DOSSIERS
Alle dossiers

Persoonsgegevens  

IT 4351

Handelen DPG rechtvaardigt geen boete

Rechtbank Amsterdam 10 aug 2023, IT 4351; ECLI:NL:RBAMS:2023:5074 (DPG Media/AP), https://itenrecht.nl/artikelen/handelen-dpg-rechtvaardigt-geen-boete

Rechtbank Amsterdam 10 augustus 2023, IT 4351; ECLI:NL:RBAMS:2023:5074 (DPG Media/AP) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank Amsterdam over het beroep van DPG Media B.V. (hierna: DPG) tegen een boete die haar door de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) is opgelegd. DPG is een uitgever van bladen en boeken. Hierbij worden persoonsgegevens van klanten verwerkt. Als een betrokkene om verwijdering of inzage van diens persoonsgegevens vraagt, vraagt DPG eerst verificatie van de identiteit van betrokkene middels een identiteitsbewijs. De AP stelt dat dit in strijd is met de AVG, omdat hiermee een onnodige barrière voor betrokkenen wordt opgeworpen. Volgens de AP past DPG geen maatwerk toe aangezien ze niet beoordeelt of een verzoeker op een andere, minder ingrijpende wijze kan worden geïdentificeerd. DPG verweert zich met de stelling dat haar werkwijze niet in strijd is met de AVG, aangezien er wél ruimte was voor maatwerk, en dit ook werd toegepast in de praktijk.

IT 4352

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Noor Dings, Boekx Advocaten.

MetaQuotes verkrijgt gerechtelijk bevel voor afgifte NAW-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 jul 2023, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/metaquotes-verkrijgt-gerechtelijk-bevel-voor-afgifte-naw-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2023 IEF 21620, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vordering van MetaQuotes, waarmee zij haar auteursrechten wil beschermen. MetaQuotes is exploitant van MetaTrader, een financieel handelsplatform. Gedaagden (Scalaxy, Iroko en 3NT) zijn internet service providers (hierna: ISP), waarbij 3NT de spil van gedaagden is. Cyberciminelen hebben gebruikt gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten van MetaQuotes door gehackte software van MetaQuotes online zetten. Mensen die met deze software handelen, raken hun geld kwijt. MetaQuotes vordert verwijdering van een aantal IP-adressen, blokkering van een vijftal websites en de persoonsgegevens van hen die verdacht worden aan de online criminaliteit te hebben meegewerkt. Gedaagden zijn daartoe bereid, als er een rechterlijk bevel aan de grondslag van deze vorderingen ligt.

IT 4349

Zakelijke berichten verstuurd vanaf privé-telefoon vallen ook onder inzageverzoek

Rechtbank Rotterdam 17 jul 2023, IT 4349; ECLI:NL:RBROT:2023:7182 (Eiser/Verweerder), https://itenrecht.nl/artikelen/zakelijke-berichten-verstuurd-vanaf-prive-telefoon-vallen-ook-onder-inzageverzoek

Rechtbank Rotterdam 17 juli 2023, IT 4349; ECLI:NL:RBROT:2023:7182 (Eiser/Verweerder) Bestuursrecht. In deze zaak behandelt de rechtbank het beroep van eiser. Dit beroep richt zich op een besluit van verweerder, waarin is besloten dat eiser geen recht heeft op een dwangsom wegens een niet tijdig genomen besluit. Dit niet-tijdige besluit is gegrond op de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Eiser verzocht medio 2019 het Huis voor Klokkenluiders om aan te geven welke gegevens over hem verwerkt zijn. Eiser stelt dat verweerder ten onrechte een aantal documenten niet in zijn zoekslag heeft betrokken, waaronder de zakelijke Whatsapp- en SMS-berichten niet onder verwerkte persoonsgegevens heeft gerekend.

IT 4347

Only-M tekortgeschoten in nakomen boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 apr 2023, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M), https://itenrecht.nl/artikelen/only-m-tekortgeschoten-in-nakomen-boekingsovereenkomsten

Rechtbank Overijssel 25 april 2023, IEF 21614, IT 4347; ECLI:NL:RBOVE:2023:3033 (Eisers/Only-M) Eisers, die zijn aangesloten bij het modellenbureau van eiseres 1, hebben voor het maken van foto’s een boekingsovereenkomst gesloten met Only-M. Only-M heeft deze foto’s aan wederverkopers verstrekt en gebruik heeft gemaakt van de foto’s na het verlopen van de buy-out periode. Eisers stellen dat dit in strijd is met de boekingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het portretrecht van de modellen. Zij vorderen staking van het gebruik van de foto’s en een vergoeding van gederfde winst.  

IT 4341

Nieuw voorstel Europese Commissie inzake extra uitvoering AVG

De Europese Commissie heeft op 4 juli 2023 een voorstel voor een nieuwe verordening gedaan, met als doel om extra procedurele regels in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) op te stellen. Reden voor dit voorstel is de wens van de Europese Commissie om samenwerking tussen lidstaten te verzorgen, waarbij consistentie in interpretatie en beoordeling van geschillen inzake persoonsgegevens over de gehele Europese Unie het einddoel is. 

IT 4336

Vordering tot inzage stukken van ING in fraudezaak toegewezen

Rechtbank Amsterdam 13 jul 2023, IT 4336; ECLI:NL:RBAMS:2023:4044 (Eiseres/ING), https://itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-stukken-van-ing-in-fraudezaak-toegewezen

Rechtbank Amsterdam 20 juni 2023, IT 4336; ECLI:NL:RBAMS:2023:4044 (Eiseres/ING) In dit kort geding vordert eiseres inzage in enkele stukken die het ING heeft, waar persoonsgegevens van twee andere gedaagden in staan. Eiseres stelt dat zij het slachtoffer is geworden van een fraudezaak, waarbij zij als ‘geldezel’ werd gebruikt. Hierdoor is, onder andere, haar bankrekening bij ING tijdelijk bevroren en is zij een grote som geld kwijtgeraakt. Eiseres stelt dat ING niet voldoende voortvarend heeft gehandeld bij het behandelen en oplossen van deze gestelde fraude. Eisers is namelijk al twee jaar bezig met het verzamelen van gegevens en de gevolgen van de gestelde fraude. Zij vordert afgifte en inzage in gegevens die met deze fraude te maken hebben, om een aansprakelijkheidsprocedure tegen ING te kunnen inschatten. 

IT 4335

Eiser krijgt persoonsgegevens van anonieme gebruiker

Rechtbank Den Haag 31 jul 2023, IT 4335; ECLI:NL:RBDHA:2023:11254 (Eiser/Meta), https://itenrecht.nl/artikelen/eiser-krijgt-persoonsgegevens-van-anonieme-gebruiker

Rechtbank Den Haag 31 juli 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:11254, IT 4335 (EIser/Meta) In dit kort geding beantwoordt de voorzieningenrechter de vraag of Meta (voorheen Facebook) gehouden is om persoonsgegevens van een gebruiker aan eiser te geven. Eiser is op Facebook in meerdere besloten groepen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waar hij hinder van ondervindt. Hij kan deze besloten groepen niet betreden en kan zich niet verweren. Eiser stelt dat deze uitingen onrechtmatig zijn en daarom van Facebook verwijderd moeten worden. Naast verwijdering van deze publicaties vordert eiser de 'basic subscriber information' van de Facebookgebruikers die deze uitingen hebben gedaan. 

IT 4330

Geen spoedeisend belang bij verwijdering BKR-registratie

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2023, IT 4330; ECLI:NL:GHAMS:2023:1221 (Appellante/ING ), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-bij-verwijdering-bkr-registratie

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1221, IT 4330 (Appellante/ING) In dit geding in hoger beroep kijkt het gerechtshof Amsterdam naar de registratie van appellante bij het Bureau Krediet Registratie (hierna: BKR) en het Centraal Krediet Informatiesysteem (hierna: CKI) door het ING. Deze registratie weerhield appellante ervan de financiering voor een appartement rond te krijgen, omdat zij voor 2022 moest kunnen aantonen een zekerheidsstelling van een financiële instelling te hebben. Dat lukte niet door de registratie in het CKI. In eerste aanleg vorderde appellante daarom in kort geding verwijdering van haar persoonsgegevens. ING heeft dit verzoek afgewezen. De voorzieningenrechter heeft deze afwijzing bekrachtigd. Appellante komt hiertegen in beroep. 

IT 4326

Verzekeringsfraude rechtvaardigt registratie door Achmea

Rechtbank Gelderland 5 jul 2023, IT 4326; ECLI:NL:RBGEL:2023:4050 (Eisers/Achmea), https://itenrecht.nl/artikelen/verzekeringsfraude-rechtvaardigt-registratie-door-achmea

Rechtbank Gelderland 5 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4050, IT 4326 (Eisers/Achmea) In deze zaak doet de rechtbank een tussenuitspraak in een geschil tussen eisers en Achmea. Eisers hebben Achmea verzocht om de registraties van hun persoonsgegevens te verwijderen. Achmea heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij het sterke vermoeden heeft dat eisers fraude hebben gepleegd. Er zouden een hoop spullen van eisers zijn gestolen. Ter vergoeding van hun schade stelden zij daar een claim voor in, maar zij konden van enkele artikelen, volgens Achmea, niet bewijzen dat het ooit in hun eigendom is geweest. Eisers spannen een rechtszaak aan, waarin zij verwijdering van de registratie van hun persoonsgegevens vorderen.

IT 4324

Verzoek inzage persoonsgegevens ten onrechte afgewezen

Rechtbank Gelderland 20 jul 2023, IT 4324; ECLI:NL:RBGEL:2023:4184 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming), https://itenrecht.nl/artikelen/verzoek-inzage-persoonsgegevens-ten-onrechte-afgewezen

Rechtbank Gelderland 20 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4184, IT 4324 (Eiser/de Minister voor Rechtsbescherming) Bestuursprocesrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van eiser tegen een afwijzing van zijn verzoek om inzage in zijn persoonsgegevens. Eiser heeft twee omgevingsvergunningen aangevraagd, die zijn afgewezen omdat de gemeente via een landelijk adviesorgaan te horen kreeg dat er een ernstig vermoeden bestaat dat eiser zich schuldig maakt aan witwassen. Naar aanleiding van deze afwijzing heeft eiser een verzoek om inzage tot de minister van Rechtsbescherming gericht. Dat verzoek is afgewezen, waarop eiser beroep heeft ingesteld.