DOSSIERS
Alle dossiers

Persoonsgegevens  

IT 3840

Geen aanmerkelijk belang

Rechtbank Noord-Nederland 27 jan 2022, IT 3840; ECLI:NL:RBNNE:2022:479 (Verzoekers tegen Veilig Thuis), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-aanmerkelijk-belang

Rb Noord-Nederland 27 januari 2022, IT 3840; ECLI:NL:RBNNE:2022:479 (Verzoekers tegen Veilig Thuis) Verzoekers hebben gevraagd om vernietiging van alle verwerkte persoonsgegevens die Veilig Thuis op grond van de Wmo over verzoekers onder zich heeft. Veilig Thuis heeft dit geweigerd. Degene die het betreft kan Veilig Thuis verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. Dit geldt niet voor zover het verzoek persoonsgegevens betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan verzoeker.

IT 3839

Samenwerkingsverband is geen verwerkingsverantwoordelijke

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 feb 2022, IT 3839; ECLI:NL:GHARL:2022:1322 (Appellanten tegen RIEC NN en gemeente Leeuwarden), https://itenrecht.nl/artikelen/samenwerkingsverband-is-geen-verwerkingsverantwoordelijke

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 februari 2022, IT 3839; ECLI:NL:GHARL:2022:1322 (Appellanten tegen RIEC NN en gemeente Leeuwarden) RIEC NN is ontstaan als samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsorganisaties ten behoeve van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit, bestrijding van handhavingsknelpunten en bevordering van integriteitsbeoordelingen. Het gaat er in deze zaak om of RIEC NN verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG en of RIEC NN kan worden aangesproken op de bijbehorende verplichtingen. Naar het oordeel van het hof is RIEC NN geen verwerkingsverantwoordelijke. Dit omdat zij het doel van of de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens niet vaststelt. Het maakt daarom ook niet uit of zij als partij kan optreden in een civiele procedure. Het hof bekrachtigt de beslissing van de rechtbank [IT 3438].

IT 3830

Besluit door bestuursorgaan

Rechtbank Amsterdam 22 okt 2020, IT 3830; ECLI:NL:RBAMS:2020:5174 (Verzoekster tegen GGD), https://itenrecht.nl/artikelen/besluit-door-bestuursorgaan

Rb Amsterdam 22 oktober 2020, IT 3830; ECLI:NL:RBAMS:2020:5174 (Verzoekster tegen GGD) Veilig Thuis heeft een melding ontvangen van de politie van een vermoeden van kindermishandeling. Deze melding is door Veilig Thuis beoordeeld en doorverwezen naar Jeugdbescherming. Deze heeft de hulpverlening afgesloten en op verzoek van verzoekster het dossier vernietigd. Verzoekster heeft dit ook verzocht bij Veilig Thuis, maar dit verzoek werd afgewezen. Verzoekster vraagt de rechtbank om Veilig Thuis te bevelen het dossier alsnog te vernietigen. Dit omdat de melding is weerlegd en subsidiair omdat er geen aanmerkelijk belang is bij het bewaren van de gegevens.

IT 3828

Gegevensverwerking niet onrechtmatig

Overige instanties 16 feb 2022, IT 3828; ECLI:NL:RVS:2022:497 (Appellante tegen AP), https://itenrecht.nl/artikelen/gegevensverwerking-niet-onrechtmatig

RvS 16 februari 2022, IT 3828; ECLI:NL:RVS:2022:497 (Appellante tegen AP) Appellante woont onder begeleiding van de RIBW zelfstandig. Voor haar boodschappen is wekelijks een budget als voedingsgeld beschikbaar. Zij betaalt de boodschappen met de pinpas van de RIBW. De kassabonnen moet appellante inleveren bij de huismeester, zodat gecontroleerd kan worden dat zij het voedingsgeld ook daadwerkelijk besteedt aan boodschappen. Uit de kassabonnen in combinatie met de pinpas is af te leiden waar, wanneer en welke boodschappen zij haalt. Appellante vindt dat op deze manier haar privacy wordt geschonden en dat haar persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en heeft een klacht bij de AP ingediend. Deze heeft van de RIBW gehoord waarom zij de kassabonnen nodig heeft en de AP ziet geen reden om handhavend op te treden. De rechtbank oordeelt dat de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is. De Afdeling gaat hierin mee. Het gaat namelijk om een taak van algemeen belang en het is noodzakelijk en evenredig. Het hoger beroep wordt dus ongegrond verklaard.

IT 3826

Ander doel voor opvragen persoonsgegevens

Rechtbank Den Haag 4 jan 2018, IT 3826; ECLI:NL:RBDHA:2018:35 (Eiser tegen Staatssecretaris van Financiën), https://itenrecht.nl/artikelen/ander-doel-voor-opvragen-persoonsgegevens

Rb Den Haag 4 januari 2018, IT 3826; ECLI:NL:RBDHA:2018:35 (Eiser tegen Staatssecretaris van Financiën) Eiser heeft op grond van artikel 35 van de Wbp verzocht om de bij de inspecteur bekende gegevens betreffende zijn vermeende buitenlandse vermogen, alsmede om alle gegevens die ten grondslag liggen aan de beslissing om een onderzoek naar zijn fiscale woonplaats in te stellen. Verweerder wijst dit verzoek vervolgens af, omdat hij de belangen van eiser bij inzage in de persoonsgegevens van minder belang acht dan de gewichtige economische en fiscale belangen van de Staat.

IT 3824

BKR-registratie door slechte administratie van verzoeker

Rechtbank Midden-Nederland 22 dec 2021, IT 3824; ECLI:NL:RBMNE:2021:6564 (Verzoeker tegen Volkswagen), https://itenrecht.nl/artikelen/bkr-registratie-door-slechte-administratie-van-verzoeker

Rb Midden-Nederland 22 december 2021, IT 3824; ECLI:NL:RBMNE:2021:6564 (Verzoeker tegen Volkswagen) Verzoeker is voor zijn eenmanszaak een financial lease overeenkomst aangegaan met Volkswagen. In februari 2019 is er een achterstandscode geplaatst in het CKI. In maart 2019 heeft verzoeker de nog openstaande maandtermijnen voldaan en als reactie daarop heeft Volkswagen een herstelcode in het CKI geplaatst. Verzoeker vraagt nu om beide coderingen te verwijderen uit het CKI.

IT 3822

Verwijdering BKR registraties bij financieel stabiele situatie

Rechtbank Amsterdam 3 jun 2021, IT 3822; ECLI:NL:RBAMS:2021:3420 (Verzoekster tegen ING Bank), https://itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-bkr-registraties-bij-financieel-stabiele-situatie

Rb Amsterdam 3 juni 2021, IT 3822; ECLI:NL:RBAMS:2021:3420 (Verzoekster tegen ING Bank) Verzoekster had een zakelijke rekening bij ING, maar toen zij scheidde van haar toenmalige partner, stopte zij haar onderneming, schreef ze deze uit bij de KvK en besloot ze in loondienst te gaan. Nu ze geen onderneming meer had, droeg de ING haar kredietdossier over aan een incassobureau. Uiteindelijk heeft verzoekster het openstaande krediet afgelost. ING had het krediet geregistreerd in het CKI met een einddatum nu verzoekster het krediet had afgelost. Verzoekster vordert dat de rechtbank de ING veroordeelt om de BKR registraties te doen of laten verwijderen en verwijderd te houden. Na een belangenafweging wordt de vordering door de rechtbank toegewezen. Verzoekster is al jaren geen andere kredieten aangegaan, ze heeft het gehele openstaande krediet afbetaald aan ING en de registratie leek volledig te zijn verweven met de periode rond de echtscheiding. Nu ze in een financieel stabiele situatie zit, oordeelt de rechtbank dat de ING de BKR registraties moet verwijderen.

IT 3821

Eiser niet-ontvankelijk wegens onvoldoende procesbelang

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 feb 2022, IT 3821; ECLI:NL:RBZWB:2022:605 (Eiser tegen College van B&W Breda), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-niet-ontvankelijk-wegens-onvoldoende-procesbelang

Rb Zeeland-West-Brabant 4 februari 2022, IT 3821; ECLI:NL:RBZWB:2022:605 (Eiser tegen College van B&W Breda) Een taxateur heeft foto’s gemaakt van het huis van eiser om de WOZ-waarde van de woning vast te stellen. Eiser heeft gevraagd om alle foto’s te vernietigen en heeft daarbij een schadevergoeding gevraagd vanwege de schending van privacy en huisrecht. Het college besluit eiser hierin niet tegemoet te komen. Eiser heeft het verzoek tot vernietiging van de foto’s ook ingediend bij de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant), omdat de bevoegdheden voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de WOZ aan hen zijn overgedragen. BWB heeft de foto’s vernietigd en daarbij ook een financiële compensatie toegekend. Het geschil gaat erover of het college het verzoek tot vernietiging van de foto’s en tot toekenning van een schadevergoeding terecht niet heeft gehonoreerd. De rechtbank buigt zich over de vraag of eiser voldoende procesbelang heeft. Ten aanzien van de vernietiging van de foto’s heeft eiser dit niet meer. De foto’s zijn immers al vernietigd. Ten aanzien van de schadevergoeding is ook geen sprake meer van een procesbelang. Het college en de BWB zijn hoofdelijk aansprakelijk en de BWB heeft de vergoeding al toegekend. Nu eiser geen procesbelang heeft, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

IT 3819

Persoonsgegevens mogen in IVR blijven

Rechtbank Den Haag 21 jan 2020, IT 3819; ECLI:NL:RBDHA:2020:8636 (Eisers tegen Nationale Nederlanden), https://itenrecht.nl/artikelen/persoonsgegevens-mogen-in-ivr-blijven

Vzr. Rb Den Haag 21 januari 2020, IT 3819; ECLI:NL:RBDHA:2020:8636 (Eisers tegen Nationale Nederlanden) Eisers vorderen de NN te veroordelen om over te gaan tot verwijdering van de persoonsgegevens van eiser 1 in het IR, het IVR, EVR en de melding bij het CBV ongedaan te maken. NN heeft de persoonsgegevens van eiser 1 hierin geplaatst, omdat sprake zou zijn geweest van een bewezen fraude nu er een fictieve arbeidsovereenkomst bestond tussen eiser 2 en de Holding, welke werd vertegenwoordigd door eiser 1. Volgens eisers heeft NN onvoldoende onderzoek gedaan voor het treffen van de maatregelen. Er is volgens eisers geen sprake van opzet tot misleiden. Eisers lijden schade door de suggestieve inschrijving. NN heeft besloten de opname in het EVR, IR  en de melding bij het CBV ongedaan te maken.

IT 3815

De Volksbank moet BKR-registratie verwijderen

Rechtbank Midden-Nederland 1 apr 2020, IT 3815; ECLI:NL:RBMNE:2020:6048 (Eisers tegen de Volksbank), https://itenrecht.nl/artikelen/de-volksbank-moet-bkr-registratie-verwijderen-1

Vzr. Rb Midden-Nederland 1 april 2020, IT 3815; ECLI:NL:RBMNE:2020:6048 (Eisers tegen de Volksbank) De eisers hebben samen een tweede woning gekocht en hiervoor een hypothecaire lening afgesloten bij de Volksbank. Eisers verhuren deze woning, maar dit is niet toegestaan, zoals vermeld in de hypotheekvoorwaarden. De Volksbank vraagt ze de verhuur van de woning te beëindigen. Zij wil de relatie tussen haar en de eisers niet voortzetten. Eisers hebben daarom bij verschillende financiële instellingen een hypotheek aangevraagd. NICB en Nationale Nederlanden waren hiertoe bereid. Dit hebben eisers gemeld bij de Volksbank en daarbij gevraagd om medewerking bij het oversluiten van de hypotheek.