Gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2024
IT 4461
Rechtbank ||
10 jan 2024
Rechtbank 10 jan 2024, IT 4461; ECLI:NL:RBGEL:2024:103 (Stichting Zinzia Zorggroep tegen Efficy Nederland), https://itenrecht.nl/artikelen/efficy-is-toerekenbaar-tekortgeschoten-in-de-overeenkomst-met-zinzia

Efficy is toerekenbaar tekortgeschoten in de overeenkomst met Zinzia

Rb. Gelderland 10 januari 2024, IT&R 4461; ECLI:NL:RBGEL:2024:103 (Stichting Zinzia Zorggroep tegen Efficy Nederland) Stichting Zinzia Zorggroep (hierna: Zinzia) is een zorgverlener. Efficy Nederland (hierna: Efficy) is een IT-dienstverlener. Tussen partijen is een overeenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft Efficy zich ertoe verbonden om een CRM-systeem voor Zinzia te ontwikkelen. Vervolgens is de overeenkomst ontbonden, omdat Zinzia vindt dat Efficy toerekenbaar tekortgeschoten is in de overeenkomst.

Zinzia vordert in conventie dat de rechtbank voor recht verklaart dat Efficy toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met Zinzia. Efficy voert verweer. In reconventie vordert Efficy dat de rechtbank Zinzia veroordeelt tot betaling van meerdere bedragen. Partijen verschillen van mening over de overeenkomst met betrekking tot het te implementeren CRM-systeem. De rechtbank concludeert dat de contractstukken geen concrete afspraken bevatten over de ONS-koppeling. Uit de overeenkomst en bijbehorende documenten blijkt echter dat Zinzia een sterk geautomatiseerd systeem wilde, wat impliceert dat een uitgebreidere ONS-koppeling nodig was dan Efficy heeft geïmplementeerd. De rechtbank oordeelt dat Efficy in gebreke is gebleven en dat Zinzia het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Zinzia heeft Efficy in gebreke gesteld met een redelijke termijn. Efficy heeft het systeem niet op tijd opgeleverd, waardoor ze sinds 7 maart 2023 in verzuim verkeert. Het betoog van Efficy dat Zinzia schuldeisersverzuim had, wordt om die reden verworpen. Zinzia had het recht de overeenkomst op 10 maart 2023 te ontbinden, wat zij heeft gedaan. Op grond van het voorgaande verklaart de rechtbank voor recht dat Efficy tekort is geschoten in de nakoming in de overeenkomst met Zinzia. De vorderingen in reconventie van Efficy worden afgewezen. Efficy wordt veroordeeld in de proceskosten.  

5.19. Het betoog van Efficy dat zij niet in verzuim is komen te verkeren omdat bij Zinzia sprake was van schuldeisersverzuim, slaagt niet. In de kern komt het betoog van Efficy erop neer dat zij meerdere keren bij Zinzia zou hebben aangegeven dat zij hulp, waaronder specifieke ONS-kennis, nodig had om de uitgebreidere ONS-koppeling te maken. Dit miskent echter dat het de verantwoordelijkheid van Efficy is om de ONS-koppeling te maken en dat zij de deskundige partij is. Voor zover zij bepaalde kennis of deskundigheid miste om haar werk te voltooien, lag het op haar weg om dit te verhelpen. Dit was niet de taak van Zinzia. Dit is alleen anders indien bepaalde kennis of informatie alleen bij Zinzia beschikbaar was, Efficy hierom heeft gevraagd en Zinzia heeft geweigerd om deze kennis of informatie te delen. Het enige concrete dat Efficy in dit verband heeft gesteld, is dat Zinzia zou hebben nagelaten om Efficy op de hoogte te brengen van de naam van de ONS implementatiepartner van Zinzia. Deze stelling kan Efficy niet baten. In de eerste plaats niet omdat het niet in geschil is dat Zinzia op 7 februari 2023 Efficy heeft bericht wie haar ONS partner is. Voor zover al sprake zou zijn van schuldeisersverzuim, dan is daaraan dus op 7 februari 2023 een einde gekomen, hetgeen een maand is voor het aflopen van de verlengde termijn van de ingebrekestelling. In de tweede plaats niet omdat Zinzia gemotiveerd heeft weersproken dat haar eerder om de implementatiepartner was verzocht en Efficy niet heeft onderbouwd dat dit daadwerkelijk het geval is. Uit de door partijen overgelegde mailwisseling lijkt ook te kunnen worden opgemaakt dat Efficy niet eerder heeft gevraagd om de naam van de implementatiepartner. Zo staat in de e-mail van 7 februari 2023, met onderstreping door de rechtbank: “Gisteren vroeg je me welke ONS Nedap partner ons begeleid … ”. Dat Efficy wel eerder om de implementatiepartner heeft gevraagd is bij deze stand van zaken in ieder geval onvoldoende onderbouwd. Hierbij is van belang dat als Efficy, als opdrachtnemer en deskundige partij, meent dat zij de contactgegevens van de implementatiepartner nodig heeft om haar opdracht te kunnen vervullen, zij daar dan expliciet om moet vragen. Het enkel aangeven dat zij hulp nodig heeft bij het maken van de ONS-koppeling, volstaat in dit verband niet.