Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2024
IT 4548
Rechtbank Amsterdam ||
1 mei 2024
Rechtbank Amsterdam 1 mei 2024, IT 4548; (GAC tegen Medz), https://itenrecht.nl/artikelen/geen-sprake-van-tekortkoming-in-de-nakoming-ict-overeenkomst

Uitspraak ingezonden door Daan Breuking en Luuk Jonker, Holla legal & tax.

Geen sprake van tekortkoming in de nakoming ICT-overeenkomst

Rb. Amsterdam 1 mei 2024, IT 4549; C/13/736768 / HA ZA 23-656 (GAC tegen Med) GAC is een ICT-dienstverlener. Zij houdt zich bezig met advisering en ondersteuning op het gebied van bedrijfssoftware zoals Microsoft Dynamics. Medz is een groothandel voor medische producten. Medz en Broad Horizon doen sinds circa 2015 zaken met elkaar, Broad Horiron is later (deels) overgenomen door GAC. Er ontstaat een financieel geschil naar aanleiding van de implementatie van nieuwe software in opdracht van Medz. GAC verlangt betaling voor door haar verrichte werkzaamheden. Medz meent dat GAC geen vordering kan instellen. Voor zover GAC dat wel kan, betoogt Medz dat zij al meer heeft betaald dan waarop GAC recht heeft. Medz stelt ook dat het systeem niet naar behoren werkte en vordert van GAC vergoeding van door haar gestelde geleden schade. Ten aanzien van de werkzaamheden, oordeelt de rechtbank dat partijen redelijkerwijs hebben mogen begrijpen dat GAC haar werkzaamheden zou verrichten op basis van nacalculatie. Daarbij brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat voor het verhelpen van issues die met betrekking tot de software rijzen, GAC voor daarmee verband houdende werkzaamheden kosten aan Medz in rekening mag brengen. Medz is gehouden om de gefactureerde bedragen voor de werkzaamheden te voldoen. Ten aanzien van het onderhoud, oordeelt de rechtbank dat Medz op basis van de ICT-overeenkomst is gehouden om ook het bedrag voor het derde jaar van het onderhoudscontract te voldoen.

In reconventie oordeelt de rechtbank dat het moment van de live-gang niet is aan te merken als een fatale termijn waarop de implementatie volledig moet zijn afgerond. Over de periode na de live-gang, kan de rechtbank op basis van wat Medz heeft gesteld, niet vaststellen dat de drie belangrijkste kwesties niet zijn opgelost. De rechtbank gaat dan ook niet mee in het standpunt van Medz dat GAC tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst.

5.9. Uit de ICT-overeenkomst blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat de werkzaamheden in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie. In de ICTovereenkomst staat onder paragraaf 5.1 ("Leveringscondities") onder punt 3 letterlijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie en dat wordt gefactureerd op basis van werkelijk verbruik. In paragraaf 2.4 staan ook de gehanteerde dagtarieven per functie weergegeven. GAC heeft bij het noemen van het bedrag van€ 31.100 in de paragrafen 1.5.2 en 3.5 van de ICT-overeenkomst een inschatting van de kosten voor de werkzaamheden gegeven. Het opgenomen bedrag staat immers niet op zichzelf, m_aar moet worden bezien in het licht van de verdere inhoud van de overeenkomst. Dat alleen een inschatting van de kosten is gegeven, wordt onderschreven door wat in paragraaf 3.2 ("Globale afbakening") en paragraaf 3.5 ("Calculatie dienstverlening") van de ICTovereenkomst staat. Daaruit blijkt dat sprake is van gecalculeerde tijdsbesteding die mede afhankelijk is van onder meer de zelfwerkzaamheid en de (kwalitatieve en kwantitatieve) inzet van Medz. In het schema in paragraaf3.5 van de ICT-overeenkomst is bovendien bij een tweetal posten geen bedrag ingevuld, maar "pm" (een afkorting voor pro memorie). Ook dat wijst erop dat sprake is van een inschatting van de in het schema genoemde bedragen in plaats van een vaste prijsafspraak.

5 .14. De rechtbank overweegt dat de vraag of de kosten voor het oplossen van issues voor rekening van GAC of van Medz zijn een kwestie van uitleg van de ICT-overeenkomst betreft. Medz heeft onvoldoende betwist dat uit de ICT-overeenkomst volgt dat zij verantwoordelijk was voor de inrichting, de data en het specifieke gebruik (met het oog op haar bedrijfsvoering) van de software. Een redelijke uitleg brengt dan mee dat voor het verhelpen van issues die in verband hiermee rijzen, GAC voor daarmee verband houdende werkzaamheden kosten aan Medz in rekening mag brengen. Datzelfde geldt voor werkzaamheden in verband met extra of nieuwe wensen van Medz na de implementatie. Medz heeft het standpunt van GAC, dat de onbetaalde facturen betrekking hebben op de twee categorieën werkzaamheden als hiervoor bedoeld, onvoldoende betwist. Uit de e-mails van 14 december 2021 en 18 januari 2022 blijkt dat GAC Medz inzicht heeft gegeven in extra tijd die naar verwachting gemoeid zou zijn met het werken aan de lijst met openstaande plinten en akkoord heeft gevraagd voor extra kosten. Medz heeft daar haar akkoord op gegeven. Gelet hierop slaagt het verweer van Medz niet.

5.18. In de ICT-overeenkomst zijn partijen blijkens het bepaalde in paragraaf 2.5 eveneens een basis Service Level Agreement (onderhoudscontract) voor onderhoud en servicedesk overeengekomen. In de ICT-overeenkomst is overigens als bijlage V de Nadere overeenkomst SLA Basis Servicedesk genoemd en dit stuk zat ook als bijlage bij een e-mail van 18 maart 2020 waarmee de (concept) ICT-overeenkomst aan Medz is gestuurd. Het verweer van Medz dat er geen onderhoudsovereenkomst tot stand is gekomen, slaagt dus niet. Uit paragraaf 5.1 onder punt 2 volgt verder dat de initiële looptijd van de onderhoudsovereenkomst drie jaar is. De stelling van Medz dat zij feitelijk geen gebruik meer heeft gemaakt van de onderhoudsdiensten, kan Medz niet baten. Medz is op basis van de ICT-overeenkomst gehouden om ook het bedrag voor het derde jaar van het onderhoudscontract te voldoen.

5.32. Voor zover Medz GAC verwijt dat de implementatie niet goed is verlopen, omdat het softwaresysteem na de live-gang in oktober 2020 niet meteen op alle punten goed werkte, kan dit niet als een tekortkoming worden aangemerkt. Het moment van de live-gang is niet aan te merken als een fatale termijn, waarop de implementatie volledig moet zijn afgerond. Bovendien heeft GAC onbetwist naar voren gebracht dat Medz vanaf de live-gang de beschikking heeft gehad over alle functionaliteiten die in de ICT-overeenkomst zijn genoemd.

5.36. Zoals uit het e-mailbericht van 24 juni 2022 van Medz blijkt (zie 3.17) en Medz ook desgevraagd tijdens de mondelinge behandeling heeft bevestigd, verwijt zij GAC als belangrijkste niet-verholpen issues dat niet kon worden gemaild vanaf het eigen domein, dat de artikeltraceringsposten niet werkten en dat boeken in bestaande boekjaren een probleem vormde. GAC heeft betwist dat deze punten niet zijn opgelost. De rechtbank kan op basis van wat Medz heeft gesteld niet vaststellen dat deze drie concrete kwesties niet zijn opgelost. De rechtbank is van oordeel dat ook het verwijt van Medz, dat GAC na de e-mail van 17 maart 2022 niet thuis gaf en het in die e-mail genoemde probleem met de boekingsdatum niet kon oplossen, niet terecht is. Uit de reactie van Medz van 18 maait 2022 volgt dat zij vooralsnog uit de voeten kon met de door GAC gesuggereerde oplossing voor het probleem met de boekingsdatum. Medz kondigt aan er later nog op terug te zullen komen, maar gesteld noch gebleken is dat zij dat heeft gedaan, ook niet nadat GAC op 22 maart 2022 had gevraagd of zij nog ergens mee kon helpen.