Gepubliceerd op dinsdag 26 september 2023
IT 4384
Rechtbank ||
11 sep 2023
Rechtbank 11 sep 2023, IT 4384; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://itenrecht.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

Offlimits heeft na verloop van tijd geconstateerd dat Hammy Media niet heeft voldaan aan de sommaties die zijn opgenomen in de brief. Offlimits heeft daarna een procedure aanhangig gemaakt tegen Hammy Media [zie IEF 21357]. De rechter overwoog in eerste aanleg dat een grote hoeveelheid beeldmateriaal openbaar is gemaakt, waarvan toestemming tot openbaarmaking niet kan worden aangetoond. Tegen dit vonnis is Hammy Media in hoger beroep gegaan, maar hier is nog niet op beslist. Na dit vonnis heeft Offlimits een bericht gestuurd dat alles wat gecategoriseerd is op de website van Hammy Media als ‘amateur’, ‘geheim’, ‘stiekem opgenomen’ van de website verwijderd moet worden. Hammy Media geeft aan dat een te ruime interpreatie van het vonnis is, omdat alleen de video’s waarvan niet kan worden aangetoond dat hiervoor toestemming is verkregen verwijderd zouden worden.

Hammy Media vordert nu in kort geding schorsing van het vonnis. Indien dit niet slaagt, vordert zij een wijziging of verduidelijking van het dictum, zodat zij de gelegenheid heeft om video’s te verwijderen of toestemming van de modellen aan te tonen. Hammy Media stelt hiertoe dat het vonnis door Offlimits te ruim wordt geïnterpreteerd, waardoor Hammy Media onvoldoende tijd heeft om video's te controleren of hiervoor toestemmingsformulieren te laten zien. Het vonnis van de rechtbank is niet gemotiveerd uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De rechtbank moet daarom een afweging maken van de belangen van partijen. Uitgangspunt van het vonnis is dat geen beeldmateriaal openbaar gemaakt mag worden zonder toestemming. Dit vonnis berust niet op een misslag, wat Hammy Media ook niet bepleit. Schorsing van het vonnis is dan ook niet toewijsbaar. Hammy Media moet volgens de voorzieningenrechter aantonen dat zij over de vereiste toestemming beschikt, indien Offlimits kan aantonen een redelijk vermoeden te hebben dat een video onder het verbod valt. Offlimits hoeft hiertoe geen nadere motivering per video te hebben. Het voldoende aannemelijk dat van een grote hoeveelheid openbaargemaakt beeldmateriaal niet kan worden aangetoond dat toestemming hiervoor is verleend, doordat Hammy Media nog steeds niet meer toestemmingsformulieren heeft laten zien ten aanzien van 1123 video’s. Tot nu toe hebben zij slechts van drie modellen toestemmingsformulieren gekregen, waardoor de voorzieningenrechter oordeelt dat zij haar administratie niet op orde heeft of de toestemming daadwerkelijk niet heeft. Aannemelijk is echter dat de Hammy Media door de controle niet meer aan reguliere werkzaamheden toekomt, waardoor de voorzieningenrechter Offlimits een maximum van 150 video’s per drie werkdagen oplegt om aan te geven. Vervolgens krijgt Hammy Media drie werkdagen de tijd om de video’s te controleren of te verwijderen. De voorzieningenrechter wijst de overige vorderingen van Hammy Media af.

4.11.

Anderzijds speelden in de discussie die heeft geleid tot het eerste kortgedingvonnis slechts tien video’s (eerst zes en later vier) een rol. In die zin is bij het uitspreken van de veroordelingen niet uitgegaan van grote hoeveelheden video’s die tegelijkertijd aan Hammy Media zouden worden voorgelegd. Het is niet de bedoeling van het vonnis van 12 april 2023 dat Offlimits door steeds grote hoeveelheden te melden de gehele website van Hammy Media op zwart kan zetten. Aannemelijk is dat dan ook legale content niet meer te zien is en dat is evenmin de bedoeling van het vonnis. Verder is aannemelijk dat het moderation team van Hammy Media niet aan de reguliere werkzaamheden toekomt, indien het steeds (zeer) grote aantallen in het verleden geplaatste video’s moet controleren op de vereiste toestemming. In het kader van een belangenafweging wordt het redelijk geacht dat Offlimits maximaal 150 video’s per drie werkdagen mag melden en dat Hammy Media vervolgens drie werkdagen de tijd krijgt om die video’s te verwijderen dan wel om de vereiste gegevens over toestemming, woonplaats en plaats van openbaarmaking te tonen. Vordering II wordt in die zin toegewezen. Ook wordt in dit verband verwezen naar vordering V van Hammy Media, die inhoudt dat de voorzieningenrechter een voorziening mag treffen die in de gegeven omstandigheden juist voorkomt. Hierbij wordt opgemerkt dat deze voorziening slechts voor een beperkte tijd geldt, namelijk tot de uitkomst in het door Hammy Media aangespannen hoger beroep.