DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 4143

Nationale Nederlanden moet NAW-gegevens verstrekken

Rechtbank Rotterdam 7 okt 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/nationale-nederlanden-moet-naw-gegevens-verstrekken

Ktr. Rb Rotterdam 7 oktober 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde) Gedaagde heeft een inboedelverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Onder deze verzekering heeft gedaagde schadeclaims ingediend waaraan valse stukken ten grondslag liggen. Nationale Nederlanden vordert schadevergoeding van gedaagde. Gedaagde betwist dat hij een schademelding heeft gedaan en ook dat hij überhaupt een verzekering heeft afgesloten. Hij voert aan dat sprake is van identiteitsfraude door een voormalige medewerker van Nationale Nederlanden. Ter bewijs hiervan vordert gedaagde afgifte van de NAW-gegevens van de voormalige medewerker. De kantonrechter oordeelt dat de afgifte van de NAW-gegevens niet in strijd is met de AVG, Nationale Nederlanden moet de gegevens verstrekken. Over de schadevergoeding doet de kantonrechter nog geen uitspraak.

IT 4142

Nederlandse rechter bevoegd inzake geschil TikTok

Rechtbank Amsterdam 9 nov 2022, IT 4142; ECLI:NL:RBAMS:2022:6488 (Stichtingen tegen TikTok), https://itenrecht.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-inzake-geschil-tiktok

Rechtbank Amsterdam 9 november 2022, IT 4142; ECLI:NL:RBAMS:2022:6488 (stichtingen tegen TikTok) Op TikTok is het mogelijk om online korte zelfgemaakte video’s te plaatsen, bekijken, liken en delen. TikTok maakt haar winst uit advertenties. Drie Nederlandse stichtingen menen dat TikTok fundamentele rechten van kinderen en volwassenen schendt. De manier waarop TikTok gebruik maakt van persoonsgegevens vormt een inbreuk op de AVG en verder onder meer op bepalingen uit de Telecommunicatiewet en de Mediawet. De zaak gaat over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De rechtbank oordeelt dat de Nederlandse rechter bevoegd is om het geschil inhoudelijk te behandelen. De inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden op 1 februari.

IT 4133

HvJ EU: persoonsgegevens openbare telefoongids

HvJ EU 27 okt 2022, IT 4133; ECLI:EU:C:2022:833 (Proximus tegen Gegevensbeschermingsautoriteit), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-persoonsgegevens-openbare-telefoongids

HvJ EU 27 oktober 2022, IT 4133; ECLI:EU:C:2022:833 (Proximus tegen Gegevensbeschermingsautoriteit) Proximus is een aanbieder van telecommunicatiediensten in België. Proximus biedt ook telefoongidsen en telefooninlichtingendiensten aan. Die telefoongidsen bevatten de naam, het adres en het telefoonnummer van de abonnees van de verschillende aanbieders van telefoondiensten die voor het publiek beschikbaar zijn. De operatoren verstrekken deze contactgegevens aan Proximus, tenzij de abonnee de wens heeft geuit niet te worden vermeld in de telefoongidsen. Proximus zendt de contactgegevens die zij ontvangt ook door naar een andere aanbieder van telefoongidsen. De klager is een abonnee van Telenet, een operator van telefoondiensten die op de Belgische markt actief is. Telenet geeft geen abonneelijsten uit, maar zendt de contactgegevens van haar abonnees door naar aanbieders van abonneelijsten, onder meer naar Proximus. Er ontstaat een geschil met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het Hof bevestigt dat de toestemming van een naar behoren geïnformeerde abonnee noodzakelijk is om zijn persoonsgegevens te kunnen publiceren in een openbare telefoongids en dat de toestemming zich uitstrekt tot elke latere verwerking van de gegevens door derde ondernemingen die actief zijn op de markt voor openbare telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, op voorwaarde dat deze verwerkingen ditzelfde doel hebben. Deze toestemming vereist een „vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige” wilsuiting van de betrokkene die de vorm aanneemt van een verklaring of „een ondubbelzinnige actieve handeling” waaruit blijkt dat hij de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens aanvaardt. 

IT 4128

Ziekenhuis aansprakelijk jegens eiseres

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 okt 2022, IT 4128; ECLI:NL:RBZWB:2022:5457 (Eiseres tegen Bravis Ziekenhuis), https://itenrecht.nl/artikelen/ziekenhuis-aansprakelijk-jegens-eiseres

Rb. Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022, IT 4128; ECLI:NL:RBZWB:2022:5457 (eiseres tegen Bravis Ziekenhuis) Eiseres is vanaf 1991 tot en met 2018 diverse keren als patiënt behandeld in het Bravis ziekenhuis. De ex-partner van eiseres heeft een boek geschreven over de echtscheiding hem en eiseres. Het boek bevat tevens medische gegevens. Het boek is in mei 2018 uitgegeven door de huidige partner van de ex-partner van gedaagde. De huisige partner was vanaf januari 2007 tot augustus 2018 werkzaam bij Bravis. Eiseres stelt Bravis aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden wegens het onvoldoende beschermen van haar medische en geheime adresgegevens door Bravis. De rechtbank wijst de vordering toe op grond van onrechtmatige daad. Bravis heeft geen passende maatregelen genomen ten aanzien van de controle van de logging.

IT 4123

Uitgeverij hoeft hoofdstuk over euthanasie niet te schrappen

Gerechtshof Amsterdam 27 sep 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (Appellante tegen Unieboek 1), https://itenrecht.nl/artikelen/uitgeverij-hoeft-hoofdstuk-over-euthanasie-niet-te-schrappen

Hof Amsterdam 27 september 2022, IT 4123; ECLI:NL:GHAMS:2022:2739 (appellante tegen Unieboek 1) Unieboek 1 heeft het boek ‘Je kunt het maar één keer doen’ uitgegeven. In het boek is een hoofdstuk toegewijd aan het overlijden van de vader van appellante. Appellante heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij Unieboek 1. Zij heeft daarbij onder meer te kennen gegeven dat het de wens van haar vader was om details over zijn euthanasie privé te houden. Verder heeft appellante Unieboek 1 gewezen op onjuistheden dan wel onzorgvuldigheden in het hoofdstuk over haar vader. Apellante vordert Unieboek 1 te gebieden het hoofdstuk over haar vader te schrappen. Het hof wijst de vordering af omdat in dit geval de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven het belang van appellante op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en de bescherming van haar eer en goede naam en de nagedachtenis van haar vader.

IT 4120

Gedaagde hoeft artikel over woning niet te verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant 12 okt 2022, IT 4120; ECLI:NL:RBOBR:2022:4461 (Eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-hoeft-artikel-over-woning-niet-te-verwijderen

Vzr. Rb Oost-Brabant 12 oktober 2022, IT 4120; ECLI:NL:RBOBR:2022:4461 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is directeur en oprichter van Prijsvrij vakanties. Hij heeft een woning gekocht en is voornemens een nieuwe woning te laten bouwen op het perceel. Het herenhuis dat er stond, heeft hij laten slopen. Gedaagde is freelance journalist en fotograaf. Hij heeft een artikel geplaatst op een website waarin hij schrijft dat het niet wil vlotten met het nieuwbouwhuis van eiser. Eiser stelt dat gedaagde met het artikel inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van eiser en dat zijn goede naam en eer worden aangetast. Daarnaast zou gedaagde met het gebruik van de afbeelding van de nieuwbouwwoning inbreuk maken op het auteursrecht van eiser op die afbeelding. Gedaagde past het artikel aan en verwijderd de foto. Eiser vordert bij kort geding gedaagde te verplichten het artikel te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af omdat de belangenafweging in het nadeel van eiser uitvalt.

IT 4115

Belang BNNVARA weegt zwaarder dan belang eiseres

Rechtbank Midden-Nederland 16 jun 2022, IT 4115; ECLI:NL:RBMNE:2022:2502 (Eiseres tegen BNNVARA), https://itenrecht.nl/artikelen/belang-bnnvara-weegt-zwaarder-dan-belang-eiseres

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 juni 2022, IEF 21016, IT 4115; ECLI:NL:RBMNE:2022:2502 (Eiseres tegen BNNVARA) Kort geding. Onrechtmatige uitlating in het programma BOOS dat op het Youtubekanaal van BNNVARA wordt uitgezonden. De presentator van het programma ging op bezoek bij het kantoor van eiseres. Doel van het bezoek was om aandacht te vragen voor de omstandigheid dat aan een groep jongeren het door hen betaalde geld na annulering van het eiseres evenement in 2021 nog niet was terugbetaald. Eiseres verzet zich tegen het online gaan van de uitzending totdat eiseres een gelegenheid is geboden tot wederhoor. Het belang van BNNVARA weegt zwaarder dan het belang van eiseres, de vorderingen worden afgewezen. 

Lees meer over deze uitspraak in de databank JUROU.
 

IT 4114

Geen immateriële schadevergoeding na datalek

Rechtbank Noord-Holland 16 aug 2022, IT 4114; ECLI:NL:RBNHO:2022:7329 (Eiseres tegen gemeente Heemskerk), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-immateriele-schadevergoeding-na-datalek

Rb. Noord-Holland 16 augustus 2022, IT 4114; ECLI:NL:RBNHO:2022:7329 (Eiseres tegen gemeente Heemskerk) Eiseres stelt dat zij immateriële schade lijdt door een datalek en heeft op 1 juni 2021 het college van B&W van de gemeente Heemskerk verzocht om schadevergoeding op grond van artikel 82 AVG. Het college heeft dit verzoek afgewezen en handhaaft de afwijzing in de beslissing op bezwaar. Eiseres gaat tegen de beslissing op bezwaar in beroep. De rechtbank wijst het verzoek om immateriële schadevergoeding af omdat eiseres niet voldoende heeft onderbouwd dat zij geestelijk letsel heeft ondervonden ten gevolge van het datalek.

IT 4107

Weigeren cameratoezicht geen grond voor ontslag

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 sep 2022, IT 4107; ECLI:NL:RBZWB:2022:5656 (Verzoeker tegen Chetu Inc.), https://itenrecht.nl/artikelen/weigeren-cameratoezicht-geen-grond-voor-ontslag

Ktr. Rb Zeeland-West-Brabant 28 september 2022, IT 4107; ECLI:NL:RBZWB:2022:5656 (Verzoeker tegen Chetu Inc.) Verzoeker is op 14 januari 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst bij Chetu Inc. in dienst getreden. Op 23 augustus 2022 ontving verzoeker per e-mail van Chetu Inc. de mededeling dat hij met onmiddellijke ingang diende deel te nemen aan het ‘Corrective Action Program (“CAP”) – Virtual Classroom’. Daarbij diende hij gedurende de gehele werkdag te zijn ingelogd, zijn scherm te delen en zijn camera aan te laten staan. Verzoeker heeft hierop gereageerd dat hij zich er niet prettig bij voelt om 9 uur per dag zijn camera aan te hebben, Chetu Inc. kan al zijn activiteiten al volgen via zijn scherm. Op 26 augustus wordt verzoeker ontslagen omdat hij zijn camera niet aan wilde zetten. De kantonrechter oordeelt dat het door Chetu Inc. geëiste aan laten staan van verzoekers camera in strijd is met diens recht op respect voor zijn privéleven, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde grond bestaat. Er is derhalve geen dringende reden voor het ontslag op staande voet. De kantonrechter veroordeelt Chetu Inc. verzoeker een bedrag van ongeveer €80.000,- te betalen.

IT 4104

Buren moeten camera's verwijderen

Rechtbank Gelderland 28 sep 2022, IT 4104; ECLI:NL:RBGEL:2022:5526 (Eisers tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/buren-moeten-camera-s-verwijderen

Ktr. Rb. Gelderland 28 september 2022, IT 4104; ECLI:NL:RBGEL:2022:5526 (eisers tegen gedaagden) Eisers en gedaagden zijn buren van elkaar, de verhouding tussen hen is slecht. Gedaagden hebben twee camera’s, die bevestigd zijn aan de buitenkant van hun woning. Eén camera is bevestigd aan de zijgevel van de woning van gedaagden en staat gericht op de straat. Eén camera is bevestigd aan de achtergevel van de woning van gedaagden en staat gericht op hun tuin en schuur. Eisers vorderen verwijdering van beide camera's op grond van inbreuk op hun privacy. De kantonrechter wijst de vordering toe, er is geen sprake van een rechtvaardigingsgrond.