Ballings en Luuk Jonker, Holla Legal & Tax

Geen schending van IT zorgplicht door GAC

Rechtbank Oost-Brabant 12 jul 2023, IT 4318; ECLI:NL:ROBR:2023:3581 (Verano/GAC), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-schending-van-it-zorgplicht-door-gac

Rechtbank Oost-Brabant 12 juli 2023, IT 4318, ECLI:NL:RBOBR:2023:3581 (Verano/GAC) Het geschil gaat over de misgelopen samenwerking tussen GAC, die IT-diensten verleent, en Verano. Verano verwijt GAC ervan dat de implementatie van een automatiseringsproject waarvoor GAC was aangenomen dermate slecht verliep dat Verano een hoop tijd en kosten heeft moeten maken om het automatiseringssysteem te doen werken. GAC stelt dat zij wel een degelijk systeem heeft geleverd, maar dat deze levering wat langer heeft geduurd dan in de offerte was gepland. Verano vordert vergoeding van de schade.

IT 4317

Brief staatssecretaris aan de Tweede Kamer inzake kinderrechten en digitalisering

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A. C. van Huffelen heeft op 14 juli 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd inzake kinderrechten en digitalisering. In haar brief gaat de staatssecretaris in op de mogelijkheden om kinderrechten, zoals het recht op privacy, ontspanning en bescherming tegen schadelijke inhoud, zowel off- als online te  waarborgen en hen te beschermen tegen niet-passende online reclame en kindermarketing. Daarbij wijst zij op de toenemende mate van digitalisering in het dagelijks leven van kinderen en de negatieve gevolgen die daaraan worden gekoppeld. Niet alleen zijn er gevolgen voor de fysieke gezondheid, ook de sociale en mentale gezondheid wordt beschadigd door problematisch gebruik van sociale media, videogames en kwetsende inhoud. Momenteel worden kinderrechten beschermd middels Europese wetgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de digitaledienstenverordening (Digital Service Act (DSA)) en de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD). De staatssecretaris noemt echter enkele aanvullende maatregelen die zij daarnaast wil nemen.

IT 4316

Internetconsultatie Uitvoeringswet digitaledienstenverordening is opengesteld

De Digital Service Act (hierna: de DSA) is op 16 november 2022 in werking getreden. Deze wetgeving beoogt regels op te stellen waar aanbieders van tussenhandeldiensten zich aan dienen te houden waar het gaat om de verspreiding van illegale content en desinformatie. Tussenhandeldiensten zijn bedrijven die online diensten tussen gebruikers leveren, zoals online platforms, online marktplaatsen en sociale mediadiensten. Om uitvoering te geven aan de DSA is een wetsvoorstel ingediend, waarbij de Autoriteit Consument en Markt als digitaledienstencoördinator en toezichthouder wordt aangewezen. Ook krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens taken waar het gaat om toezicht op het gebruik van profilering en de verwerking van persoonsgegevens door tussenhandeldiensten.

IT 4315

Najaarsagenda 2023

Nu even pauze, in september gaan de opleidingen weer van start. Noteert u de data alvast? Aanmelden kan via de website.

IT 4314

ING hoeft gegevens niet uit IVR te verwijderen

Rechtbank Amsterdam 5 jul 2023, IT 4314; ECLI:NL:RBAMS:2023:3670 (Eiser/ING), https://itenrecht.nl/artikelen/ing-hoeft-gegevens-niet-uit-ivr-te-verwijderen

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023,;IT 4313; ECLI:NL:RBAMS:2023:3670 (Eiser/ING) In deze zaak dient de rechtbank te beoordelen of de afwijzing van het verzoek van eiser om uit het Interne Verwijzingsregister (hierna: het IVR) van ING te worden verwijderd, na het eindigen van de bankrelatie tussen eiser en ING rechtmatig is.