IT 4481
21 februari 2024
Uitspraak

Tonen van foto en ter beschikking stellen van camerabeelden geen inbreuk op AVG

 
IT 4480
21 februari 2024
Uitspraak

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

 
IT 4459
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IT 4420

Speler niet uitbetaald door online casino

Overige instanties 23 okt 2023, IT 4420; ECLI:NL:OGEAC:2023:266 (SBGOK tegen Usoftgaming c.s.), https://itenrecht.nl/artikelen/speler-niet-uitbetaald-door-online-casino

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 23 oktober 2023, IT 4420; ECLI:NL:OGEAC:2023:266 (SBGOK tegen Usoftgaming c.s.) Cyberluck heeft een vergunning voor een (online) casino en besteedt dit uit aan onder andere Usoftgaming. Dit bedrijf exploiteert het online casino 'betswagger.com' (hierna: het casino). In 2021 heeft een speler een account aangemaakt, geld gestort en online gegokt. Nadat de speler om uitbetaling van haar saldo vroeg, werd haar account geblokkeerd. Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (hierna: SBGOK) heeft de vordering overgekocht van de speler. SBGOK vordert uitbetaling van het saldo door Usoftgaming.

IT 4418

‘Deepfake’ pornovideo kwalificeert als afbeelding

Rechtbank 2 nov 2023, IT 4418; ECLI:NL:RBAMS:2023:6923 (Openbaarmaking aan de hand van een 'deepfake' pornovideo.), https://itenrecht.nl/artikelen/deepfake-pornovideo-kwalificeert-als-afbeelding

Rb. Amsterdam 2 november 2023, IEF 21758, IT 4418; ECLI:NL:RBAMS:2023:6923 (OM tegen verdachte). Aangeefster heeft op 29 september 2022 aangifte gedaan tegen de verdachte nadat bekend was geworden dat van haar een zogeheten deepfake pornovideo op het internet staat. Vervolgens hebben cyberonderzoekers, op verzoek van aangeefster, achterhaald wat het IP-adres van verdachte is. Verdachte heeft bij de politie bekend dat hij de deepfake video op het internet heeft geplaatst. Er dient gekeken te worden of het openbaar maken van een zogeheten deepfake pornovideo onder het bereik van artikel 139h van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) valt.

IT 4419

Onrechtmatige daad door plaatsen van TikTok filmpjes

Rechtbank Rotterdam 26 okt 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-daad-door-plaatsen-van-tiktok-filmpjes

Rb. Rotterdam 26 oktober 2023, IT 4419; ECLI:NL:RBROT:2023:9908 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is verslaggever en heeft voor enkele nationale tv-programma's gewerkt. Eiser en gedaagde hebben eind 2020 een korte relatie met elkaar gehad. Eiser heeft een onlineprogramma waarin hij stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door onjuiste, belastende informatie over hem te verspreiden waardoor zijn goede naam is geschaad. Het gaat onder andere over filmpjes op TikTok die over de relatie gaan, waarbij gedaagde aangeeft dat het geen leuke periode was, dat eiser gemeen en 'toxic' was, dat hij zich opdrong aan (andere) minderjarige meisjes en dat zij zich onveilig voelde. Eiser stelt in deze zaak dat gedaagde met het plaatsen van deze filmpjes onrechtmatig heeft gehandeld en vordert schadevergoeding. 

IT 4415

Arts dient gegevens van patiënt kosteloos te verstrekken

HvJ EU 26 okt 2023, IT 4415; ECLI:EU:C:2023:811 (FT tegen DW), https://itenrecht.nl/artikelen/arts-dient-gegevens-van-patient-kosteloos-te-verstrekken

HvJ 26 oktober 2023, IT 4415; ECLI:EU:C:2023:811 (FT tegen DW). DW heeft tandheelkundige zorg gekregen van FT. DW vermoedde dat er fouten waren gemaakt bij zijn behandeling als patiënt en vroeg daarom of hij het dossier kosteloos doorgestuurd kon krijgen van FT. FT vroeg dat DW de kosten voor de kopie van het medisch dossier op zich droeg, zoals de nationale wet voorschrijft. DW heeft tegen FT een vordering ingesteld, welke in eerste aanleg en hoger beroep is toegewezen. Het Bundesgerichtshof is van oordeel dat de beslechting van het geschil afhangt van de uitlegging die aan de bepalingen van de AVG moeten worden gegeven. Volgens het nationale recht is de patiënt namelijk gehouden de kosten van de kopie van het medische dossier te dragen, terwijl volgens de AVG de behandelaar verplicht is de eerste kopie van het medische dossier kosteloos te verstrekken. DW wilde op grond van de gegevens FT aansprakelijk stellen voor de vermoedelijk foute behandeling.

IT 4414

Akkoord van de G7-leiders over gedragscode inzake AI

Op 30 oktober 2023 kondigden de leiders van de G7 hun overeenstemming aan over een reeks internationale leidende principes voor kunstmatige intelligentie (AI) en een vrijwillige gedragscode voor AI-ontwikkelaars, als onderdeel van het Hiroshima AI-proces dat werd geïnitieerd tijdens de G7-top in mei 2023. Deze ontwikkeling werd met enthousiasme ontvangen door de Europese Commissie, die onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen actief betrokken was bij dit proces. Deze internationale overeenkomst is van groot belang, aangezien de principes en gedragscode een aanvulling zullen vormen op de juridisch bindende regels die momenteel worden afgerond binnen de EU AI Act. De EU heeft zich reeds gepositioneerd als een regelgevende pionier op het gebied van AI, en deze nieuwe overeenkomst weerspiegelt de inzet om betrouwbare AI te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid en rechten van individuen te waarborgen. De elf leidende beginselen zijn ontwikkeld door de G7-landen en de EU in nauwe samenwerking, en ze voorzien in richtlijnen voor organisaties die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen, inzetten en gebruiken. Deze beginselen leggen de nadruk op het nemen van passende maatregelen om risico's te identificeren en te beperken tijdens de hele levenscyclus van AI-systemen, het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht, het delen van informatie en het investeren in robuuste beveiligingscontroles.

IT 4413

De ontwikkelaar van het softwaresysteem is niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst

Gerechtshof Amsterdam 26 sep 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe), https://itenrecht.nl/artikelen/de-ontwikkelaar-van-het-softwaresysteem-is-niet-tekortgeschoten-in-de-nakoming-van-haar-verbintenissen-uit-de-overeenkomst

Hof Amsterdam 26 september 2023, IT 4413; ECLI:NL:GHAMS:2023:2532 (Appellante tegen Allsafe). Allsafe heeft appellante ingeschakeld om een op maat gemaakt softwaresysteem voor haar te ontwikkelen. Allsafe is niet tevreden over het systeem dat appellante heeft geleverd en heeft daarom de facturen onbetaald gelaten. Ook heeft Allsafe de overeenkomst ontbonden. Appellante vordert in deze procedure betaling van die facturen. Appellante vordert in deze procedure betaling van de facturen. Allsafe vordert op haar beurt terugbetaling van de betaalde facturen als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. De rechtbank heeft de vorderingen van appellante afgewezen en de vorderingen van Allsafe gedeeltelijk toegewezen.

IT 4412

Zeer grote platforms en zoekmachines gaan de eerste transparantierapporten publiceren

Persbericht Europese Commissie. Onder de Digital Services Act (DSA) dienen zeer omvangrijke online platforms, oftewel VLOP's (Very Large Online Platforms), te voldoen aan voorschriften inzake transparantie. Als onderdeel van deze nalevingsvereisten, zijn deze platforms verplicht om transparantierapporten openbaar te maken. Enkele van deze platforms hebben reeds aan deze verplichting voldaan. Hieronder vallen Amazon, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Snapchat, Zalando en Bing. Deze rapporten worden gepubliceerd om samen met een database van de Commissie met verklaringen en aanvullende voorschriften voor aangewezen diensten, bij te dragen aan het creëren van helderheid en verantwoording met betrekking tot het modereren van online content op deze platforms. Dit initiatief streeft naar een meer transparante benadering van de inhoudsmoderatie op online platformen en versterkt de naleving van de DSA.

IT 4411

Advies Raad van State over Uit­voe­rings­wet di­gi­ta­le­mark­ten­ver­or­de­ning

Met het aanhangige wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de digitale marktverordening (hierna: DMA). De Afdeling advisering Raad van State (hierna: Afdeling) adviseert hier over het wetsvoorstel. Handhaving van de DMA vindt plaats door de Europese Commissie (hierna: Commissie), nationale instanties ondersteunen hierbij. In de uitvoeringswet wordt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) benoemd als de bevoegde nationale autoriteit in Nederland. Zowel de ACM als de Commissie heeft de bevoegdheid onderzoek te starten naar de naleving van de DMA, waardoor overlap ontstaat in hun werkzaamheden. Volgens de DMA eindigt in dat geval het onderzoek van de nationale autoriteit wanneer de Commissie een onderzoek start naar dezelfde inbreuk. Op voorhand is echter niet altijd duidelijk of een handeling van een poortwachter onder de DMA valt of dat een ander soort overtreding aan de orde is. In gevallen van overtredingen van het mededingingsrecht of van de P2B-verordening heeft de ACM namelijk een zelfstandige toezichthoudende rol, waarbij zij handhavingsmaatregelen kan opleggen. De DMA laat daartoe ruimte, maar verlangt wel dat de ACM de Commissie op de hoogte stelt van onderzoeken en eventuele opgelegde maatregelen.

IT 4404

Technologiebedrijf mag niet langer tracking cookies op de computer van eiser plaatsen zonder zijn toestemming

Rechtbank Amsterdam 18 okt 2023, IT 4404; ECLI:NL:RBAMS:2023:6530 (Eiser tegen Criteo), https://itenrecht.nl/artikelen/technologiebedrijf-mag-niet-langer-tracking-cookies-op-de-computer-van-eiser-plaatsen-zonder-zijn-toestemming

Vzr. Rb. Amsterdam 18 oktober 2023, IT 4404; ECLI:NL:RBAMS:2023:6530 (Eiser tegen Criteo). Eiser is een Nederlandse natuurlijke persoon. Gedaagden zijn rechtspersonen die onderdeel uitmaken van het Criteo-concern. Criteo is een belangrijke speler in de ‘Adtech-industrie’. Criteo plaatst via de website van derden zogeheten ‘tracking cookies’ op computers en/of mobiele apparaten. Tracking cookies bevatten een uniek ID, een willekeurige lijst van karakters, die wordt toegewezen aan de browser van een bepaalde websitebezoeker. Bij iedere website die een link heeft met Criteo en die met die browser wordt bezocht, wordt dezelfde tracking cookie uitgelezen. Het doel van Criteo met de tracking cookies is om advertenties af te stemmen op het gedrag van websitebezoekers. Dit is ook gebeurd bij eiser zonder dat hij daarvoor toestemming heeft verleend, waardoor hij stelt dat in strijd met de AVG en de telecommunicatiewet is gehandeld. Eiser vordert staking en gestaakt houden van het plaatsen van tracking cookies via websites van derden door Criteo. Daarnaast vordert eiser dat hij in kan zien met wie zijn persoonsgegevens gedeeld zijn en dat deze verwijderd worden.

IT 4409

Kamervragen beantwoord over het gebruik van ChatGPT op scholen

Aanhangsel Handelingen II 2022/23, nr. 2037. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs beantwoorden Kamervragen ten aanzien van tekstgenerator ChatGPT. De minister antwoordt dat hij van het bestaan van ChatGPT weet en dat hij ChatGPT geen geschikte tool vindt voor leerlingen om schrijfvaardigheden te leren. ChatGPT is echter niet in staat om context of betekenis uit tekst af te leiden volgens de minister, waardoor kritisch lezen en analyseren van teksten nog belangrijker worden in de toekomst. Op scholen worden plannen opgesteld om basisvaardigheden zoals taal en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Aan de ministers wordt gevraagd of ze de gevaren zien van ChatGPT. De ministers stellen dat ChatGPT mogelijkheden biedt voor efficiëntie en verkrijging van informatie. Zij zien mogelijkheden in het bevorderen van de competentie, digitale geletterdheid en het verminderen van werkdruk voor leraren. Ook is het kabinet volgens de ministers op de hoogte van eventuele gevaren van deze technologie. Zo bestaan risico’s op het gebied van privacy en kan ChatGPT gebruikt worden voor schadelijke doeleinden. Daarom is een nationaal onderwijslab (NOLAI) aan het werk om veilige en verantwoorde innovaties te ontwikkelen en evalueren. Zij houden daarbij privacy en autonomie van leraren en leerlingen in het oog.