DOSSIERS
Alle dossiers

Privacy  

IT 4186

Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op van €50.000 aan de politie

Via autoriteitpersoonsgegevens.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de politie een boete opgelegd van €50.000,-. De gemeente Rotterdam en de politie hebben in het coronajaar 2020 vijf weken lang twee auto’s ingezet die uitgerust waren met 360-gradencamera’s. Daarmee wilden de gemeente en de politie controleren of mensen wel 1,5 meter afstand van elkaar hielden. Hiervan zijn niet eerst de privacyrisico’s in kaart waren gebracht. Met de rondrijdende auto’s zijn gedetailleerde beelden van mensen verzameld en opgeslagen. Verder blijkt dat er te veel beelden werden gemaakt die niet noodzakelijk waren. Voor die overtreding kan de AP echter geen boete opleggen.

IT 4177

Prejudiciële vragen over art. 82 AVG

HvJ EU 10 okt 2022, IT 4177; (PS), https://itenrecht.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-art-82-avg

Amtsgericht Wesel (Duitsland) 13 oktober 2022, IT 4177; C-590/22 (PS) Via MinBuza. Eisers in het hoofdgeding vorderen vergoeding van immateriële schade van verweerders wegens schending van bepalingen van de AVG. Eisers waren opdrachtgevers van de eerste verweerder, een belastingadvieskantoor, waarvan de tweede tot en met de zesde verweerder de vennoten zijn. Nadat eisers de eerste verweerder hadden meegedeeld dat hun adres was gewijzigd, stuurde de eerste verweerder per post verscheidene brieven naar het nieuwe adres. De adreswijziging is eveneens ingevoerd in de basisgegevens die zijn opgeslagen in het elektronisch gegevensverwerkingssysteem van verweerder. 

IT 4176

Rechtvaardigingsgrond voor camera's op toegangsweg woning

Rechtbank Midden-Nederland 6 dec 2022, IT 4176; ECLI:NL:RBMNE:2022:5091 (eiser tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/rechtvaardigingsgrond-voor-camera-s-op-toegangsweg-woning

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 6 december 2022, IT 4176; ECLI:NL:RBMNE:2022:5091 (Eiser tegen gedaagde) Op het perceel van eiser staat onder andere een bedrijfswoning waarin eiser woont met zijn familie. Eiser kan de woning alleen bereiken via de toegangsweg naar gedaagde. Hij heeft daarom recht op overpad op deze toegangsweg. Om het terrein van gedaagde heen, wat deels op de percelen van eiser ligt, staat een hek met op de toegangsweg een poort. In juli 2022 heeft gedaagde camera’s geplaatst op het hek, gericht op de poort en de toegangsweg. Eiser vordert gedaagde de camera's te verwijderen. De voorzieningenrecht wijst de vordering af omdat gedaagde een rechtvaardigingsgrond heeft. Er hebben namelijk meerdere incidenten hebben plaatsgevonden, in de vorm van vernielingen aan het hek en de toegangspoort en het achterlaten van huisdieren en dat het achterlaten van huisdieren door deze bijvoorbeeld aan het hek vast te binden of er overheen te gooien sinds de coronacrisis en nadien is toegenomen. 

IT 4168

Artikel ingezonden door Otto Volgenant, Boekx Advocaten.

Bloemlezing rechtszaken over Sinterklaas

Sinterklaas voor de rechter...?

Sinterklaas speelt een hoofdrol in opmerkelijke rechtszaken, over een zeer ongepast gedicht, een dronken Sinterklaas, een brandende tabberd, een horrorsint. Een bloemlezing van 12 spraakmakende uitspraken over Sinterklaas. Boekx zette het voor u op een rij.

IT 4166

Microsoft Office 365 in strijd met AVG

De Duitse toezichthouders oordelen dat de verzameling internetdiensten Microsoft Office 365 niet voldoet aan de eisen die de AVG stelt. Onder meer de veelgebruikte programma's Word, Powerpoint en Excel vallen binnen het Microsoft Office 365 pakket. De Duitse toezichthouders stellen dat Microsoft niet transparant genoeg is over welke gegevens zij verzamelt met het pakket. Dit is een schending van het transparantiebeginsel uit artikel 5 AVG. Microsoft moet hier snel verbetering aan brengen, aldus de toezichthouders.

IT 4160

HvJ EU: Luxembourg Business Registers

HvJ EU 22 nov 2022, IT 4160; ECLI:EU:C:2022:912 (Luxembourg Business Registers), https://itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-luxembourg-business-registers

HvJ EU 22 november 2022, IT 4160, IEFbe 3582; C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912 (Luxembourg Business Registers)  Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-37/20 (Luxembourg Business Registers) en C-601/20 (Sovim). Het Hof stelt in het licht van het Handvest de ongeldigheid vast van de bepaling van de antiwitwasrichtlijn dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is. Het Hof merkt onder meer op dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige  inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die respectievelijk zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest. De bekendgemaakte informatie maakt het immers voor een potentieel onbeperkt aantal personen mogelijk informatie te verkrijgen over de materiële en financiële situatie van uiteindelijk begunstigden.

IT 4153

Google schikt voor 391,5 miljoen dollar

Google schikt voor 391,5 miljoen dollar met tientallen Amerikaanse staten. Google zou locatiegegevens verzamelen en verwerken van ongeveer 2 miljard Android gegevens. Ook de locatiegegevens van iPhone-bezitters werden opgeslagen en verwerkt. Wanneer iPhone-gebruikers Google Maps openden werden hun locatiegegevens naar Google verstuurd, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Google moet naast de betaling van 391,5 miljoen ook transparanter zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens.

IT 4149

Eiseres moet digitale kopieën Zoom-gesprekken verstrekken

Rechtbank Gelderland 26 okt 2022, IT 4149; ECLI:NL:RBGEL:2022:5942 (eiseres tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/eiseres-moet-digitale-kopieen-zoom-gesprekken-verstrekken

Rb. Gelderland 26 oktober 2022, IT 4149; ECLI:NL:RBGEL:2022:5942 (eiseres tegen gedaagden) Eiseres adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van onder meer merkpositionering, bedrijfsidentiteit, huisstijl, businessmodellen en verdienmodellen. Gedaagde 1 heeft een eenmanszaak en faciliteert onder meer ruimten voor retreats, trainingen en workshops. Op 2 september 2021 is gedaagde 2 opgericht, met gedaagde 1 als enig aandeelhouder en bestuurder. Eiseres meent dat gedaagden ten onrechte haar factuur niet hebben voldaan en zij vordert onder meer betaling van de factuur. Gedaagden vorderen dat eiseres digitale kopieën verstrekt van alle gesprekken en Zoom-gesprekken die eiseres heeft opgenomen. De rechtbank wijst de vordering van gedaagden toe op grond van art. 843a Rv. Al het overige wordt beslist op 7 december 2022.

IT 4144

Stichting moet inzage in persoonsgegevens verzoekster verstrekken

Rechtbank Den Haag 1 jan 1970, IT 4144; ECLI:NL:RBDHA:2022:11521 (verzoekster tegen Stichting), https://itenrecht.nl/artikelen/stichting-moet-inzage-in-persoonsgegevens-verzoekster-verstrekken

Rechtbank Den Haag 29 september 2022, IT 4144; ECLI:NL:RBDHA:2022:11521 (verzoekster tegen Stichting) De Stichting is een woningcorporatie en verhuurt woningen in de sociale sector. Verzoekster huurt een appartement in één van de door de Stichting beheerde wooncomplexen. Er is sprake van een gespannen relatie tussen verzoekster en enkele van haar medebewoners, waarbij over- en weer klachten zijn gemeld bij de Stichting . Verzoekster verlangt dat zij door de Stichting als ‘urgente’ woningzoekende wordt aangemerkt, zodat zij met prioriteit een nieuwe sociale huurwoning kan vinden. De Stichting heeft hierbij persoonsgegevens verwerkt, onder meer in correspondentie met de GGZ en GGD. Verzoekster heeft de Stichting verzocht om inzage in de persoonsgegevens die de Stichting van haar heeft verwerkt. De Stichting heeft geen volledig overzicht gegeven. Verzoekster verzoekt dan ook de Stichting te veroordelen dat alsnog te doen. De rechtbank veroordeelt de Stichting om verzoekster een kopie te verstrekken de verwerkte persoonsgegevens

IT 4143

Nationale Nederlanden moet NAW-gegevens verstrekken

Rechtbank Rotterdam 7 okt 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/nationale-nederlanden-moet-naw-gegevens-verstrekken

Ktr. Rb Rotterdam 7 oktober 2022, IT 4143; ECLI:NL:RBROT:2022:9287 (Nationale Nederlanden tegen gedaagde) Gedaagde heeft een inboedelverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Onder deze verzekering heeft gedaagde schadeclaims ingediend waaraan valse stukken ten grondslag liggen. Nationale Nederlanden vordert schadevergoeding van gedaagde. Gedaagde betwist dat hij een schademelding heeft gedaan en ook dat hij überhaupt een verzekering heeft afgesloten. Hij voert aan dat sprake is van identiteitsfraude door een voormalige medewerker van Nationale Nederlanden. Ter bewijs hiervan vordert gedaagde afgifte van de NAW-gegevens van de voormalige medewerker. De kantonrechter oordeelt dat de afgifte van de NAW-gegevens niet in strijd is met de AVG, Nationale Nederlanden moet de gegevens verstrekken. Over de schadevergoeding doet de kantonrechter nog geen uitspraak.