DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 23 februari 2023
IT 4225

Inhoudsopgave Computerrecht

EDITORIAL
1 Privacy Shield 2.0 – een stap naar Schrems III? / p. 1

S. De Schrijver

ARTIKELEN
2 De vernieuwde Who als gevolg van de Open data richtlijn: hergebruik van een schat aan overheidsinformatie? / p. 3

S.R.P. Bastiaans & B. Westerlink
Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens en vanuit een aantal praktische bezwaren concluderen de auteurs dat het huidige concept van het wetsvoorstel ter implementatie van de Open data richtlijn en tot de wijziging van de Who niet in de huidige vorm moet worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Over online én offline sexchatten en het opsporen van het online seksueel benaderen van kinderen / p. 10
A.E. de Hingh
In deze bijdrage betoogt de auteur dat de noodzaak van de strafbaarstelling van sexchatten met kinderen zoals voorgesteld in het nieuwe artikel 251 Sr ontbreekt en dat het middel wel eens problematischer zou kunnen zijn dan de kwaal. Zij bespreekt strafbaarstelling van (online) sexchatten met kinderen onder de leeftijd van zestien jaar, noodzaak en wenselijkheid van de nieuwe strafbepaling, de geautomatiseerde opsporing van sexchatten bezien in het licht van een recent Europees voorstel en de vaststelling dat met het Wetsvoorstel seksuele misdrijven ook offline groomen en offline sexchatten strafbaar worden.

RECHTSPRAAK
NEDERLAND
4 ABRvS 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2173, m.nt. V.I. Laan / p. 19

VoetbalTV baseerde zich voor cameraopnames van amateurvoetbal op het gerechtvaardigd belang ex artikel 6, lid 1, sub f, AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde dat VoetbalTV zich niet op deze verwerkingsgrondslag kon beroepen, omdat alleen belangen die een wettelijke basis kennen kunnen gelden als gerechtvaardigd belang. De AP gaat hierbij uit van een positieve toets. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde echter dat moet worden uitgegaan van een negatieve toets: belangen die in strijd zijn met de wet, kunnen niet als gerechtvaardigd belang dienen. De Afdeling bevestigt deze uitspraak.

5 Rb. Amsterdam 18 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2637, m.nt. M. Poulus / p. 23
Twitter is niet aansprakelijk voor neptweets waarin de naam en het portret van Jort Kelder werd gebruikt om consumenten over te halen te investeren in cryptovaluta. Annotator bespreekt het beroep van Kelder op het spamverbod uit de e-Privacyrichtlijn, in het licht van het eprimo-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

6 Rb. Oost-Brabant 16 september 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3965, m.nt. K. Vonk & L. Leemeijer / p. 33

Vordering in kort geding tot meewerken aan migratie naar nieuwe IT-dienstverlener wordt toegewezen niettegenstaande ontbreken van exit-afspraken. De IT-leverancier kan zich niet op een opschortingsrecht kan beroepen.

7 Rb. Zeeland-West-Brabant 21 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5457, m.nt. M.A.A. Oostveen & M. Rijsenbrij / p. 40
Ziekenhuis aansprakelijk voor schade door onrechtmatige inzage medewerkster in patiëntendossier en het niet nemen van passende beveiligingsmaatregelen in de zin van artikel 32 AVG ten aanzien van de controle van de logging. Schadevergoeding op grond van artikel 6:170 en 6:162 BW.

BELGIË
8 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 19 juli 2022, A/19/4443, m.nt. F. Petillion & J. Janssen / p. 51
Er moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de bescherming van de privacy van de burgers omtrent hun persoonsgegevens, zoals gewaarborgd door de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU en uitgewerkt door de AVG, en de bescherming van houders van een intellectueel eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door artikel 17 lid 2 van het Handvest. Daarbij moet een juist evenwicht worden verzekerd tussen de verschillende door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten, waarbij de grondrechten of de andere algemene beginselen van het Unierecht, zoals het evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen. Het komt aan de rechterlijke instanties toe om over dat evenwicht te waken.

9 Hof van Beroep Antwerpen 17 maart 2022, 2021/AR/574, m.nt. L. Castin / p. 59
Bij niet-toegestane betalingstransacties draagt de betalingsdienstaanbieder in principe het verlies. Indien hij evenwel kan bewijzen dat de gebruiker zijn verplichtingen met grove nalatigheid niet is nagekomen, is de gebruiker aansprakelijk voor de verloren gelden. In vergelijkbare gevallen waarbij een malafide internetlink wordt gebruikt om een betaalapp te installeren komen het Hof van beroep van Antwerpen en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel (zie hierna Computerrecht 2023/10) tot uiteenlopende conclusies.

10 Nederlandstalige Rechtbank eerste aanleg Brussel 4 april 2022, 2021/281/A, m.nt. redactie / p. 63
Bij niet-toegestane betalingstransacties draagt de betalingsdienstaanbieder in principe het verlies. Indien hij evenwel kan bewijzen dat de gebruiker zijn verplichtingen met grove nalatigheid niet is nagekomen, is de gebruiker aansprakelijk voor de verloren gelden. In vergelijkbare gevallen waarbij een malafide internetlink wordt gebruikt om een betaalapp te installeren komen het Hof van Beroep van Antwerpen (zie hierboven Computerrecht 2023/9) en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel tot uiteenlopende conclusies.

11-27 TELECOMMUNICATIE / 66

28-44 PRIVACYBESCHERMING / 72

45-55 STRAFRECHT / 83

56-61 KORT NIEUWS / 94