Gepubliceerd op maandag 23 januari 2023
IT 4203
Rechtbank Noord-Nederland ||
20 dec 2022
Rechtbank Noord-Nederland 20 dec 2022, IT 4203; ecli:NL:RBNHO:2022:11424 (AVG uitspraak), https://itenrecht.nl/artikelen/verzoek-om-wissing-gegevens

Verzoek om wissing gegevens

Rechtbank Noord-Holland 20 december 2022, IT 4203; ECLI:NL:RBNHO:2022:11424 (eiseres tegen de Minister voor Rechtsbescherming, verweerder) Eiseres verzocht om vernietiging van de dossiers van haar kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) als gevolg van de vernietiging van het dossier van haar jongste zoon bij Veilig Thuis. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verzoek van eiseres is aangemerkt als een verzoek tot wissing van persoonsgegevens volgens artikel 17, eerste lid van de AVG (recht op vergetelheid) en oordeelt dat eiseres geen recht heeft op vernietiging van de dossiers van haar zoons omdat de RvdK een taak van algemeen belang uitvoert en de verwerking van de gegevens noodzakelijk is ter uitvoering van die taak. De RvdK kan zich beroepen op de uitzondering van artikel 17, derde lid, aanhef en onder e van de AVG. Op grond van de Archiefwet is het bestuur verplicht om de dossiers te bewaren en te vernietigen volgens de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

3.1. De rechtbank stelt vast, hetgeen tussen partijen ook uitdrukkelijk is besproken, dat het verzoek van eiseres ziet op de vernietiging van dossiers en niet op bijvoorbeeld correctie van verwerkte gegevens. Het verzoek van eiseres moet en is daarom door verweerder terecht aangemerkt als een verzoek tot wissing van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de AVG (het zogenoemde recht op vergetelheid).

3.3. Op grond van artikel 17, derde lid, onder b, van de AVG heeft eiseres geen recht op wissing van persoonsgegevens voor zover de verwerking nodig is voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

3.8. Onder verwijzing naar uitspraken van de Afdeling2 overweegt de rechtbank dat uit artikel 17, derde lid, aanhef en onder b, van de AVG volgt dat op het bestuur geen plicht rust om persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien op haar een wettelijke verwerkingsplicht rust. Op grond van artikel 3 van de Archiefwet is het bestuur verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Volgens Deel II, Cluster 1, kinderbescherming (pagina 93) van de selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945, vastgesteld op 9 april 2021 (Stcrt. 12 april 2021, nr. 17848), die is vastgesteld krachtens artikel 5 van de Archiefwet, moeten melding, rekest, advies en onderliggende stukken alsmede correspondentie blijvend bewaard in het geval van een gezagsbeëindigende maatregel en na 100 jaar voor alle overige gevallen.

3.9. Naar het oordeel van de rechtbank voert de RvdK een taak van algemeen belang uit. Het Kwaliteitskader is verder een duidelijke en nauwkeurige rechtsgrondslag als bedoeld in punt 41 in de considerans. Het Burgerlijk Wetboek, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de beleidsregel fungeren als basis voor de verwerking op grond van de vervulling van een taak van algemeen belang. De verwerking van de gegevens waarvan eiseres om wissing vraagt, zijn voorts noodzakelijk ter uitvoering van de door de RvdK uit te voeren taak van algemeen belang als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de AVG. Verweerder heeft zich daarom kunnen beroepen op de uitzonderingsgrond van artikel 17, derde lid, aanhef en onder e, van de AVG, als gevolg waarvan eiseres geen recht heeft op vernietiging van de dossiers van haar zoons.