DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 3562

HvJ EU: registratiesysteem verkeersovertredingen in strijd met AVG

HvJ EU 22 jun 2021, IT 3562; ECLI:EU:C:2021:504 (B tegen Republiek Letland), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-registratiesysteem-verkeersovertredingen-in-strijd-met-avg

HvJ EU 22 juni 2021, IT 3562, IEFbe 3238; ECLI:EU:C:2021:504 (B tegen Republiek Letland)  Het Hof geeft in deze uitspraak een antwoord op een aantal door het Letse grondwettelijk hof gestelde prejudiciële vragen. De persoonsgegevens van natuurlijk persoon B staan bij de Letse directie verkeersveiligheid geregistreerd, omdat hij een aantal verkeersovertredingen heeft begaan. Op basis van deze overtredingen zijn er zogenaamde strafpunten aan B toegekend. Vervolgens is het door middel van deze regeling ook voor een ieder mogelijk om zonder belang inzage te krijgen in dit soort gegevens. B betwist dat deze regeling in overeenstemming is met de AVG, omdat de regeling het recht op eerbiediging van het privéleven zou schenden. In de eerste plaats merkt het Hof op dat de informatie over strafpunten kwalificeert als persoonsgegevens, die binnen de werkingssfeer van de AVG valt. Verder oordeelt het Hof dat deze regeling niet proportioneel is in verhouding tot het doel, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het feit dat het om een min of meer openbaar register gaat, doordat iedereen zonder direct belang persoonsgegevens van anderen kan inzien, leidt bovendien tot onverenigbaarheid met de AVG. 

IT 3559

Deurwaarder schendt privacy door werkgever te benaderen

Hof 18 mei 2021, IT 3559; ECLI:NL:GHAMS:2021:1368 (Klaagster tegen gerechtsdeurwaarder), https://itenrecht.nl/artikelen/deurwaarder-schendt-privacy-door-werkgever-te-benaderen

Hof Amsterdam 18 mei 2021, IT 3559; ECLI:NL:GHAMS:2021:1368 (Klaagster tegen gerechtsdeurwaarder) Er is onterecht beslag gelegd op het inkomen van klaagster, omdat het een vordering op haar echtgenoot betrof en zij onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. De deurwaarder heeft ook de werkgever van klaagster benaderd, nu hij in de veronderstelling was dat de vordering ook op het vermogen van klaagster verhaald zou kunnen worden. Klaagster is van mening dat hiermee haar privacy is geschonden. Het hof oordeelt dat de deurwaarder inderdaad minder ver had kunnen gaan met betrekking tot het inwinnen van informatie. 

IT 3557

Conclusie P-G: gegevensverwerking was in strijd met privacyregels

Hoge Raad 17 jun 2021, IT 3557; ECLI:NL:PHR:2021:618 (X tegen Staatssecretaris van Financiën), https://itenrecht.nl/artikelen/conclusie-p-g-gegevensverwerking-was-in-strijd-met-privacyregels

HR Conclusie P-G 17 juni 2021, IT 3557; ECLI:NL:PHR:2021:618 (X tegen Staatssecretaris van Financiën)  Deze zaak gaat over een zogenaamde fraudelijst van de Belastingdienst. Bij een vermoeden van fraude zijn belastingplichtigen geselecteerd en zonder hun medeweten op deze lijst geplaatst. De vraag is of deze selectie rechtmatig is geweest. Ook de eiser in cassatie is op deze lijst geplaatst, nadat zij meer gemaakte kosten dan inkomsten heeft opgegeven. Eiser stelt daarentegen dat zij slachtoffer is van etnisch profileren. De P-G concludeert dat ten aanzien van de situatie van eiser de normale gang van zaken is gevolgd en er dus geen sprake is van etnisch profileren. Een andere belangrijke algemene conclusie van de P-G is, dat belastingplichtigen ontvankelijk zijn voor bezwaar en beroep, ondanks dat de termijn is verstreken, omdat zij destijds geen weet hadden van hun plaatsing op de fraudelijst. Ook concludeert de P-G dat het verwerken van persoonsgegevens in het kader van dit project in strijd is met privacywetgeving, omdat de Awr niet voorziet in specifieke voorschriften voor deze verwerking. 

IT 3547

Uitspraak ingezonden door Paul Tjiam en Edwin van der Velde, Simmons & Simmons.

Blurren onvoldoende voor volledig onherkenbaar in tv-programma

Rechtbank 14 jun 2021, IT 3547; ECLI:NL:RBAMS:2021:3758 (Noordkaap en Talpa tegen X), https://itenrecht.nl/artikelen/blurren-onvoldoende-voor-volledig-onherkenbaar-in-tv-programma

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 juni 2021, IEF 20021, IT 3547; ECLI:NL:RBAMS:2021:3758 (Noordkaap en Talpa tegen X) Executiekortgeding. Mediarecht. Talpa en Noordkaap verbeuren dwangsommen door X niet “volledig onherkenbaar” in beeld te brengen in hun uitzending van het televisieprogramma “Undercover in Nederland”. Daartoe werden zij veroordeeld in een kort geding dat aan de uitzending voorafging [IEF 19385]. In dit executiekortgeding stellen Talpa en Noordkaap op correcte wijze uitvoering te hebben gegeven aan het vonnis door X te blurren. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet en stelt vast dat X door de blur niet volledig onherkenbaar is geworden. Daardoor is het vonnis overtreden en hebben Talpa en Noordkaap dwangsommen verbeurd. In reconventie beveelt de voorzieningenrechter tot het volledig zwart maken van X in de betreffende uitzending. De reconventionele vordering tot algehele verwijdering van de betreffende delen uit de uitzending, wijst de voorzieningenrechter af.

IT 3546

HvJ EU: Facebook Ierland e.a.

HvJ EU 15 jun 2021, IT 3546; ECLI:EU:C:2021:483 (Facebook Ierland e.a.), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-facebook-ierland-e-a

HvJ EU 15 juni 2021, IEF 20023, IT 3546, IEFbe 3234; ECLI:EU:C:2021:483 (Facebook Ierland e.a.) Beantwoording van prejudiciële vragen ingediend door het Hof van Beroep van Brussel. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): het Hof verduidelijkt de voorwaarden waaronder de nationale toezichthoudende autoriteiten hun bevoegdheden inzake grensoverschrijdende gegevensverwerking kunnen uitoefenen. Een nationale toezichthoudende autoriteit kan onder bepaalde voorwaarden haar bevoegdheid uitoefenen om elke vermeende inbreuk op de AVG ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten van een lidstaat, ook al is zij niet de leidende autoriteit voor die verwerking. Zie ook het persbericht van het HvJ EU.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IT 3542

Poging tot verzekeringsfraude rechtvaardigt registratie persoonsgegevens

Hof 1 jun 2021, IT 3542; ECLI:NL:GHAMS:2021:1716 (Appellant tegen Nationale Nederlanden), https://itenrecht.nl/artikelen/poging-tot-verzekeringsfraude-rechtvaardigt-registratie-persoonsgegevens

Hof Amsterdam 1 juni 2021, IT 3542; ECLI:NL:GHAMS:2021:1716 (Appellant tegen Nationale Nederlanden) Appellant is in 2015 slachtoffer geweest van een aanrijding, waarbij zijn kleding is beschadigd. Hiertoe heeft hij een claim ingediend bij zijn verzekeraar, de rechtsvoorganger van Nationale Nederlanden (NN). Vervolgens is geconstateerd dat het nep designerkleding betrof en dat de voor vergoeding in aanmerking komende schade aanzienlijk lager was dan het bedrag dat appellant bij de verzekeraar heeft ingediend. Om deze reden zijn de persoonsgegevens van appellant opgenomen in het incidentenregister van de afdeling integriteitszaken vanwege vermeende oplichting. Appellant vordert in dit hoger beroep vernietiging van die gegevens. Het hof oordeelt dat appellant zich bewust was van het feit dat het om neppe kleding ging en dat het oogmerk om NN te misleiden is vast komen te staan. Dit rechtvaardigt de registratie van zijn persoonsgegevens, omdat dit tot doel heeft toekomstige fraude te voorkomen. 

IT 3539

Geen spoedeisend belang door niet tijdig aanhangig maken verzoekschriftprocedure

Hof 25 mei 2021, IT 3539; ECLI:NL:GHAMS:2021:1465 (Reaal tegen geïntimeerde), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-door-niet-tijdig-aanhangig-maken-verzoekschriftprocedure

Hof Amsterdam 25 mei 2021, IT 3539; ECLI:NL:GHAMS:2021:1465 (Reaal tegen geïntimeerde)  Vervolg op [IT 3405]. In dit kort geding komt de vraag aan de orde of Reaal dient te worden bevolen de registratie van de persoonsgegevens van geïntimeerde in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te verwijderen. De voorzieningenrechter heeft deze vraag bevestigend beantwoord met de motivering dat de door Reaal gestelde verzekeringsfraude of misleiding onvoldoende is komen vast te staan. Geïntimeerde is van mening dat de registratie inbreuk maakt op zijn eer en goede naam en op zijn persoonlijke levenssfeer. Volgens hem impliceert dit tevens het spoedeisend belang in deze zaak. Het hof oordeelt dat er geen sprake kan zijn van een spoedeisend belang, nu de auto al sinds december 2019 verzekerd is en hij niet tijdig een verzoekschriftprocedure op grond van artikel 35 UAVG aanhangig heeft gemaakt.

IT 3538

Maatschappelijk belang BKR-registratie prevaleert boven belang verzoeker

Rechtbank 28 mei 2021, IT 3538; ECLI:NL:RBOVE:2021:2147 (Verzoeker tegen ABN Amro), https://itenrecht.nl/artikelen/maatschappelijk-belang-bkr-registratie-prevaleert-boven-belang-verzoeker

Rechtbank Overijssel 28 mei 2021, IT 3538; ECLI:NL:RBOVE:2021:2147 (Verzoeker tegen ABN Amro) Het verzoek om een negatieve BKR-registratie te verwijderen is door ABN Amro afgewezen. Verzoeker vraagt nu de rechtbank om verwijdering te bevelen op grond van artikel 35 lid 1 Uitvoeringswet AVG. Verzoeker voert aan dat hij graag een hypotheek wil en dat dit zwaarwegende belang verwijdering van de registratie rechtvaardigt. ABN Amro heeft gewezen op het maatschappelijke belang van accurate, correcte en waarheidsgetrouwe informatie voor kredietverleners. De rechtbank weegt deze belangen af en komt tot de conclusie dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt. Los van de vraag of er sprake is van een noodzaak om een hypotheek te verkijgen, speelt mee dat verzoeker niet eerlijk is geweest over zijn financiële situatie. Het BKR-systeem heeft volgens de rechtbank juist het doel om kredietverstrekkers te behoeden voor "kredietnemers met een betalingsmoraal als die [verzoeker] aan de dag heeft gelegd." 

IT 3537

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx Advocaten

Zwaarder belang gehecht aan de vrijheid van meningsuiting

Rechtbank 21 mei 2021, IT 3537; (Eiseres tegen Talpa), https://itenrecht.nl/artikelen/zwaarder-belang-gehecht-aan-de-vrijheid-van-meningsuiting

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2021, IEF 20004, IT 3537; KL ZA 21-122 (Eiseres tegen Talpa) Eiseres vordert in dit kort geding een verbod op de uitzending van een aflevering van het programma Gestalkt. De rechter maakt in deze zaak een afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting van Talpa en anderzijds het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van eiseres, waarbij het belang van Talpa zwaarder weegt. Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van stalking en de rechter acht het niet aannemelijk dat er ook aan de zijde van de ex-partner van eiseres sprake is geweest van stalking. Ook is Talpa ter zitting aan de wensen van eiseres tegemoet te komen door de belofte het gezicht van eiseres te vervagen. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. 

IT 3535

Alle gegevens reeds in handen van eiser leidt tot onvoldoende procesbelang

Rechtbank 4 mei 2021, IT 3535; ECLI:NL:RBDHA:2021:4631 (Eiser tegen AP), https://itenrecht.nl/artikelen/alle-gegevens-reeds-in-handen-van-eiser-leidt-tot-onvoldoende-procesbelang

Rechtbank Den Haag 4 mei 2021, IT 3535; ECLI:NL:RBDHA:2021:4631 (Eiser tegen AP)  Eiser meent dat hij slachtoffer is geworden van vastgoedfraude en heeft op grond van de AVG bij Fortis ASR (de derde partij in deze zaak) inzage verzocht in bepaalde persoonsgegevens. Aan dit verzoek is vervolgens voldaan, maar eiser meent dat er nog stukken ontbreken. Hierop heeft eiser een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft vervolgens opgemerkt, dat het niet ongeloofwaardig is dat de derde partij de betreffende gegevens niet meer verwerkt, gezien het tijdsverloop. De rechtbank gaat niet mee in het argument van de derde partij dat eiser misbruik van zijn recht maakt, maar constateert wel dat eiser geen belang bij het proces heeft nu ook is aangetoond dat de ontbrekende stukken in het bezit van eiser zijn. Eiser wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard.