Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2024
IT 4573
Rechtbank Rotterdam ||
31 mei 2024
Rechtbank Rotterdam 31 mei 2024, IT 4573; ECLI:NL:RBROT:2024:5183 (Factorylab tegen gedaagden), https://itenrecht.nl/artikelen/gedaagde-dient-broncode-van-verbeterde-software-over-te-dragen

Gedaagde dient broncode van verbeterde software over te dragen

Vzr. Rb. Rotterdam 31 mei 2024, IEF 22108, IT 4573; ECLI:NL:RBROT:2024:5183 (Factorylab tegen gedaagden). Factorylab houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en onderhouden van elektronica en software voor het uitlezen, verzenden, opslaan en inzichtelijk maken van data voor industriële toepassingen. In 2023 heeft Factorylab met gedaagde 1 in notariële vorm een overeenkomst betreffende bedrijfsoverdracht gesloten (hierna: de Overeenkomst). Gedaagde 3 is enig aandeelhouder en bestuurder van gedaagde 2, die op haar beurt indirect bestuurder is van gedaagde 1 (samen: gedaagden). Met gedaagde 2 heeft Factorylab een overeenkomst van opdracht gesloten, waarbij gedaagde 3 als senior engineer kan worden ingeschakeld voor het verbeteren van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten. Tot de overgenomen activiteiten behoort het project van de klant MCS, die product ED2051van Factorylab afneemt. Na overdracht heeft gedaagde 3 werkzaamheden verricht om de software van ED2051 te verbeteren en bugs te fixen. Factorylab heeft hierna gevraagd aan gedaagde 3 om de broncode van ED2051, maar slechts de gecompileerde versie van de broncode is aangeleverd. Factorylab vordert onder andere gedaagden te veroordelen om binnen 48 uur aan Factorylab in leesbare en bruikbare vorm op een gegevensdrager de broncode van ED2051 te verstrekken.

Factorylab stelt dat de software van ED2051 nog fouten bevat en zij de broncode nodig heeft om zelf aanpassingen aan de software te maken ten behoeve van de klant MCS. Hiervoor is de gecompileerde versie niet voldoende. De grondslag voor verstrekking van de broncode van de verbeterde versie is gelegen in de werkzaamheden die gedaagde 3 namens gedaagde 2 heeft verricht uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met Factorylab. Gedaagden voeren aan dat het overdragen van de nieuw gemaakte of aangepaste broncode niet is afgesproken. Dit verweer slaagt niet. Het ligt voor de hand dat gedaagde 3 alle stukken met betrekking tot bugfixes, waaronder de broncode, aan Factory Lab overhandigt. Dit is eveneens conform de overeenkomst en vindt daarnaast steun in online correspondentie tussen de partijen. Het standpunt van gedaagden dat gedaagde 3 rechthebbende is van de broncode van de verbeterde software omdat hij aan te merken is als maker in de zin van artikel 4 Auteurswet wordt niet gevolgd. Hoewel het mogelijk is dat de aanpassing, het onderhoud en de doorontwikkeling van een computerprogramma kan leiden tot een werk waarop auteursrecht rust, is het wel vereist dat deze bewerkingen voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Het herstellen van bugs is over het algemeen geen grote creatieve bewerking. Bovendien hebben gedaagde onvoldoende duidelijk gemaakt in welke mate de verbeteringen resulteren in een nieuw, oorspronkelijk werk. De vorderingen van Factorylab slagen deels en gedaagden zijn gehouden om de broncode over te dragen.

4.4. 1 M2M c.s. voert daartegen aan dat het overdragen van nieuw gemaakte of aangepaste (bron)codes niet is afgesproken. Dit verweer slaagt niet. Factorylab heeft [gedaagde 2] ingeschakeld om fouten in de software van verschillende devices te herstellen. Dat is conform de in de overeenkomst omschreven opdracht om bestaande producten te verbeteren. Tegen de achtergrond van de overdracht door Factorylab van alle bedrijfsactiviteiten van [gedaagde 1] , ligt het voor de hand dat [gedaagde 3] alle stukken met betrekking tot de bugfixes, waaronder de broncode, aan Factorylab overhandigt. Dit vindt ook steun in de Whatsapp-correspondentie tussen Factorylab en [gedaagde 3] (productie 17 van Factorylab) op 27 en 28 februari 2024, waaruit blijkt dat [gedaagde 3] de broncode van de ED1608 al had verstrekt aan Factorylab en op het punt stond om dat ook te doen met de ED2051.

4.5. Het standpunt van [gedaagde 1] c.s. dat [gedaagde 3] de rechthebbende is van de broncode van de verbeterde software van de ED2051 omdat hij aan te merken is als de maker in de zin van artikel 4 Auteurswet (Aw), wordt niet gevolgd. Daarmee miskent [gedaagde 1] c.s. dat voor auteursrechtelijke bescherming tevens eisen worden gesteld aan het werk.

Een computerprogramma (en het voorbereidend materiaal) is ingevolge artikel 10 lid 1 sub 12 Aw een werk waaraan in beginsel auteursrechtelijke bescherming toekomt. Door de aanpassing, onderhoud en doorontwikkeling van een computerprogramma kan een werk ontstaan waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Daarvoor is echter nodig dat de bewerkingen voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Dat houdt in dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het te beschermen werk moet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Het mag daarbij niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (vgl. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, Stokke/Fikszo).

In dit geval geldt dat alle activa en de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten die [gedaagde 1] had, op 9 mei 2023 zijn overgedragen aan Factorylab. Daarmee werd Factorylab auteursrechthebbende van de broncode van de ED2051. [gedaagde 3] heeft daarna enkel bugfixes gepleegd aan de oorspronkelijke broncode. Het herstellen van een bug is in het algemeen geen grote bewerking. Bovendien heeft [gedaagde 1] c.s. niet duidelijk gemaakt in hoeverre de doorgevoerde verbeteringen het persoonlijk stempel van [gedaagde 3] dragen en in welke mate zij door technische uitgangspunten zijn ingegeven. Dat door de verbeteringen een nieuw oorspronkelijk werk is ontstaan, is dan ook niet aannemelijk.