DOSSIERS
Alle dossiers

Persoonsgegevens  

IT 3869

Inzage in persoonsgegevens afgewezen

Rechtbank Den Haag 25 feb 2022, IT 3869; ECLI:NL:RBDHA:2022:1850 (Eiser tegen Centraal Orgaan opvang asielzoekers), https://itenrecht.nl/artikelen/inzage-in-persoonsgegevens-afgewezen

Rb Den Haag 25 februari 2022, IT 3869; ECLI:NL:RBDHA:2022:1850 (Eiser tegen Centraal Orgaan opvang asielzoekers) Eiser vordert bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het Coa) inzage in zijn persoonsgegevens, maar omdat eiser niet meer in Nederland woont beweert het Coa dat hij hier geen belang meer bij heeft. De rechtbank overweegt dat de AVG ertoe strekt burgers inzage te geven in de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. Naar het oordeel van de rechtbank is uit de stukken niet af te leiden dat eiser nog inzage wenst in zijn persoonsgegevens. De volmacht die eiser heeft afgegeven om door te procederen onder zijn naam is twee jaar geleden verleend en er is niet gebleken dat na die tijd voldoende contact is geweest tussen eiser en zijn advocaat. Het beroep is ongegrond.

IT 3867

ING hoeft BKR-registratie niet te verwijderen

Rechtbank Overijssel 9 mrt 2022, IT 3867; ECLI:NL:RBOVE:2022:781 (Verzoekster tegen ING), https://itenrecht.nl/artikelen/ing-hoeft-bkr-registratie-niet-te-verwijderen

Rb Overijssel 9 maart 2022, IT 3867; ECLI:NL:RBOVE:2022:781 (Verzoekster tegen ING) Bij de executoriale verkoop van de voormalige echtelijke woning van verzoekster is een hypothecaire restschuld ontstaan. Dit heeft geleid tot een negatieve BKR-registratie op naam van verzoekster. Zij vraagt de rechtbank om ING te veroordelen de BKR-registratie te laten verwijderen. De rechtbank is van oordeel dat de belangen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening en de bescherming van de kredietregistratie op dit moment zwaarder wegen dan het belang van verzoekster bij verwijdering van de registratie. Het verzoek ING te bevelen de BKR-registratie te verwijderen wordt daarom afgewezen.

IT 3864

Inzage in verstrekte persoonsgegevens

Rechtbank Gelderland 17 jan 2022, IT 3864; ECLI:NL:RBGEL:2022:1351 (Verzoeker tegen Zakelijk Energie Beheer), https://itenrecht.nl/artikelen/inzage-in-verstrekte-persoonsgegevens

Rb Gelderland 17 januari 2022, IT 3864; ECLI:NL:RBGEL:2022:1351 (Verzoeker tegen Zakelijk Energie Beheer) Verzoeker verzoekt de rechtbank Zakelijk Energie Beheer te veroordelen om de van hem verzamelde persoonsgegevens te verstrekken. Hij wil graag overzichten vanaf het moment van de vermeende toestemming, per gerechtvaardigd belang en per verwerking met daarbij de verwerkers die namens Zakelijk Energie Beheer zijn persoonsgegevens hebben verwerkt. Verzoeker wil ook dat zijn gegevens bij Zakelijk Energie Beheer en bij derden worden gewist.

IT 3863

BKR-registratie wordt niet verwijderd

Gerechtshof Amsterdam 8 mrt 2022, IT 3863; ECLI:NL:GHAMS:2022:705 (Verzoeker tegen Rabobank), https://itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-wordt-niet-verwijderd

Hof Amsterdam 8 maart 2022, IT 3863; ECLI:NL:GHAMS:2022:705 (Verzoeker tegen Rabobank) Verzoeker wil een BKR-registratie verwijderd hebben. Hij meent dat het stellen van op hem betrekking hebbende specifieke omstandigheden ertoe leidt dat het aan de Rabobank is om aan te tonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dat de belangen, rechten en vrijheden van verzoeker. Dit is een misvatting. Rabobank kan betwisten wat verzoeker zegt, maar het is dan aan verzoeker zelf om aannemelijk te maken dat de door hem gestelde specifieke omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen.

IT 3857

Spoedeisend belang bij verwijderen BKR-registratie onvoldoende onderbouwd

Rechtbank Amsterdam 12 jan 2022, IT 3857; ECLI:NL:RBAMS:2022:152 (Eiser tegen Hoist Finance), https://itenrecht.nl/artikelen/spoedeisend-belang-bij-verwijderen-bkr-registratie-onvoldoende-onderbouwd

Vzr. Rb Amsterdam 12 januari 2022, IT 3857; ECLI:NL:RBAMS:2022:152 (Eiser tegen Hoist Finance) Eiser vordert dat zijn BKR-registratie wordt gewijzigd. Hij heeft zijn spoedeisend belang toegelicht door te stellen dat hij in een huurhuis woont met zijn gezin en een woning te koop zag staan die hij graag wilde hebben, maar hier geen hypotheek voor kon krijgen vanwege de BKR-vermelding. Hij zou door deze vermelding onevenredig groot nadeel lijden. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser een nieuw verzoek als bedoeld in artikel 21 AVG aan Hoist had kunnen doen op het moment dat hij daadwerkelijk financiering nodig had. Bij eventuele afwijzing hiervan zou hij wederom zes weken hebben gehad om de kwestie aan de rechtbank voor te leggen. Bij spoed kon hij een kort geding starten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn omstandigheden zo nijpend waren dat grond bestond voor een onmiddellijk ingrijpen in kort geding. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

IT 3856

Verwerking gegevens over detentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 feb 2022, IT 3856; ECLI:NL:GHARL:2022:1623 (Appellanten tegen Van Lanschot), https://itenrecht.nl/artikelen/verwerking-gegevens-over-detentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 februari 2022, IT 3856; ECLI:NL:GHARL:2022:1623 (Appellanten tegen Van Lanschot) Het gaat erom of Van Lanschot ten onrechte gegevens over een detentie van appellant verwerkt en die detentie in een civiele procedure tussen partijen ten onrechte aanhaalt. De vorderingen van appellanten zijn niet meer toewijsbaar vanwege het ontbreken van een voldoende spoedeisend belang. De vordering tot rectificatie was op inhoudelijke gronden niet toewijsbaar. De verwerking van de gegevens over detentie zijn niet in strijd met het beginsel van minimale gegevensverwerking. Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter.

IT 3851

Informatieverplichtingen bij verwerking persoonsgegevens

Rechtbank Oost-Brabant 2 mrt 2022, IT 3851; ECLI:NL:RBOBR:2022:787 (Verzoeker tegen T-Mobile), https://itenrecht.nl/artikelen/informatieverplichtingen-bij-verwerking-persoonsgegevens

Rb Oost-Brabant 2 maart 2022, IT 3851; ECLI:NL:RBOBR:2022:787 (Verzoeker tegen T-Mobile) In het kader van een pilot met het CBS heeft T-Mobile persoonsgegevens verwerkt. T-Mobile heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij daarbij geen persoonsgegevens van verzoeker heeft verwerkt. Verzoeker vordert informatie over de verwerking. De vraag in deze zaak is of op T-Mobile een plicht rust om in het kader van de AVG bepaalde informatie te verstrekken c.q. antwoord te geven op bepaalde vragen. De rechtbank is van oordeel dat T-Mobile bepaalde informatieverplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van verzoeker moet nakomen. De rechtbank vraagt T-Mobile om bepaalde stukken in het geding te brengen en deze nader toe te lichten.

IT 3847

Verwijderen van BKR-codering na belangenafweging

Rechtbank Amsterdam 9 dec 2021, IT 3847; ECLI:NL:RBAMS:2021:8010 (Verzoekers tegen Hoist Finance), https://itenrecht.nl/artikelen/verwijderen-van-bkr-codering-na-belangenafweging

Rb Amsterdam 9 december 2021, IT 3847; ECLI:NL:RBAMS:2021:8010 (Verzoekers tegen Hoist Finance) Verzoekers willen graag BKR-registraties verwijderd hebben, omdat zij deze niet (langer) proportioneel vinden. De rechtbank is na een belangenafweging van oordeel dat de registraties van verzoekers in het BKR ten aanzien van het doorlopend krediet dienen te worden verwijderd. Dit omdat verzoekers boven modaal inkomen verdienen, ze hebben volledig krediet betaald en van een slechte betaalmoraal is niet gebleken bij de rechtbank. Bovendien acht de rechtbank het aannemelijk dat indien verzoekers wel zouden zijn ingelicht over de registratie van een codering 3, zij mogelijk geen kwijtschelding voor de rente hadden aangevraagd, maar het volledige bedrag zouden hebben terugbetaald.

IT 3846

BKR-registratie hoeft niet te worden verwijderd

Rechtbank Oost-Brabant 2 mrt 2022, IT 3846; ECLI:NL:RBOBR:2022:758 (Eiser tegen Rabobank), https://itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-hoeft-niet-te-worden-verwijderd

Vzr. Rb Oost-Brabant 2 maart 2022, IT 3846; ECLI:NL:RBOBR:2022:758 (Eiser tegen Rabobank) Eiser heeft een BKR-codering staan en wil deze graag verwijderd hebben in verband met de aanschaf van een nieuwe woning en de hypothecaire financiering die hij hiervoor wenst te verkrijgen. De Rabobank verwijdert deze niet, omdat er geen grond zou bestaan voor eerdere verwijdering. De voorzieningenrechter maakt een belangenafweging. Deze valt in het nadeel uit voor eiser. Dit omdat de Rabobank slechts 40% van haar vordering voldaan heeft gekregen, de financiële problematiek van eiser groot was en de totale schuldenlast een substantieel bedrag omvatte. Daarnaast blijkt nergens uit dat de financiële situatie van eiser nu stabiel is doordat hij geen schulden meer heeft. Bovendien is de codering betrekkelijk kort geleden tot stand gekomen. Eiser is ook nog maar kort in loondienst en van de vijf jaar durende periode die in beginsel geldt voor de BKR-registratie is nog geen jaar verstreken.

IT 3841

ING moet BKR-registraties verwijderen

Rechtbank Amsterdam 21 aug 2020, IT 3841; ECLI:NL:RBAMS:2020:7574 (Eiseres tegen ING), https://itenrecht.nl/artikelen/ing-moet-bkr-registraties-verwijderen

Vzr. Rb Amsterdam 21 augustus 2020, IT 3841; ECLI:NL:RBAMS:2020:7574 (Eiseres tegen ING) Eiseres vordert ING te veroordelen de BKR-registraties van eiseres te doen of laten verwijderen uit het CKI van het BKR. De voorzieningenrechter doet een belangenafweging die uiteindelijk in het voordeel van eiseres uitvalt. Het ontstaan van de schulden was niet volledig aan haar te wijten. Zij heeft wel haar verantwoordelijkheid genomen en heeft hulp gezocht. Eiseres is al ongeveer drie jaren financieel stabiel. Ze heeft veel spaargeld opgebouwd en het is dan ook niet aannemelijk dat ze opnieuw betalingsachterstanden zal laten ontstaan. Daarbij maakt het verwijderen van de registratie de kans groter een huis te vinden. ING moet de registraties verwijderen.