DOSSIERS
Alle dossiers

Overige onderwerpen  

IT 4244

SIKN is niet gehouden de broncode voor appellant veilig te stellen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 feb 2023, IT 4244; ECLI:NL:GHARL:2023:1772 (appellant tegen SIKN), https://itenrecht.nl/artikelen/sikn-is-niet-gehouden-de-broncode-voor-appellant-veilig-te-stellen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2023, IT 4244, IEF 21335; ECLI:NL:GHARL:2023:1772 (appellant tegen SIKN) De appellant heeft als vrijwilliger software ontwikkeld voor SIKN, maar de samenwerking is beëindigd. SIKN heeft de computer waarop de server draaide laten formatteren en verkocht, waardoor de appellant geen toegang meer heeft tot de broncode van zijn ontwikkelde software. De appellant eist dat SIKN aan hem de broncode afgeeft of schadevergoeding betaalt en verklaart dat de handelingen van SIKN onrechtmatig zijn. Het Hof oordeelt echter dat SIKN niet verplicht was om de broncode veilig te stellen, omdat de appellant slechts het programmeerwerk heeft gedaan en niet het functionele ontwerp heeft gemaakt. De broncode heeft auteursrechtelijke bescherming en de appellant heeft het auteursrecht daarop niet aan SIKN overgedragen. SIKN had toestemming om de broncodes te gebruiken, maar de licentieovereenkomst is inmiddels beëindigd. Het Hof oordeelt dat SIKN geen verplichting had om de broncode voor de appellant veilig te stellen, en dus is de vordering van de appellant om de broncode terug te geven niet toewijsbaar en slaagt het hoger beroep niet.

IT 4241

Is de nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk bij verlies van data uit oude ICT-omgeving?

Rechtbank Noord-Holland 15 feb 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.), https://itenrecht.nl/artikelen/is-de-nieuwe-ict-leverancier-aansprakelijk-bij-verlies-van-data-uit-oude-ict-omgeving

Rechtbank Noord-Holland 15 februari 2023, IT 4241; ECLI:NL:RBNHO:2023:2471 (Pit tegen OfficeGrip Holding c.s.) Deze zaak gaat over de vraag of een nieuwe ICT-leverancier aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het verlies van data uit de oude ICT-omgeving van haar opdrachtgever. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de nieuwe ICT-leverancier gericht was op het opzetten van een nieuwe ICT-omgeving en het beheer daarvan. Er was niet afgesproken dat de nieuwe leverancier verantwoordelijk was voor het beheer van de oude ICT-omgeving. Bovendien had de opdrachtgever uitdrukkelijk geen opdracht gegeven voor het migreren of veiligstellen van gegevens. Als gevolg hiervan kan de nieuwe ICT-leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de opdrachtgever heeft geleden als gevolg van gegevensverlies uit de oude ICT-omgeving.

IT 4240

Geen betaling aan Gewoon Energie vanwege onduidelijke bestelknop

Rechtbank Amsterdam 16 mrt 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-betaling-aan-gewoon-energie-vanwege-onduidelijke-bestelknop

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, IT 4240; ECLI:NL:RBAMS:2023:1433 (Gewoon Energie tegen gedaagde) Het gaat om een rechtszaak tussen Gewoon Energie en een gedaagde. De rechter heeft geoordeeld dat de vordering van Gewoon Energie tegen een gedaagde moet worden afgewezen, omdat de bestelknop op de website van Gewoon Energie en Pricewise niet voldoet aan het vereiste van artikel 6:230v lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Dit vereist dat er op de bestelknop een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling wordt gedaan dat met het aanklikken ervan een betalingsverplichting wordt aangegaan. Zelfs als de juiste schermafdrukken waren overgelegd of als de overeenkomst via de website van Gewoon Energie was gesloten, zou de vordering nog steeds zijn afgewezen omdat de bestelknop niet aan deze eis voldoet. Het feit dat de overeenkomst vóór het Fuhrmann-arrest is gesloten, doet hier niet aan af omdat het arrest slechts uitleg geeft aan een reeds bestaande verplichting en geen nieuwe wetsbepaling is.

IT 4210

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Ontschrijving, onttekening en ontkenning

In de Volkskrant van vrijdag 27 januari signaleert een hogeschooldocent terecht dat door het gebruik van chatbots als ChatGPT na de ontlezing nu de ‘ontschrijving’ dreigt. Dat klopt. Plaatjesrobot Dall-E zal leiden tot meer ‘onttekening’ en ‘ontfotografering’. Als ‘creatief’ schrijven of plaatjes maken aan de computer kan worden overgelaten zal dit in toenemende mate gebeuren en is daar minder werk voor mensen. Het is inderdaad de vraag hoe wij hier in de samenleving en het onderwijs mee omgaan.

IT 4208

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

IE-Diner 26 januari 2023

Het IE-diner 2023 zit erop! En wat was het goed iedereen weer te zien onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast hebben wij veel inspIEratie voor het komende jaar mogen opdoen dankzij de vier fantastische sprekers die elk op hun eigen wijze hun toehoorders aan het denken hebben gezet. Voor wie er niet bij kon zijn, maar nu toch benieuwd is naar de inhoud van gisteravond; hierna volgt de toespraak zoals deze door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht is uitgesproken. 

Zien we u het volgende IE-diner, donderdag 25 januari 2024 (weer)?

 

IT 4196

Het Turing IT-jaaroverzicht 2022

In 2022 hebben zich op het vlak van IT-recht weer veel ontwikkelingen voorgedaan. Duidelijk is dat de digitale transformatie in Europa serieus wordt aangepakt. Veel nieuwe wetgeving is geïntroduceerd, bijvoorbeeld op het gebied van AI en cybersecurity. 

Nieuwe wetgeving ten aanzien van de betrouwbaarheid van online reviews is ook in werking getreden. 

In de jurisprudentie speelt nog steeds de zorgplicht van de IT-leverancier een rol en wordt ook regelmatig geprocedeerd over de afgifte van allerlei soorten data. Lees er meer over in dit actuele IT-jaaroverzicht opgesteld door Turing Advocaten.

IT 4093

Onvoldoende toegelicht dat is voldaan aan contractuele verplichtingen

Rechtbank Overijssel 12 jul 2022, IT 4093; ECLI:NL:RBOVE:2022:2418 (Alektum tegen gedaagde ), https://itenrecht.nl/artikelen/onvoldoende-toegelicht-dat-is-voldaan-aan-contractuele-verplichtingen

Ktr. Rb. Overijssel 12 juli 2022, IT 4093; ECLI:NL:RBOVE:2022:2418 (Alektum tegen gedaagde) OK-it is een aanbieder van een app waarmee klanten hun aankopen in (web)winkels kunnen betalen. Gedaagde heeft diverse aankopen bij (web)winkels gedaan die door OK-it rechtstreeks zijn betaald aan de (web)winkels. OK-it kon de betaalde bedragen vervolgens echter niet van de betaalrekening van gedaagde incasseren. OK-it heeft de vordering op gedaagde gecedeerd aan Alektum. De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van een kredietovereenkomst tussen OK-it als handelaar en gedaagde als consument. Er moest aan allerlei (pre)contractuele verplichtingen worden voldaan. Alektum heeft volgens de kantonrechter niet voldoende toegelicht dat deze voorschriften door OK-it zijn nageleefd bij het sluiten van de overeenkomst. Om die reden kan er door de kantonrechter ook niet worden vastgesteld of er voldaan is aan de (pre)contractuele verplichtingen. Alektum wordt door de kantonrechter dan ook in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. De kantonrechter verwijst de zaak naar de rol.

IT 4064

HvJ EU: RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor

HvJ EU 8 sep 2022, IT 4064; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-rtl-television-tegen-grupo-pestana-en-salvor

HvJ EU 8 september 2022, IEF 20948, IT 4064, IEFbe 3539; C-716/20; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor) Geding over het zonder voorafgaande toestemming van RTL ter beschikking stellen van de uitzendingen van een RTL-zender in de door Grupo Pestana en Salvor geëxploiteerde hotelkamers. Het Hof is verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
1) Moet het begrip ‚doorgifte via de kabel’ in artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83] aldus worden uitgelegd dat het niet alleen betrekking heeft op de gelijktijdige uitzending door een omroeporganisatie van een uitzending van een andere omroeporganisatie, maar ook op de gelijktijdige, integrale doorgifte via de kabel aan het publiek (al dan niet door een omroeporganisatie) van een eerste uitzending van radio- of televisieprogramma’s die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn?
2) Is de gelijktijdige doorgifte van satellietuitzendingen van een televisiezender, via de coaxkabel, door middel van in hotelkamers geïnstalleerde televisietoestellen, te kwalificeren als een ‚doorgifte’ van die uitzendingen in de zin van artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83]?

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 4039

Vernietiging overeenkomst wegens schending art. 6:230v lid 3 BW

Rechtbank Amsterdam 4 aug 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/vernietiging-overeenkomst-wegens-schending-art-6-230v-lid-3-bw

Ktr. Rb. Amsterdam 4 augustus 2022, IT 4039; ECLI:NL:RBAMS:2022:4347 (bol.com tegen gedaagde) Gedaagde sluit zich aan bij het voorlopige oordeel van de kantonrechter over dat de overeenkomst tussen partijen vernietigd zou moeten worden omdat niet voldaan is aan artikel 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter ziet geen aanleiding om terug te komen op het oordeel dat de overeenkomst moet worden vernietigd. Bol.com heeft zich al heel lang kunnen voorbereiden op de verplichtingen die gelden met betrekking tot bestelknoppen. Een gedeeltelijke vernietiging, zoals door bol.com voorgesteld, vindt de kantonrechter niet afschrikwekkend en doeltreffend genoeg. Het voorgaande leidt tot vernietiging van de overeenkomst en tot ongedaanmakingsverplichtingen. De vordering van bol.com wordt afgewezen.

IT 4026

Schade door misgelopen bitcoins

Rechtbank Gelderland 3 aug 2022, IT 4026; ECLI:NL:RBGEL:2022:3907 (Eisers tegen Stichting Nijverheidsweg), https://itenrecht.nl/artikelen/schade-door-misgelopen-bitcoins

Rb. Gelderland 3 augustus 2022, IT 4026; ECLI:NL:RBGEL:2022:3907 (eisers tegen Stichting Nijverheidsweg) In het tussenvonnis van 27 oktober 2021 werd aan Stichting Nijverheidsweg gelegenheid gegeven zich uit te laten over de door eisers gevorderde schade. Eisers meenden onder meer dat zij een vergoeding zouden moeten krijgen voor de Bitcoins die zij niet hebben kunnen minen door inbeslagname en verkoop van de goederen. De rechtbank oordeelt dat, ook al hadden eisers de miners kunnen vervangen, er redelijkerwijs enige tijd overheen was gegaan voordat de vervangende miners operationeel waren. Daarnaast overweegt de rechtbank dat, doordat de geleden schade onzeker is vanwege de speculatieve aard van de Bitcoin, dit er niet toe leidt dat er moet worden aangenomen dat er geen schade geleden is. De mogelijkheid dat eisers schade hebben geleden is voldoende aannemelijk geworden. De rechtbank oordeelt dan ook dat Stichting Nijverheidsweg de hierdoor geleden schade van eisers, nader op te maken bij staat, moet vergoeden.