DOSSIERS
Alle dossiers

Aanbesteding  

IT 4183

Geen nieuwe gunningsbeslissing vereist

Rechtbank Den Haag 17 okt 2022, IT 4183; ECLI:NL:RBDHA:2022:12468 (CIMSolutions tegen de Staat, Hero, Need Staffing en NCIM), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-nieuwe-gunningsbeslissing-vereist

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 oktober 2022, IT 4183; ECLI:NL:RBDHA:2022:12468 (CIMSolutions tegen de Staat, Hero, Need Staffing en NCIM) De Staat heeft op 25 februari 2022 door middel van een “Aankondiging van een opdracht” een Europese openbare aanbesteding aangekondigd voor de tijdelijke inzet van ICT-professionals ten behoeve van het ministerie van Defensie.  Er was op 12 mei 2022 een storing in Tendernet waardoor er geen communicatie mogelijk was tussen IUC-EZK en de inschrijvers. Nadat de storing verholpen was, heeft IUC-EZK aan CIMSolutions de juiste reactie op haar vragen gestuurd en ook de beantwoording verzonden aan de zes inschrijvers aan wie dat vanwege de storingen eerder niet mogelijk was. Op 12 juli 2022 is de gunningsbeslissing bekend gemaakt. Daarin is vermeld dat CIMSolutions eindigde als achtste en daardoor niet in aanmerking voor gunning komt. CIMSolutions vordert dat het de Staat wordt verboden de opdracht definitief te gunnen, en wordt geboden een nieuwe Proeve van Bekwaamheid uit te schrijven en de scores van die nieuwe Proeve van Bekwaamheid te gebruiken voor het maken van een nieuwe gunningsbeslissing. De vordering wordt afgewezen omdat de voorzieningenrechter het onvoldoende aannemelijk acht dat CIMSolutions daadwerkelijk is benadeeld door het feit dat zij een uur korter dan een aantal andere inschrijvers de tijd heeft gehad om de beantwoording van de door haar gestelde vragen mee te nemen in de door haar op te stellen uitwerking van de casus.

IT 3528

Schadevergoeding voor nalaten van website hosting

Rechtbank 16 apr 2021, IT 3528; ECLI:NL:RBROT:2021:4599 (Eiseres tegen gedaagde), https://itenrecht.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-nalaten-van-website-hosting

Rechtbank Rotterdam 16 april 2021, IT 3528; ECLI:NL:RBROT:2021:4599 (Eiseres tegen gedaagde) Gedaagde heeft in opdracht van eiseres een website ontworpen. In deze opdracht heeft hij haar toegezegd dat hij ook de hosting - het in de lucht houden van de website - zou regelen. Op een gegeven constateert eiseres dat haar website onbereikbaar was voor klanten. Zij heeft vervolgens gedaagde verzocht om te onderzoeken wat er aan de hand is, maar hier heeft gedaagde niet meer op gereageerd. Eiseres vordert hierom schadevergoeding van gedaagde. De rechtbank oordeelt dat gedaagde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn overeenkomst tot opdracht en wijst daarmee dan ook de vordering tot schadevergoeding toe.

IT 3506

Eisen overeenkomst niet voldaan, ontbinding gerechtvaardigd

Hof 14 jan 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College), https://itenrecht.nl/artikelen/eisen-overeenkomst-niet-voldaan-ontbinding-gerechtvaardigd

Hof Amsterdam 14 januari 2020, IT 3506; ECLI:NL:GHAMS:2020:46 (Vancis tegen Horizon College) Dit hoger beroep gaat over de vraag of een overeenkomst voor de implementatie, beheer en onderhoud van een ICT-infrastructuur en de levering van documentatie terecht door het Horizon college is ontbonden. Vancis was er, ondanks de door Horizon verleende herstelmogelijkheid, niet in geslaagd het overeengekomen opdrachtresultaat op te leveren. De SGOA heeft op aanvraag een niet-bindend advies overlegd, waaruit volgt dat het projectplan en het testplan niet voldoen aan de door Horizon gestelde eisen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank, waarin al was bepaald dat Vancis toerekenbaar is tekortgeschoten. 

IT 2976

Uitspraak ingezonden door Martin Hemmer, AKD.

Bedrijfsgeheimen meetsysteem niet bekend gemaakt

Rechtbank 18 dec 2019, IT 2976; (ASE tegen Prorail en Siemens), https://itenrecht.nl/artikelen/bedrijfsgeheimen-meetsysteem-niet-bekend-gemaakt

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 18 december 2019, IEF 18900, IT 2976; (ASE tegen ProRail en Siemens) Kort geding. ASE heeft een systeem ontwikkeld waarmee reizigersstromen op treinstations in kaart worden gebracht, het systeem 'PAS' (Pedestrian Analytic System). ProRail is verantwoordelijk voor de sporen en de perrons van de treinen in Nederland. In 2016 is PAS van ASE op een aantal stations geïnstalleerd. ProRail heeft in 2019 een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de levering van een meetsysteem op de stations in Nederland waar zo'n systeem nog niet is, en het beheer van het door ASE in onderaanneming geïnstalleerde systeem PAS. ASE is van mening dat PAS een bedrijfsgeheim is in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. ASE verwijt ProRail dat zij haar bedrijfsgeheim openbaar heeft gemaaktin de aanbestedings-documenten, en dan vooral in de vraagspecificatie. De vorderingen worden afgewezen. De software die is toegepast voor de functie treindetectie zijn niet bekend gemaakt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de dataopslag en structuur van de server van ASE in de aanbestedingsstukken zijn geopenbaard. Wat overblijft, zijn ingredienten van het systeem die op zichzelf en samen bezien geen geheime informatie betreffen.

IT 2830

Op publiekrechtelijke stichting is aanbestedingsregelgeving van toepassing

Rechtbank 28 mei 2019, IT 2830; ECLI:NL:RBNHO:2019:6905 (Actacom tegen SIB, BZK en HCG), https://itenrecht.nl/artikelen/op-publiekrechtelijke-stichting-is-aanbestedingsregelgeving-van-toepassing

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2019, ITR 2830; ECLI:NL:RBNHO:2019:6905 (Actacom tegen SIB, BZK en HCG) Kort geding. Aanbestedingsrecht. Grossman-arrest. Verweerder SIB is een stichting die in opdracht van verweerders BZK en HCG diverse ICT-taken uitvoert. SIB heeft geen winstoogmerk. BZK en HCG ontvangen beide subsidies van de gemeente Haarlemmermeer. SIB had ten aanzien van opdracht 3 (leveringen en diensten voor kantoorautomatisering en werkplekken) eiser Actacom in staat moeten stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing aan een andere organisatie. Verweerders zijn publiekrechtelijke instellingen, op hen is daarom de aanbestedingsrechtelijke regelgeving van toepassing. De gunningsbeslissing is echter pas medegedeeld nádat de opdracht aan haar zittende aanbieder is gegund. Verboden wordt om verdere uitvoering te geven aan de naar aanleiding van de aanbesteding van 'opdracht 3' gesloten overeenkomsten. De opdracht moet opnieuw worden aanbesteed, voor zover dat het nog niet uitgevoerde deel betreft.

IT 2752

Overdracht IE-Rechten bij aanbesteding over informatieverwerking van radarsatelliet niet disproportioneel

Rechtbank 15 apr 2019, IT 2752; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden), https://itenrecht.nl/artikelen/overdracht-ie-rechten-bij-aanbesteding-over-informatieverwerking-van-radarsatelliet-niet-disproporti

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 april 2019, IEF 18406; IT 2752; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden) Aanbesteding over het verwerken van informatie van radarsatellieten om beweging van de bodem en deformatie van infrastructuur statistisch te schatten. Voorwaarde van overdracht intellectuele eigendomsrechten op dataset niet disproportioneel. Ook andere bezwaren van gegadigde slagen niet. Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd met als onderwerp “InSAR based deformation service for the Dutch built environment. In het Beschrijvend Document staat de toepassing van de ARVODI-voorwaarden. SkyGeo betoogt dat de voorwaarde disproportioneel is omdat de aanbestedende dienst met die voorwaarde wenst te bewerkstelligen in de toekomst de mogelijkheid te hebben om de verkregen informatie vrij aan derden ter beschikking te stellen. SkyGeo miskent dat de IE-rechten vanaf het moment van het sluiten van een overeenkomst met de aanbestedende dienst uitsluitend bij de aanbestedende dienst berusten.

 

IT 2729

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU: Is een schriftelijke overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van software tussen twee overheidsorganen, waaraan een samenwerkingsovereenkomst is verbonden, een "overheidsopdracht"?

HvJ EU 14 feb 2019, IT 2729; https://itenrecht.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-aan-hvj-eu-is-een-schriftelijke-overeenkomst-betreffende-de-terbeschikk

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 14 februari 2019, IT 2729; IEF 2855; C-796/18 (Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung) via MinBuza: De stad Keulen is in 2016 op zoek gegaan naar nieuwe software voor het meldkamersysteem van haar beroepsbrandweer. Zij keek hiervoor onder andere naar de door de deelstaat Berlijn gebruikte software IGNIS Plus van Sopra Steria Consulting GmbH (hierna: “SSC”). De overeenkomst tussen Berlijn en SCC laat toe dat Berlijn de software IGNIS Plus kosteloos doorgeeft aan andere overheidsinstanties met veiligheidstaken (hierna: “BOS”). De stad Keulen en de deelstaat Berlijn sluiten overeenkomsten betreffende een kosteloze langdurige terbeschikkingstelling en gebruik van de software IGNIS Plus. Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE), dat voor BOS software ontwikkelt en te koop aanbiedt, vordert nietigverklaring van de overeenkomsten. Zij stelt dat de overeenkomsten tussen de stad Keulen en de deelstaat Berlijn, die een juridische eenheid vormen, zijn onderworpen aan het aanbestedingsrecht en dat de verwerving daarom Europabreed diende te worden aanbesteed.

IT 2684

Schending zorgplicht Betty Blocks leidt door houding de Vastgoedbeschermer tot gedeeltelijke ontbinding

Rechtbank 29 nov 2018, IT 2684; ECLI:NL:RBNHO:2018:10021 (Betty Blocks tegen de Vastgoedbeschermer), https://itenrecht.nl/artikelen/schending-zorgplicht-betty-blocks-leidt-door-houding-de-vastgoedbeschermer-tot-gedeeltelijke-ontbind

Rechtbank Noord-Holland 14 november 2018, IT 2684; ECLI:NL:RBNHO:2018:10021 (Betty Blocks tegen de Vastgoedbeschermer) Aanbesteding. Partijen zijn met elkaar in contact gekomen voor de ontwikkeling door Betty Blocks van een softwarematig administratiesysteem voor VGB. Bij het project hebben partijen de Agile-methode toegepast: er wordt niet contractueel volledig vastgelegd wat er op detailniveau precies gebouwd gaat worden, maar er wordt gaandeweg aan de hand van de test-feedback van de opdrachtgever verder afgestemd wat er precies gebouwd gaat worden. Betty Blocks stelt dat VGB toerekenbaar is tekortgekomen omdat zij ten onrechte heeft geweigerd verdere medewerking te verlenen aan uitvoering van de overeenkomst en niet bevoegd was tot (algehele) ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Betty Blocks is echter tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens VGB. Hierdoor bestond voor VGB de bevoegdheid tot buitengerechtelijk ontbinden van de overeenkomst. Echter is algehele ontbinding niet gerechtvaardigd, vanwege de onder meer onwelwillende houding van VGB ten aanzien van het meerwerk-aanbod. Overeenkomst deels in stand gebleven. 

IT 2619

Centric is niet bevoegd voor een beroep op opschorting vanwege ondeugdelijke prestaties

Hof 31 jul 2018, IT 2619; ECLI:NL:GHARL:2018:7154 (Centric tegen Achtkarspelen), https://itenrecht.nl/artikelen/centric-is-niet-bevoegd-voor-een-beroep-op-opschorting-vanwege-ondeugdelijke-prestaties

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2018, IT 2619; ECLI:NL:GHARL:2018:7154 (Centric tegen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) Aanbesteding. Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor een overheidsopdracht inzake de levering en implementatie van een ICT applicatielandschap. Op basis daarvan is een overeenkomst gesloten met Centric. Er ontstaat een geschil over de voortgang en deugdelijkheid van de werkzaamheden. De gemeenten schorten hun betalingsverplichtingen op. Centric ontkent tekortschieten en schort werkzaamheden en gebruiksrechten op. De overeenkomst bevat een bepaling over opschorting. De rechtbank wijst de vordering van de gemeenten dat Centric de overeengekomen dienstverlening moet voortzetten toe. Centric gaat hiertegen in beroep en vordert ieder gebruik van hun computerprogrammatuur te staken. Het hof is van oordeel dat een objectieve uitleg van de overeenkomst meebrengt dat Centric niet bevoegd is een beroep op opschorting door de gemeenten vanwege ondeugdelijke prestaties te beantwoorden met een beroep op opschorting van haar eigen verbintenissen, los van de vraag of het beroep op opschorting door de gemeenten in de bodemprocedure juist blijkt te zijn. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IT 2618

De VU is in redelijkheid kunnen komen tot de afwijzing van Advitrae voor IT-aanbesteding

Rechtbank 21 jun 2018, IT 2618; ECLI:NL:RBAMS:2018:4373 (Advitrae tegen VU), https://itenrecht.nl/artikelen/de-vu-is-in-redelijkheid-kunnen-komen-tot-de-afwijzing-van-advitrae-voor-it-aanbesteding

Rechtbank Amsterdam 21 juni 2018, IT 2618; ECLI:NL:RBAMS:2018:4373 (Advitrae tegen VU) Aanbestedingsgeschil. Software. De VU heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd van een systeem voor optimale onderwijsplanning. Het gaat om de levering van een roosterapplicatie die een ondersteunende bijdrage kan leveren aan de door VU geformuleerde doelstellingen onderwijslogistiek. Advitrae heeft zich daarvoor ingeschreven. Op 8 maart 2018 heeft de VU laten weten dat de opdracht naar Semestry gaat. Advitrae vindt dat de motivering van dit besluit niet volledig en onbegrijpelijk is. Advitrae vordert om de beslissing over de aanbesteding in te trekken en vraagt om een herbeoordeling. De VU heeft in de toelichting diverse redenen gegeven hoe de toegekende score aan Advitrae tot stand is gekomen. De VU is in redelijkheid kunnen komen tot deze beoordeling. De vordering wordt afgewezen.