IT 4387
28 september 2023
Uitspraak

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

 
IT 4385
27 september 2023
Uitspraak

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

 
IT 4386
26 september 2023
Uitspraak

RDW handelt niet in strijd met de AVG

 
IT 4346

Kantonrechter komt niet aan beoordeling wanprestatie toe

Rechtbank Overijssel 8 aug 2023, IT 4346; ECLI:NL:RBOVE:2023:3221 (Eiser/Outdoors B.V.), https://itenrecht.nl/artikelen/kantonrechter-komt-niet-aan-beoordeling-wanprestatie-toe

Rechtbank Overijssel 8 augustus 2023, IT4346; ECLI:NL:RBOVE:2023:3221 (Eiser/Outdoors B.V.) In deze zaak wordt Outdoors B.V. (hierna: Outdoors) aangesproken tot het betalen van enkele openstaande facturen, die aan eiser verschuldigd zijn. Eiser heeft een wifi-netwerk aangelegd in een vakantiepark dat door Outdoors wordt uitgebaat. Outdoors laat de facturen van eiser, waaronder een factuur voor het vroegtijdig opzeggen van de overeenkomst tussen partijen, onbetaald. Zij beroept zich op wanprestatie door eiser en vordert vergoeding van de kosten die zij door deze wanprestatie heeft moeten maken. 

IT 4348

Gedaagde veroordeeld tot proceskosten in geschil tegen MijnDomein

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 jul 2023, IT 4348; ECLI:NL:RBZWB:2023:5216 (MijnDomein Hosting/Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-veroordeeld-tot-proceskosten-in-geschil-tegen-mijndomein

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juli 2023, IT 4348; ECLI:NL:RBZWB:2023:5216 (MijnDomein Hosting/Gedaagde) MijnDomein drijft een onderneming op het gebied van webhosting en domeinregistratie op abonnementsbasis. Gedaagde heeft met MijnDomein een overeenkomst gesloten, waarbij MijnDomein tegen betaling de website van gedaagde online houdt. Gedaagde laat de factuur voor deze dienst onbetaald, waarop MijnDomein de overeenkomst met gedaagde beëindigt. MijnDomein vordert betaling van de factuur op grond van de overeenkomst. Gedaagde stelt dat zij de aanmaningen niet heeft ontvangen omdat MijnDomein deze naar haar oude adres gestuurd zou hebben. Tevens geeft gedaagde aan dat zij geprobeerd heeft om de overeenkomst op te zeggen, maar dit niet kon omdat MijnDomein niet te bereiken was. Zij stelt dat het onterecht is om haar in de proceskosten te veroordelen, omdat de procedure voorkomen had kunnen worden als MijnDomein eerder contact had gezocht.

IT 4350

Recentelijk verschenen: Cybersecuritymonitor 2022

Op 4 augustus 2023 is de Cybersecuritymonitor 2022 uitgekomen. Deze wordt mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgesteld en betreft een rapportage over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland weer, onderbouwd door cijfers van het CBS. Daarbij staan twee domeinen centraal, namelijk cybersecuritymaatregelen (de mogelijkheden om de veiligheid van digitale netwerken te verbeteren) en cybersecurityincidenten (de gevolgen van acties die de veiligheid van deze netwerken ondermijnen). 

IT 4349

Zakelijke berichten verstuurd vanaf privé-telefoon vallen ook onder inzageverzoek

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2023, IT 4349; ECLI:NL:RBROT:2023:7182 (Eiser/Verweerder), https://itenrecht.nl/artikelen/zakelijke-berichten-verstuurd-vanaf-prive-telefoon-vallen-ook-onder-inzageverzoek

Rechtbank Rotterdam 17 juli 2023, IT 4349; ECLI:NL:RBROT:2023:7182 (Eiser/Verweerder) Bestuursrecht. In deze zaak behandelt de rechtbank het beroep van eiser. Dit beroep richt zich op een besluit van verweerder, waarin is besloten dat eiser geen recht heeft op een dwangsom wegens een niet tijdig genomen besluit. Dit niet-tijdige besluit is gegrond op de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Eiser verzocht medio 2019 het Huis voor Klokkenluiders om aan te geven welke gegevens over hem verwerkt zijn. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte een aantal documenten niet in zijn zoekslag heeft betrokken, waaronder de zakelijke Whatsapp- en SMS-berichten niet onder verwerkte persoonsgegevens heeft gerekend.

IT 4347

Only-M tekortgeschoten in nakomen boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 apr 2023, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M), https://itenrecht.nl/artikelen/only-m-tekortgeschoten-in-nakomen-boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 april 2023, IEF 21614, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M) Eisers, die zijn aangesloten bij het modellenbureau van eiseres 1, hebben voor het maken van foto’s een boekingsovereenkomst gesloten met Only-M. Only-M heeft deze foto’s aan wederverkopers verstrekt en gebruik heeft gemaakt van de foto’s na het verlopen van de buy-out periode. Eisers stellen dat dit in strijd is met de boekingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het portretrecht van de modellen. Zij vorderen staking van het gebruik van de foto’s en een vergoeding van gederfde winst.  

IT 4345

Dwangsom opgelegd voor gebruik nepvolgers en neplikes is gegrond

Rechtbank Rotterdam 8 aug 2023, IT 4345; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM), https://itenrecht.nl/artikelen/dwangsom-opgelegd-voor-gebruik-nepvolgers-en-neplikes-is-gegrond

Rechtbank Rotterdam 8 augustus 2023, IT 4345, RB 3779; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van MB Nutrition (hierna: eiseres) tegen de invordering van dwangsommen die aan haar rechtsvoorganger Bicep Papa B.V. zijn opgelegd. Deze dwangsommen zijn ontstaan omdat eiseres volgens de ACM niet tijdig voldaan zou hebben aan een haar opgelegde last om te stoppen met het misleiden van consumenten middels nepvolgers en neplikes op haar sociale media accounts. Ook moet eiseres deze nepvolgers en neplikes verwijderen. Nu zij niet tijdig aan deze last heeft voldaan, heeft de ACM een invorderingsbesluit naar eiseres gestuurd. Eiseres gaat tegen dit besluit in beroep. 

IT 4342

Gedaagde wordt aan overeenkomst gehouden

Rechtbank Gelderland 26 jul 2023, IT 4342; ECLI:NL:RBGEL:2023:4086 (I-Design/Gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-wordt-aan-overeenkomst-gehouden

Rechtbank Gelderland 26 juli 2023, IT 4342; ECLI:NL:RBGEL:2023:2086 (I-Design/Gedaagde) In dit geschil tussen I-Design en gedaagde oordeelt de rechtbank Gelderland over de vraag of er een overeenkomst van opdracht is gesloten. I-Design ontwikkelt software en websites. Gedaagde helpt bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hiertoe gaan partijen in samenwerking om een 'Global Goals Monitor' te ontwerpen, waarmee bedrijven kunnen zien hoe zij kunnen verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Als een geworven financier uit het project stapt, laat gedaagde openstaande facturen onbetaald. I-Design vordert betaling van deze facturen, op grond van de opdracht van overeenkomst.

IT 4344

Onderzoek naar de veiligheid van grote taalmodellen (LLMs)

Dit onderzoek behandelt de veiligheid van grote taalmodellen (LLMs), zoals ChatGPT, Bard en Claude, en hun neiging om schadelijke inhoud te produceren. Terwijl eerdere studies "jailbreaks" hebben aangetoond - speciale vragen die onbedoelde reacties kunnen veroorzaken - tonen de auteurs aan dat het mogelijk is om geautomatiseerde aanvallen op LLMs te construeren. Deze aanvallen voegen bepaalde tekenreeksen toe aan gebruikersvragen, waardoor het systeem gebruikerscommando's opvolgt, zelfs als het schadelijke inhoud produceert. In tegenstelling tot traditionele jailbreaks worden deze automatisch gemaakt, waardoor een oneindig aantal aanvallen mogelijk is. Ze richten zich op open-source LLMs, maar werken ook op gesloten-source chatbots zoals ChatGPT, Bard en Claude. Dit roept zorgen op over de veiligheid van dergelijke modellen, vooral bij toenemend autonoom gebruik.

IT 4341

Nieuw voorstel Europese Commissie inzake extra uitvoering AVG

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2023 een voorstel voor een nieuwe verordening gedaan, met als doel om extra procedurele regels in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) op te stellen. Reden voor dit voorstel is de wens van de Europese Commissie om samenwerking tussen lidstaten te verzorgen, waarbij consistentie in interpretatie en beoordeling van geschillen inzake persoonsgegevens over de gehele Europese Unie het einddoel is. 

IT 4336

Vordering tot inzage stukken van ING in fraudezaak toegewezen

Rechtbank Amsterdam 13 jul 2023, IT 4336; ECLI:NL:RBAMS:2023:4044 (Eiseres/ING), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-stukken-van-ing-in-fraudezaak-toegewezen

Rechtbank Amsterdam 20 juni 2023, IT 4336; ECLI:NL:RBAMS:2023:4044 (Eiseres/ING) In dit kort geding vordert eiseres inzage in enkele stukken die het ING heeft, waar persoonsgegevens van twee andere gedaagden in staan. Eiseres stelt dat zij het slachtoffer is geworden van een fraudezaak, waarbij zij als ‘geldezel’ werd gebruikt. Hierdoor is, onder andere, haar bankrekening bij ING tijdelijk bevroren en is zij een grote som geld kwijtgeraakt. Eiseres stelt dat ING niet voldoende voortvarend heeft gehandeld bij het behandelen en oplossen van deze gestelde fraude. Eisers is namelijk al twee jaar bezig met het verzamelen van gegevens en de gevolgen van de gestelde fraude. Zij vordert afgifte en inzage in gegevens die met deze fraude te maken hebben, om een aansprakelijkheidsprocedure tegen ING te kunnen inschatten.